Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HƯỚNG DẪN VÀ TRẢ LỜI MỘT SỐ BÀI TẬP

HƯỚNG DẪN VÀ TRẢ LỜI MỘT SỐ BÀI TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vặy phương trình họ đường dòng sẽ là:

zl _ £ - = /.cĐóc1ÌI họ đường hypecbỏn, trong dó clà giá trị bất kỳ.Đế tìm r ta tính:

_ ỊI A,

à ':a,- ^~ 2 { ơyÕ2rdvfdv.2 K õ:õxdyy_ ì ' à 'y

K ỡ. v= 0=0

=a -a =0õy JTừ đó ta suy ra chuyển động khỏng có xốy nên

Để xác định a ta tìm:r=0.Như vây 9 1V= - 0 = a đó là vận tốc dịch chun góc. Vậy íi là

trị số vận tốc dịch chuyến góc cùa chuyén động biến dạng củiỉ ch;Yt

lỏng.

Vận tốc \'A tại A (1 ,-2) có trị số:

+ y ỈAVA = yj1.14.

Vì Q = ị ịịiỊ iv Ỹ íỉV (*) nên ta phải tìm:

r

d \\

ơv,

õ \\

—— = 2 a x . — L = l a y , — — = 0

d.x

dy

ôz

d\'dv.d\'õyõz= 0 . —- = 2 a y , ^ôx

dv.õv= 2az(a)ôv—— = 2 a .\, ——= 0 , — ĩ- = 2í/í.

ổ.v

ỡy

ơz

Đưa (a) vào (*) ta có

Q = JJJí//v,ví/V' =

VổvỠv&/

/+ _y + z\ỉxd\'ilx=2a ịd.x=

V'V ậy:C = í

Đê tính r ta tính:192/-> /-1-.V0Jí/vỊ(.v +_)■+ Ạ ỉ: = -00^n, = -2,Q v = -•

• 2

a. = * 2ơi'.<5i-v>dydz5v>,ƠI'.'ỡzỔ.V;= -a z(b)- -a x= ay

cbrõyVi<ị{vxdx + vyd y + v.dz)r =ABCnên rheo định lý Xtốc ta có thê biến tích phân này ra tích phân mặt:

i sỡvỡv ìõxơyi f -— f -( ờv

ơv }

( dv

dxí l y + — ----- - d y tiz 4■

ỡy

ổz

ô\>d zdx(c)dxĐưa (b) vào (c) rồi lấy tích phân, ta có:

r = - 2(1ịịydxdy + ỊỊzdyJz + ịịxdxdz

V.SABCAỚCAÍÌ.OBC/

/ 1 ______

=-2, a/ /—+—

+—=

-ứ =>r r\66)6_ _-a.Vậy muốn xác định tính chất cùa dòng ta tim các thành phần

biếni dạng.Theo điểu kiện bài tốn ta có:

ỡv_ 1 d v y

1

6 >-= ídydzfo x !1 d v z

dxõvye, -í= az+ ỡv.- ax= ay193fdv^ơ, =Kd x= 2uxJ'a * ,'=°, =õ y

( õv_ơ. =2 u y)= 2ơz.Vởz

Vì ơ, * 0,ơý 9* ỡ ,r * 0 nên ta có thể kết luận rằng đây là dòng

có xốy và biến dạng.

1.15. Giải:

Theo điểu kiện bài tốn trẻn ta ứng dụng phương trình vi phân

liên tục cho dòng chất lỏng khống nén được.

Ta có:

+

d x+ ỂL =

Õ2d ycho=5( 1)d xở\y_= -Jõ yĐưa các trị số trên vào { l ) tâ được:d \’.= -2ôzVậy:V. = - 2 z +ctại x=y= 2=0 có v,=vy=vz=0, nên c = 0

Từ đó ta tìm được thành phần vz của vận tốc:

1.16, Đáp sô:L-L-L

Xy4i _ l =i

y194z ~ sv\=-2z.1.17. Đáp số:£2, =0

C:v V + z'=n .= c

Q = / OA’ = 2C

J = í onst.

1.18. Đáp số:

a)b)x=y+c,

y=z+c2

ị - 0 ,0 0 0 1 7 n ỉ is ,1.19. Đáp số:

y - C tx ; z = C ị X0

v= — J ; Q - 4 n r

4nr(nếu p =ĩ com/ thì ọ khơng đổi).

1.20. Đáp số:

y= C x

Q~2nrv.1.21. Đáp số:.


1.22. Đáp số:9 = -2 a rctg — + c1.23. Đáp số:

y = C/.v

V= c \z .Giao tuyến hai họ mật phắng này cho la các đường dòng song song.

1,24, Đáp sộ:

a)Q.V =7 ^ .-Qy = —O- = 0'o• C0 = - Qb)2=-%>■

r;ơ ( = ơ = ơ. = 0

c)V VV X*^ • = ơ'0 v : = - 3 r ^ , = Ơ

rif2 'rn21.25. ỏp s: r = 0

1.26. Hướng dẫn cần phải tiến hành:

- Kiểm tra điểu kiên liên tực

-X ácđ ịn h Q ,ơ (,0(y,íỉv

~dt- Tim phương trình đường dòng,đường xốy quỹ đạo chuyển động.

Đáp số:V|/ = > vỉ-1.27. Hướng dẫn: Cần kiểm tra các điểu kiên:

- Thoả mãn phương trình liên tục khơng?

- Xác đinh các đai lương đăc trưng: ỏ ,ơ ,,0 j1 J f- để từ dó tìm

diều kiện đặc trưng cho các hằng số theo các tính chất cùa dòng.

1961.2S. Đáp sớ:a;r = -«b;Olv =íM .0v; = ưv,0;, = a :

c)0 =a js+ V' + ' z "ơ, = 2ưv.ơv = 2 a z ,ơ . = 2 a x

1.29. Đáp số:

- Chun động trên có thể xẩy ra

- Dòng khơng có xốy

- Chuyển động có b iến dạng nhung khơng biến dạng góc

- Chuyển động khơng dừng

- Phương trình họ các đường dòng: .

ịư x + b l) ( a \- b t) = C ( t) cácđường Parabôn- Phương trình quỹ đạo:

aa~uaa71.30. Đáp số:

+ Chuyến động dừng có xốy ,có biến dạng dài;+V=(4

3 'ì

y - , X7J + c .y = c,(Gíc đường thẳng trực giao trục y).

+


'm u iÍ 1 - -jry2ì + c . xC,

197(Các đường thẩng trực giao trục X)31.31. Đáp số:

__a)vr = -McosQ2n/•-M sin 6

v92urM co sBcp = — — —

271 r

b)vr = A r " 1 c o s Qv6 = - n A r " ~ s in 0

_ 2 A - n 2A „


nCOS 0nNếu n=l thì:vr = AcosQ, v0 = -AsirtQ.iọ = ArcosQ.

1.32. Đáp số:a)b)l - h

2 r

Vi/ = —Vm ĩ.(r0 - r Ỵ ' [ r ( n , + l ) + r 0 ]Ị'ron >c)xự =V* /(/», + i \ n 2 + 2)

-1.33. Đáp số:Ổ/1J5 =

198= —ó ab)Q ab ~ 2 0 v , Q ạq — 2 Oac)-Uabd)Mo ’- ỉ ! K2 0 j i ' U A I> -6 ỊtìnQ ab = ~ 3 5 ư ’QAD —.1.34. Đáp số:

■>\

r ,=.1V00/+ ẽ-ỳ )V=V30 l ' ị y /v,-0

*» f

V'dvw1y%__r04 ^y4Je « = 2 - | ' ”/ í

1.36. Đáp số:

í i ì v v = 4 (x + y + z )Phương trình liên tụcx+ y+ z= 0.1.37. Đáp số:

Q ~ Ì 2 V F ( V f là thể tích Elíp tròn xoay)

Q = l 6 n a b ( = I Om’lsCHƯƠNG 2

2.7. Giải:

Phương trình vi phân Euler cho chuyên động dừng của chất

lỏng lý ĩường có dạng :V’

dv,

ơv,

ỡvƠI',

„ 1/ õp

ơp

V, — i + V — ^ + V. — = X -ỡyổip ỔAdv

dv

+ v: Ẽ Ịi = ỵ - ' >

V..--- —+ V..

. x a* ' ô y • ơ.v

p ổy

V.Ơv.Ổv.Ổv_L + V — - + V. — 1 =

ỠJC

y ỡy

' ƠJT_z(a)ỉ Ơpp &Vì chuyển động dừng nẽn theo phương trình đường dòng ta có:

v yd y - v ^ Ị x ; v sd z ~ v :d x ; Vvd z = \ '.í i y(b)Nhân các vế của hệ (a) lần lượt với dx,dy.dz và thay (b) vào đó,

ta có hộ phương trình vi phân mới:

1

ổv, ,

àv , ,

V,

v j — ^ d x + — 1-tiy + —
‘ ỡx

ỡy

dxV200p a*ỠvÕv.

Ỡv„ơv

■v

ỞV/ ổnỡ.vợyõxp dyỡv

àv

1 dp .

d x + —iíỊy + — í/z> = Z d z - —. - — d z .

õx

dy

õx

p õz,d vMặt khác, theo điều kiện bài toán ta có:

9ỉ ồpw9(<0E)ưa (đ) vào (c) ta có:yị - 2 xyd x+ (x2 - y 2)ậy]=<ù2x d x - - ^ - d x

ịx + y )

prr~Tỹ

[■

2

a

>^+(y

3

-A

*

w=

0

)

2

y^y

~~ĩd

y

(a -+ /|

pdy(e)g d z ~ - ~ d z = 0.

p dzHệ phương trình (e) là đáp số thứ nhất cùa bài tốn. Sau khi

tơng hợp lại, ta có:

7

~ r r ^ Tv = ®2 x d x + + g d z - - d p .

(-'+>•)

(•*+>)

pVì lực

khối là lực• có thế nên ta v iế t:

#

íto'.xdx + 0ỷ y d y + gdz = d u = ã7 “>2 1CÙ X

CO y

~ r - + ~

r+ sz(f)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HƯỚNG DẪN VÀ TRẢ LỜI MỘT SỐ BÀI TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×