Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng của nhóm PP này là dựa trên kết quả hành vi mà đối tượng GD đã thực hiện trước đây mà nhà GD động viên, khuyến khích những hành vi phù hợp với CMXH, đồng thời ngăn chặn, điều chỉnh những hành vi trái với CMXH nhằm tạo ra những tiền đề tâm lí cho

Chức năng của nhóm PP này là dựa trên kết quả hành vi mà đối tượng GD đã thực hiện trước đây mà nhà GD động viên, khuyến khích những hành vi phù hợp với CMXH, đồng thời ngăn chặn, điều chỉnh những hành vi trái với CMXH nhằm tạo ra những tiền đề tâm lí cho

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng của nhóm PP này là dựa trên kết quả hành vi mà đối tượng GD đã thực hiện trước đây mà nhà GD động viên, khuyến khích những hành vi phù hợp với CMXH, đồng thời ngăn chặn, điều chỉnh những hành vi trái với CMXH nhằm tạo ra những tiền đề tâm lí cho

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×