Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
bv15 - revised thay Son 5.pdf

bv15 - revised thay Son 5.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

2OTOther tissueRBERelative biological effectivenessRISRadio immuno scintigraphyRITRadio immuno therapySFSurvival fractionTAETranshepatic arterial embolizationTATTargeted alpha therapyWFNMBWorld federation of nuclear medicine and biologyWHOWorld health organizationYHHNYV– Anh

Differentiated

Near total thyroidectomy

Total thyroidectomy

Target organ (region)

Source organ (region)

International atomic energy agency

AblationĐBoron neutron capture therapyĐMolecular targeted therapyĐTargeted radiotherapy

Energy absorption buidup factor

Accute effects

Late effects

Non – penetrating

Transhepatic arterial embolization

Self – dose

Standard anatomic model3PFix – dose methodPhDeliver rads methodSBiokineticSHypothyroidismTResidence timeTPoin kernel convolutionTUptakeTScalingUCarcinomaUPapipallary thyroid carcinomaUFollicular thyroid carcinoma

Medical Internal Radiation DoseVaquezBXBrachytherapyXExternal beam radiotherapyXUnsealed source radiotherapyXSealed source radiotherapyXTeletherapyXPenetratingTTrang

Y36Y36Y37

57T654TTrangĐ11S13Đ14

15

20

ST21ST22STĐT2325TX26T33T

n 200034

R50Đ52Đ53Đ53Đ54

55T57alpha

V58V58S

72582

S

Đ93-131S-131100

102

1026T107T108Q1176U1.1.

:-60,Cs-137;

P-32:ĩặ trongĐòN

ýđiều trị bằng đồng vị phóng xạ (radionuclide therapy) Y

ýchúng.P

RRXX

X RY:W

X

P

R

YhýR7:

ý

Y[3, 71].ĩ

:

nguyên phá

% [44] S[3]. Tuy nhiên,

ý,ò

Đ1.2.s

[58, 29, 61],

Yò[49] V

õýYỞV

YV

ò

ý

òòTuy nhiên,

õýýY8quy trình

trong

T

trong

ò. Ngồi ra,

tình hình

;

ý;;Yc;

ngun

phát.92 –ƯƠƠ SỞ V T

VĐ U TRPXVS

ĐVĐ

ýĩò

ýýĩ2.1. C

Pý;

ý…)và p

,2.1.1.

Đ

gamma, alpha, ...). C:Đ:Đ:ên nhiên.

Y(YHHN)Đa dùng

ònhân...

Vsau.102.1.2. H

2.1.2.1. Q yâã

ĐVPXQuy lu:N(t)  N0et(2.1)

t = 0.oN(t)

.

ĐVPX:

:

T = (ln2)/ (2.2): làân1Ci = 3,7.1010BqA(t) = .N = .Noe-t(2.3)T

mangdo quá trình tra

, e ,V

b :ý p

e   b   p(2.4)TTeTe 

VTb2.1.2.2.

Tp .Tbâ(2.5)Tp  Tb

Tp:ýãPhân rã alpha

11sau:

A

ZX  42   AZ42YCác h

vài 4 MeV

MeV [60].Phân rã betacáchneutrinolà phân rã beta:

1

0n 11 p  01 e  áingèn

:1

1p  01 n  01 e  ò

ĐEcé, positronmaxpositronĐlectron,E = 0.3 Emax [60], nên E là giáY2.1 Đ[]12Phân rã gammaTsau phân rã betasinh ranày nhanh chóng

hSelectron (electron capture)

lectron

Selectron Auger phát ra. Q:

AX ặXZ  0 e1  A Yz1  oán trong (internal conversion)

t

lectronelectron

omeric transition)(metastable)

(isometric) Q

ýphân. Technetium Te-99mY2.1.3. T

2.1.3.1 T

:

 V

V

.TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

bv15 - revised thay Son 5.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×