Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3: Vai trò quan điểm của ý thức đối với vật chất

3: Vai trò quan điểm của ý thức đối với vật chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

đây, ý thức đã thể hiện sự tác động của mình đối với vật chất thơng qua họat

động thực tiễn của con người.

Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất theo 2 hướng:

Nếu ý thức phản ánh đúng có tác dụng thúc đẩy họat động thực tiễn con

người trong quá trình cải tạo ý thức.

Nếu ý thức phản ánh không đúng hay là sai lầm ở 1 mức độ nhất định kìm

hãm họat động thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo tự nhiên xã hội

của con người.

Vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của ý thức con người trong quá trình cải

tạo thế giới hiên thực được phát triển đến mức độ nào chăng nữa vẫn phải dựa

trên dự phản ánh của thế giới và điều kiện khách quan34KẾT LUẬN

Lý luận của CN Mác - Lênin về vai trò sáng tạo lịch sử của qcnd và vai trò

của các cá nhân đối với tiến trình lịch sử đã cung cấp một phương pháp luận

khoa học quan trọng cho hoạt động thực tiễn và nhận thức:

Thứ nhất: Việc lý giải 1 cách khoa học vai trò quyết định lịch sử của qcnd

đã xố bỏ sai lầm của cn duy tâm đã tùng thống trị thống trị lâu dài trong lịch

sử nhận thức về động lực và lực lượng sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người.

Đồng thời đem lại một pp luận khoa học trong việc nghiên cứu và nhận định

lịch sử cũng như việc nghiên cứu và đánh giá vai trò của mỗi cá nhân, thủ

lĩnh, vĩ nhân, lãnh tụ trong cộng đồng xã hội.

Thứ 2: Lý luận về vai trò sáng tạo lịch sử của qcnd đã cung cấp một

phương pháp luận khoa học để các đảng cộng sản phân tích các lực lượng xã

hơi, tổ chức xây dựng qcnd trong cơng cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó

là sự liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức

đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, trên cơ sở đó tập hợp mọi lực lượng

có thể tập hợp nhằm tạo ra động lực to lớn trong sự nghiệp cách mạng xhcn đi

tới thắng lợi cuối cùng35DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS. TS. Lê Doãn Tá, Một số vấn đề triết học Mác – LêNin – Lý luậnvà thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2003.

2. Đảng Cộng Sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ

quá đọ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991

3. Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ

X, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2006

4. C.Mác và Ph. Ăngghen: Tồn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994

5. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ

nghĩa Mác – Lênin, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.

6. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Chính trị, Nxb. Giáo dục, Hà Nội,

2006.

7. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.

8. https://image.slidesharecdn.com/cngtrithcmclnin-130102102010phpapp02/95/cng-trit-hc-mc-l-nin-1-638.jpg?cb=1436366753

9. V. I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 19803637Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3: Vai trò quan điểm của ý thức đối với vật chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×