Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3.1. Mục tiêu, của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân

1.3.2. Vai trò của hiệu trưởng trong việc đổi mới nhà trường

1.3.3. Yêu cầu về năng lực của hiệu trưởng trường mầm non trong bối cảnh đổi

mới giáo dục

1.3.3. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đổi mới

GDMN và yêu cầu mới đối với việc phát triển đội ngũ HT trường MN

1.4. Nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non

1.4.1. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non

Bước 1: Chuẩn bị xây dựng quy hoạch

Bước 2: Phát hiện, giới thiệu nguồn.

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến c ủa CBQL và GV.

Bước 4: Tổ chức hội nghị thảo luận, quyết định quy hoạch.

1.4.2. Tuyển chọn, sử dụng bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm hiệu trưởng

trường mầm non

Việc bổ nhiệm, hay bố trí, sử dụng HT thuộc về quyền hạn các cấp quản lý

theo phân cấp QL từ cấp huyện đến cấp tỉnh sao cho đảm bảo được yêu cầu

đúng người, đủ tiêu chuẩn năng lực. Đây là quá trình ra “quyết định” lựa chọn

HT theo qui trình bổ nhiệm cán bộ. Việc ra quyết định bổ nhiệm, sử dụng HT đòi

hỏi sự cân nhắcgiữa chiến lược phát triển các cơ sở GDMN với kế hoạch phát

triển đội ngũ HT trường MN hợp lý nhất trên cơ sở phân tích, đánh giá và lựa

chọn các phương án đã được xác định.

1.4.3. Tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng hiệu trưởng trường mầm non

Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường mầm non theo Chuẩn

hiệu trưởng trường mầm non được triển khai qua việc thực hiện các chức năng

cơ bản của quản lý các hoạt động quản lý.

1.4.4. Đánh giá hiệu trưởng trưởng trường mầm non

Kiểm tra và đánh giá là các hoạt động quản lý để thực hiện chức năng kiểm

tra và đánh giá trong quản lý. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay và

trước các yêu cầu về Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non thì vấn đề đánh giá

kết quả các hoạt động quản lý của hiệu trưởng trường mầm non có ý nghĩa đặc

biệt quan trọng trong cơng tác phát triển đội ngũ.

1.4.5. Tạo môi trường, động lực cho sự phát triển đội ngũ hiệu trưởng

Xây dựng môi trường sư phạm:

Xây dựng môi trường làm việc cho đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc cho cá5nhân và nhà trường. Mục đích quan trọng nhất là sử dụng hợp lý nguồn lao

động, khai thác hiệu quả nguồn lực con người nhằm không ngừng nâng cao hiệu

quả hoạt động của tổ chức.

Thực hiện chế độ chính sách:

Các nội dung chính của chính sách, chế độ đãi ngộ đội ngũ hiệu trưởng

trường mầm non bao gồm:

- Vấn đề về cơ chế tự chủ, trách nhiệm xã hội của trường mầm non;

- Quy định về trách nhiệm của hiệu trưởng trường mầm non;

- Quy định về quyền hạn của hiệu trưởng trường mầm non;

- Chính sách tơn vinh đối với những cống hiến của đội ngũ hiệu trưởng

trường mầm non;

- Tạo động lực và phát triển nghề nghiệp đối với đội ngũ hiệu trưởng trường

mầm non;

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm

non

1.5.1. Các yếu tố khách quan

- Yêu cầu của xã hội về nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

- Điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương

- Chủ trương, đường lối, chính sách phát triển giáo dục mầm non của Đảng

và Nhà nước

1.5.2. Các yếu tố chủ quan

- Năng lực của đội ngũ về cán bộ quản lý giáo dục của các cấp quản lý nhà

nước về giáo dục

- Nhận thức về vai trò phát triển đội ngũ hiệu trưởng đối với việc nâng cao

chất lượng giáo dục của các cấp quản lý nhà nước về giáo dục.6Tiểu kết chương1

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích một số khái niệm có liên quan đến

đề tài: Quản lý, quản lý nhà trường, quản lý nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ

hiệu trưởng, những yêu cầu về chất lượng, chuẩn hiệu trưởng mầm non. Những

vấn đề lý luận ở trên mang tính định hướng cho việc quản lý phát triển đội ngũ

hiệu trưởng mầm non nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần nâng cao

chất lượng giáo dục. Theo đó, nội dung phát triển đội ngũ HT trường MN bao

gồm 6 nội dung: quy hoạch phát triển đội ngũ HT trường MN; tuyển chọn và sử

dụng đội ngũ HT trường MN; đánh giá đội ngũ HT trường MN theo khung

năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng

lực cho đội ngũ HT trường MN; thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ và tạo môi

trường, động lực để phát triển đội ngũ HT trường MN…Kết thúc chương 1,

luận án đã tập trungphân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển

đội ngũ HT trường MN.

Từ tổng quan nghiên cứu vấn đề, cơ sở lý luận, đã được trình bày ở trên là

cơ sở để tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất các biện pháp phát triển

đội hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.7Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC

TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH

2.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội, giáo dục mầm non thị xã Từ Sơn,

Bắc Ninh

2.1.1. Đặc điểm về tình hình kinh tế xã hội, giáo dục của thị xã Từ Sơn, Bắc

Ninh

2.1.2. Giới thiệu về giáo dục mầm non thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

2.2. Tổ chức hoạt động khảo sát và nghiên cứu thực trạng

2.2.1. Mục đích khảo sát

Phân tích và đánh giá được thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ hiệu

trưởng các trường mầm non thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

2.2.2. Đối tượng khảo sát

Khảo sát các trường mầm non trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, bao

gồm 78 phiếu, trong đó:

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ : 03

- Lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo: 04

- Trưởng phòng GDMN, chuyên viên của Sở giáo dục và Đào tạo: 05

- Hiệu Trưởng: 22

- Phó hiệu trưởng: 44

2.2.3. Nội dung khảo sát

Khảo sát về thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non và thực trạng

phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giai

đoạn từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017.

2.2.4. Phương pháp khảo sát

Các bước tiến hành khảo sát; Các kĩ thuật khảo sát; Xử lý kết quả khảo sát

2.3. Thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non thị xã Từ Sơn, Bắc

Ninh

- Về số lượng ; Về cơ cấu; Về chất lượng

2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường mầm non thị xã

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2.4.1. Thực trạng công tác xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu

trưởng trường mầm non8Bảng 2.5: Thực trạng công tác xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng

trường mầm nonTTNội dungMức độ

Tốt

Khá

TB

SL % SL % SL %Yếu

SL %Thực hiện dự báo đúng về số

26,9

1 lượng, cơ cấu, trình độ và năng 21

31 39,74 23 29,49 3 3,85

2

lực của hiệu trưởng

Xây dựng được mục tiêu rõ ràng

25,6

2 về phát triển đội ngũ HT trường 20

27 34,62 30 38,46 1 1,28

4

mầm non

Đưa ra các giai đoạn cụ thể trong

28,2

3 khâu phát triển đội ngũ nhằm đạt 22

25 32,05 31 39,74 0

0

1

được mục tiêu của quy hoạch

Đề ra các biện pháp thực hiện các

24,3

4 hoạt động phát triển đội ngũ HT 19

24 30,77 32 41,02 3 3,85

6

mầm non

Kiểm tra đánh giá hoạt động quy

hoạch phát triển đội ngũ trường

19,2

5

15

25 32,05 31 39,74 7 8,98

mầm non theo từng giai đoạn quy

3

hoạch

Đưa ra các quyết định để điều

20,5

10,2

6 chỉnh quy hoạch phù hợp với tình 16

26 33,33 28 35,90 8

1

6

tình thực tế

Qua bảng tổng hợp ý kiến trên, ta thấy công tác quy hoạch phát triển đội

ngũ hiệu trưởng trường mầm non đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, mức độ trưng bình

vẫn còn cao, đặc biệt còn những nội dung đánh giá là yếu. Đó là những điều các

nhà quản lý cần xem xét để đưa ra những biện pháp phù hợp với điều kiện hiện

nay. Cụ thể, các nội dung quy hoạch được đánh giá như sau:

2.4.2. Thực trạng việc tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm hiệu

trưởng trường mầm nonBảng 2.6. Thực trạng việc tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm hiệu

trưởng trường mầm non9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×