Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Bước 5: Trình và ra quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

V. Bước 5: Trình và ra quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cách tiến hành

- Phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

- Ban quản lý rừng cộng đồng thôn với sự hỗ trợ của cán bộ kiểm lâm địa

bàn, cán bộ lâm nghiệp xã hoàn chỉnh Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng và

biên bản họp thơn trình UBND xã;

- UBND xã tiến hành thẩm tra hồ sơ và ra quyết định phê duyệt kế hoạch

quản lý rừng cộng đồng.

- Phê duyệt kế hoạch khai thác lâm sản

- UBND xã với sự hỗ trợ của các bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ hỗ trợ tổng

hợp kế hoạch khai thác lâm sản của từng cộng đồng và lập tờ trình trình

UBND huyện.

- UBND huyện giao Hạt kiểm lâm thẩm định hồ sơ và hiện trường (nếu cần

thiết).

- Hạt kiểm lâm viết báo cáo thẩm tra Kế hoạch khai thác lâm sản và dự

thảo Quyết định của UBND huyện phê duyệt kế hoạch khai thác lâm sản.

- UBND huyện trên cơ sở kết quả thẩm tra ra quyết định phê duyệt kế

hoạch khai thác gỗ của các cộng đồng trong xã.VI. Bước 6. Tổ chức thực hiện kế

hoạch quản lý rừng

1. Phân cơng nhiệm vụ:

• Mục đích và kết quả mong đợi

• Các bên liên quan (người dân và bản quản lý rừng, các tổ

chuyên trách) hiểu và thấy được trách nhiệm cũng như quyền

lợi của họ đối với từng hoạt động quản lý rừng cộng đồng;

• Thống nhất về quyền lợi, trách nhiệm của các thành phần

liên quan tới quản lý rừng cộng đồng;

• Kết quả:

+ Biểu mơ tả chi tiết quyền hạn, trách nhiệm các thành phần

liên quan tới quản lý rừng cộng đồng;

+ Người dân nắm được quyền lợi, trách nhiệm của mình đối

với từng hoạt động lâm nghiệp.• Phương pháp, thời lượng, tài liệu và dụng cụ:

• Phương pháp: Họp thôn dưới sự hỗ trợ của cán bộ dự án,

cán bộ kiểm lâm địa bàn để người dân cùng thảo luận, xây

dựng và xác định quyền lợi và trách nhiệm của từng bên liên

quan trong quản lý rừng cộng đồng.

• Thời lượng: 1 buổi

• Dụng cụ tài liệu: Giấy A0, bút viết bảng, giấy mầu, quy ước

bảo vệ và phát triển rừng….

• Các bước tiến hành

• Liệt kê các hoạt động liên quan tới quản lý rừng cộng đồng

của thôn. Phân công nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của

kế hoạch quản lý rừng;

• Xác định thành phần liên quan tới quan lý rừng cộng đồng

(người dân trong cộng đồng, bản quản lý rừng cộng đồng);

• Lần lượt thảo luận vệ quyền lợi và trách nhiệm của các bên

cho từng hoạt động quản lý rừng cộng đồng;2. Thành lập các tổ chun trách hoặc các

nhóm sở thích về bảo vệ rừng, trồng rừng,

khai thác lâm sản…

• Kết quả:

- Thành lập và quy định quyền hạn và trách nhiệm của

các tổ chuyên trách

• Nội dung và cách tiến hành:

• Ban quản lý rừng thơn, cán bộ hỗ trợ giải thích rõ các

lợi ích từ hoạt động quản lý rừng cộng đồng mang lại;

• Với các hoạt động được nêu trong kế hoạch quản lý

rừng cộng đồng, các thành viên họp thảo luận xem có

cần thiết thành lập các tổ chuyên trách (trồng rừng, bảo

vệ rừng, khai thác lâm sản….)

• Nếu thống nhất cần phải thành lập các tổ chun trách,

thì cần thành lập những tổ chun trách nào?• Khi đã thống nhất được các tổ chuyên trách cần phải thành

lập, chia nhóm nhỏ để thảo luận thành lập từng tổ chuyên

trách theo các nội dung sau:

+ Cần bao nhiêu tổ chuyên trách trong thôn? Ai tham gia tổ

chuyên trách?

+ Ai làm tổ trưởng, tổ phó, các thành viên?

+ Trách nhiệm và quyền hạn của tổ và các thành viên trong

tổ?

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

• Các thành viên tham gia họp đặt câu hỏi và cùng thảo luận

để đi đến thống nhất, kết quả được ghi trên giấy A0.

• Trưởng thơn, ban quản lý rừng cộng đồng, cán bộ hỗ trợ

tóm tắt ý kiến đã thống nhất về từng tổ chuyên trách ghi trên

giấy A0 và đưa vào biên bản họp về các nội dung: Tên tổ

chuyên trách (tổ bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác lâm

sản….), số lượng từng tổ chuyên trách trong thôn, trách

nhiệm, quyền hạn của tổ và các thành viên trong tổ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Bước 5: Trình và ra quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×