Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Định lượng theo phương pháp thêm đường chuẩn

IV. Định lượng theo phương pháp thêm đường chuẩn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3.4. Bảng pha chế dung dịch định lượng Cr(VI) trong mẫu nước thải

Bình

0

Dung dịch(ml)

(Trắng)12345678V – dd thêm

chuẩn

Cthêm chuẩn (ppm)002468101215000,20,40,60,81,01,21,5V (Cthử)02V(H2SO4 0,5M)1V (DPC 0,5%)2Định mức100mlBước 2: Lắc đều, để 10 phút

Bước 3: Tiến hành đo quang tại bước sóng

- Đo mẫu trắng ( trừ nền )

- Đo lần lượt các bình (1) – (8) xác định độ hấp thụ A444.2. Kết quả

Bảng 3.5: Độ hấp thụ của phức Cr(VI) – DPC theo nờng độ Cr(VI) thêm chuẩn

Cthêm chuẩn

(ppm)

A00,20,40,60,81,01,21,50, 0730,220,3690,5180,6680,8240,9761,22Hình 3.4. Độ hấp thụ của phức Cr(VI) – DPC theo nồng độ Cr(VI)454.3. Phân tích kết quả

- Dựng đường chuẩn bằng phần mềm Microsoft Excel

- Nhận xét: R2 = 0,9997 > 0.995 => Tương quan giữa nồng độ Cr(VI)

thêm chuẩn và độ hấp thụ của phức là tuyến tính theo phương trình:

A= 0,762.Cthêm + 0,0656

- Tính tốn nồng độ Cr(VI) :

• Áp dụng cơng thức Cthử =

• Ta có mẫu nước thải được pha loãng 10 lần -> dd thử làm việc.

Trong thực nghiệm tiếp tục pha loãng dd thử làm việc 50 lần (hút

2ml dung dịch thử làm việc định mức trong 100ml ). Như vậy Mẫu

nước thải đã được pha lỗng: 10 * 50 = 500 lần

 Nờng độ Crom(VI) trong mẫu nước thải là: CX = Cthử * 500

= 0,086 * 500

= 43,04 ppm46-Đánh giá:

Nồng độ Crom(VI) trong mẫu nước là 43,04 ppm vượt quá giói hạn cho

phép và gần gấp 861 lần nồng độ cho phép ( 0,05 ppm là nồng độ giới

hạn của ion Crom(VI) trong nước thải công nghiệp khi xả vào các nguồn

tiếp nhận với mục đích cấp nước sinh hoạt theo Quy chuẩn Quốc gia về

nước thải công nghiệp (QCVN 24: 2009/BTNMT), được biên soạn bởi

Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước, do Tổng

cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông

tư số 25/2009/TT- BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường).47KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 Kết luận:

Sau khi tiến hành nghiên cứu xác định hàm lượng Crom (VI) trong mẫu

nước thải công nghiệp chúng tôi rút ra những kết luận sau:

• Lựa chọn phương pháp định lượng Crom(VI) trong mẫu nước thải là

phương pháp quang phổ hấp thụ UV – VIS; phương pháp phân tích

thêm đường chuẩn

• Xác định được cực đại hấp thụ của phức Cr(VI) – DPC:

• Khoảng nờng độ tuyến tính của dãy chuẩn là 0- 2ppm với hệ số

tương quan là R2 = 0,9993

• Xác định được nờng độ Crom(VI) trong mẫu nước thải :

C = 43,04 ppm ; so sánh với giới hạn cho phép của Crom(VI) trong

nước thải công nghiệp (0,05ppm) nhận định được nồng độ Cr(VI)

trong mẫu thực đã vượt quá giới hạn cho phép gần 861 lần48 Kiến nghị:

Sự có mặt của ion Crom(VI) trong nước đặc biệt có ý nghĩa tới sức khỏe

con người, tới động, thực vật và môi trường xung quanh. Lượng Cr(VI) quá

lớn gây những tác động xấu vô cùng nghiêm trọng , do vậy chúng tơi kiến

nghị:

• Tun truyền cho người dân làm tăng sự hiểu biết về tác hại của ion

Crom(VI) tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt của con người, tới động thực vật và môi trường. Khuyến cáo người dân ngừng sử dụng nguồn

nước bị ô nhiễm vào bất cứ hoạt động nào

• Chính quyền, nhà nước cần điều tra, xác định nguyên nhân có sự dư

thừa quá lớn lượng Crom(VI) ở hệ thống mương An Kim Hải, Lê

Chân, Hải Phòng

• Các nhà máy, xí nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đổ ra khu vực

mương An Kim Hải cần tự giác kiểm tra cẩn thận hệ thống xử lý

nước thải của cơ sở mình và phải chịu trách nhiệm nếu như đó là

nguyên nhân gây sự gia tăng hàm lượng Crom(VI)

• Có chính sách hỗ trợ về tri thức và tài chính cho các hoạt động ứng

dụng công nghệ trong xử lý, đặc biệt là các công nghệ dựa trên vi

sinh, phi hóa chất để khắc phục tình trạng ơ nhiễm trên

• Thường xun kiểm tra định lượng nguồn nước thải để đảm bảo

nguồn nước đạt tiêu chuẩn cho phép

• Tăng số lượng các cơng trình nghiên cứu về xác định hàm lượng ion

Crom(VI), các ion khác có nghĩa tới đời sống con người theo nhiều

phương pháp khác nhau49TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Dinh Dang, Luận văn Thạc sĩ khoa học - Nghiên cứu sử dụng phương pháp

phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa để xác định lượng vết Crom có trong

mẫu sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2]. Đậu Bá Nghĩa, Xác định hàm lượng Crom trong nước thải bằng phương

pháp trắc quang, Khóa luận tốt nghiệp.

[3]. Ngơ Thị Trang (2010), Nghiên cứu xác định dạng Crom trong nước và trầm

tích bằng phương pháp hóa lý hiện đại, Luận văn thạc sĩ

[4]. Ths Lưu Thị Thu Hà, Phổ hấp thụ nguyên tử UV-VIS và ứng dụng trong

phân tích, Khoa học cơ bản- Bộ giao thông vận tải Trường Đại học cơng nghệ

giao thơng vận tải

[5]. TS Hồng Thị Huệ An, Bài giảng hóa phân tích, Bộ mơn Hóa- Đại học Nha

Trang.

[6]. Cao Thị Mai Hương, Xác định Crom trong mẫu sinh học bằng phương pháp

hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa, Luận văn thạc sĩ khoa học.50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Định lượng theo phương pháp thêm đường chuẩn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×