Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cứ hai phân tử kali bicromat (bằng 12 đương lượng) oxi hoá được 36 gam cacbon. Do đó một ly đương lượng gam chỉ oxy hoá được:

Cứ hai phân tử kali bicromat (bằng 12 đương lượng) oxi hoá được 36 gam cacbon. Do đó một ly đương lượng gam chỉ oxy hoá được:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cứ hai phân tử kali bicromat (bằng 12 đương lượng) oxi hoá được 36 gam cacbon. Do đó một ly đương lượng gam chỉ oxy hoá được:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×