Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

kết quả và đánh giá việc thực hiện quy chế văn hố cơng sở tại đơn vị, phòng

ban mình dựa trên những số liệu cụ thể, khách quan qua đó xác định những khó

khăn, hạn chế trong q trình triển khai và tổ chức thực hiện; nêu gương, khen

thưởng những các nhân, tổ chức thực hiện tốt và có sáng kiến hay cần nhân

rộng; có hình thức kỷ luật những cá nhân, tổ chức khơng thực hiện và thực hiện

còn chưa tốt.

3.4.Tổ chức các lớp học tập huấn cho CBNV trong cơ quan về vănhóa cơng sở

Cử các CBNV tham gia các buổi hội thảo, chuyên đề về văn hóa cơng sở

trong và ngồi cơ quan. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của lãnh đạo và nhân

viên về tầm quan trong của văn hóa cơng sở.

3.5.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chương trình cải cáchành chính nhà nước nói chung và văn hố cơng sở nói riêng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam về cải cách hành chính.

Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính, nhất là trong giai đoạn hiện

nay.

- Thực hiện quan điểm “ Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý là để đảm

bảo quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa

là công bộc của nhân dân”.20KẾT LUẬN

Qua việc tìm hiểu về tình hình triển khai và thực hiện các quy định của

Nhà nước về văn hóa cơng sở tại UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc đã

cho chúng ta cái nhìn rõ nét hơn về các vấn đề văn hóa cơng sở, hiểu rõ hơn về

các quy định của Nhà nước về văn hóa cơng sở. Cũng như tình hình triển khai,

thực hiện văn hóa cơng sở tại UBND huyện. Những kết quả đạt được và những

hạn chế còn tồn tại đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả

hơn về văn hố công sở. Tôi hi vọng không chỉ UBND huyện Lập Thạch mà các

CQHCNN sẽ ngày càng thực hiện tốt hơn, nghiêm chỉnh hơn các quy định của

Nhà nước về văn hóa cơng sở. Đó cũng là thành quả đóng góp vào sự thành

cơng của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước hiện nay, tiến tới xây dựng một

nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với nhu cầu đổi mới đất nước

cũng như xu thế hội nhập và phát triển của nhân loại./.21DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Tài chính (2007), “Văn hố cơng sở và giao tiếp hành chính”, Nhà

xuất bản Tài chính, Hà Nội Chính phủ, (2010), “Nghị định 24/2010/NĐ-CP”

ngày 15 tháng 03 năm 2010 “quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cơng

chức”.

- Chính phủ, (2014), “Nghị định 64/2014/NĐ-CP” ngày 26 tháng 6 năm

2014 “ban hành hướng dẫn Luật Tiếp công dân”.

- Chính phủ, (2007), ” Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg” ngày 02 tháng

8 năm 2007” ban hành quy chế văn hóa cơng sở tại các cơ quan hành chính nhà

nước.

- GS. Trần Ngọc Thêm, “ Cơ sở văn hóa Việt Nam”,(2001)

- GS. Trần Quốc Vượng, “ Cơ sở văn hóa Việt Nam”, Nxb giáo dục

- Nguyễn Hoàng Linh Chi, (2014), “ Văn hóa cơng sở trong các cơ quan

hành chính nhà nước”22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×