Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC.

3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường miền Bắc nói

chung và khu vực Hà Nội nói riêng, các doanh nghiệp kinh doanh ôtô ngày càng

được thành lập nhiều hơn, do vậy xuất hiện nhiều sản phẩm cùng loại của các doanh

nghiệp ôtô trong nước và sản phẩm ôtô nhập khẩu cũng ngày một tăng. Do vậy vấn

đề đẩy mạnh bán sản phẩm là hồn tồn khơng đơn giản. Với tình hình đó, việc

nghiên cứu hoạt động bán sản phẩm đối với Hyundai Ngọc Khánh tại thị trường

miền Bắc, thị trường nòng cốt là hồn tồn cần thiết. Hơn nữa trước tình hình kinh

doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngày càng khó khăn như hiện nay, thì việc đề

xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh khả năng bán sản phẩm của Công ty là một

vấn đề cấp thiết.

Trong chuyên đề này, vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trường về

mơi trường kinh doanh nói chung và về thị trường ô tô miền Bắc nói riêng. Với sự

hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của cơ giáo – PGS.TS Phan Tố Uyên và các CBCNV

trong Công ty, tôi đã cố gắng đi sâu phân tích, đánh giá tình hình bán sản phẩm của

Cơng ty. Từ đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp thúc đẩy bán sản phẩm ở

Hyundai Ngọc Khánh. Do còn hạn chế nhiều về trình độ, thời gian thực tập và kinh

nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu xót. Tơi rất mong nhận được sự giúp

đỡ, chỉ bảo của các thầy cô giáo trong Viện thương mại và kinh tế Quốc tế và các

cán bộ Công ty để bài viết của tơi được hồn chỉnh.

Hi vọng rằng trong năm 2017 và những năm tiếp theo với những đóng góp kết

hợp với đội ngũ cán bộ cơng nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình với cơng việc

và đồn kết khắc phục khó khăn là cơ sở vững chắc giúp cho Công ty ngày càng

phát triển kinh doanh nói chung và trong cơng tác bán sản phẩm nói riêng. Với

những thành tích đã đạt được và tiềm năng còn nhiều của Cơng ty, trong tương lai

khơng xa Hyundai Ngọc Khánh sẽ giữ vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy bán hàng

ơtơ ở Việt Nam nói chung và có một chỗ đứng trên thị trường miền Bắc nói riêng,

đem lại lợi ích cho Cơng ty và cho Hyundai Thành Công.56TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Công Thương Việt Nam: http://www.moit.gov.vn/

2. Giáo trình Kinh tế thương mại – GS.TS Đặng Đình Đào và GS.TS Hồng

3.

4.

5.

6.

7.Đức Thân chủ biên

Hiệp hội các nhà sản xuất ơ tơ Việt Nam: http://vama.org.vn/

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam: http://www.vcci.com.vn/

Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn/

Tổng cục Hải Quan: http://www.customs.gov.vn/

Các nguồn số liệu của Công ty TNHH TM&DV ơ tơ Ngọc Khánh.57CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Kính gửi: Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc Khánh xác nhận:

Sinh viên:Mã số sinh viên: 11130543Lớp:Hệ:Trường: Đại Học Kinh tế Quốc dân

Thời gian thực tập: từ ngày 01/02/2017 đến ngày 01/05/2017

Trong thời gian thực tập vừa qua, sinh viên Dương Minh Chính đã có ý thức

kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơng ty và có tinh thần học

hỏi, chịu khó tìm tòi. Chuyên đề thực tập với đề tài: “Đẩy mạnh bán hàng ô tô tại

công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh” của sinh viên Dương

Minh Chính đã phản ánh đúng thực tế của cơng ty trong những năm qua./.

Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu cơng ty)585960Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×