Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lập kế hoạch 5 năm và hàng năm

Lập kế hoạch 5 năm và hàng năm

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Lập kế hoạch 5 năm và hàng năm

• Phương pháp, tài liệu dụng cụ, thời gian và kết

quả

– Phương pháp: Người dân trong cộng đồng cùng thảo

luận xây dựng kế hoạch dưới sự hỗ trợ của cán bộ hỗ

trợ;

– Tài liệu dụng cụ: Giấy A0, các mẫu biểu, bút viết

bảng, băng keo…;

– Kết quả:

+ Các biểu mô tả các hoạt động trồng rừng, phục hồi

rừng;

+ Các biểu khai thác sử dụng gỗ rừng gỗ và rừng tre

nứa tự nhiên và rừng trồng;

– Thời lượng: một buổiKế hoạch trồng rừng, phục hồi rừng, bảo

vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp.

– Trước tiên hướng dẫn người dân thảo luận về các

biện pháp bảo vệ rừng hiện có và các biện pháp

lâm sinh cho từng lô đất trống, lô rừng nghèo kiệt

không đủ tiêu chuẩn khai thác.

– Đối với bảo vệ rừng, thảo luận về các biện pháp

bảo vệ rừng hiện có của thơn bản (biện pháp tuần

tra bảo vệ rừng, phòng chống lửa rừng, phòng

chống trâu bò, phòng chống khai thác gỗ trái

phép….);

– Đối với lô đất trống cần áp dụng các giải pháp

trồng mới, nông lâm kết hợp;Kế hoạch trồng rừng, phục hồi rừng, bảo

vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp.

– Đối với những lô rừng nghèo kiệt áp dụng các giải

pháp như trồng bổ sung, nuôi dưỡng tu bổ và làm giầu

rừng;

– Tiếp tục cùng người dân thảo luận về lựa chọn loài cây

trồng cho từng lô rừng, xác định khối lượng cho cả 5

năm và hàng năm, mô tả từng hoạt động và trách

nhiệm cũng như nguồn lực để thực hiện các hoạt động

đó;

– Kết quả được ghi vào biểu 03. Biểu kế hoạch bảo vệ,

khoanh nuôi rừng và biểu 04. Biểu kế hoạch trồng

rừng, khoan ni có trồng bổ sung, nơng lâm kết hợp.Lập kế hoạch khai thác và sử dụng

rừng 5 năm và hàng năm

• Trên cơ sở:

- Kết quả tổng hợp, phân tích số liệu điều tra

đánh giá tài nguyên rừng cho từng lô rừng;

- Kết quả đánh giá nhu cầu lâm sản và cân đối

cung cầu lâm sản của thôn, tiến hành lập kế

hoạch khai thác sử dụng cho từng lơ rừng theo

một trong hai phương pháp.* Phương pháp 1:

• Dựa vào các tiêu chuẩn kỹ thuật. Căn cứ vào các tiêu

chuẩn kỹ thuật áp dụng cho rừng cộng đồng để xác định

cường độ khai thác và khối lượng khai thác cho từng lơ

rừng. Kết quả đưa vào biểu

• Các bước tiến hành:

• Đối với rừng tự nhiên:

– Lơ rừng đủ tiêu chuẩn đưa vào khai thác;

– Đường kính khai thác tối thiểu;

– Xác định lượng khai thác hàng năm, luân kỳ khai thác

và cường độ khai thác;– Số lượng cây đạt cấp kính cho phép khai thác

– Căn cứ vào nhu cầu gỗ lớn lập kế hoạch khai thác gỗ 5 năm và hàng

năm;

– Đối với nhu cầu gỗ nhỏ, được giải quyết bằng tận thu trong q

trình ni dưỡng rừng theo hướng dẫn các chỉ tiêu kỹ thuật và thủ

tục khai thác rùng cộng đồng văn bản số 2324/BNN-LN ngày

21/8/2007)

• Đối với rừng trồng:

– Xác định mục tiêu quản lý của lô rừng

– Xác định phương thức khai thác

– Xác định cường độ khai thác

• Đối với rừng tre nứa

– Xác định mục tiêu quản lý của lô rừng

– Xác định cường độ khai thác

– Xác định lượng khai thác.* Phương pháp 2:

• Dựa vào kết quả so sách giữa mơ hình rừng ổn

định và tình hình rừng thức tế, cùng người dân

xác định các nội dung dưới đây. Kết quả đưa

vào biểu

– Số lượng cây theo từng cấp kính được khai thác

– Mơ tả phương thức khai thác

– Xác định trách nhiệm của các bên liên quan• Xác định các nguồn lực để thực hiệnIV. Bước 4: Họp thơn thơng qua bản

kế hoạch

• Mục đích: Người dân trong thôn nắm được các

hoạt động sẽ được thực hiện trong kế hoạch 5

năm và hàng năm và cùng bàn bạc để thống nhất

thơng qua bản kế hoạch trình lên UBND xã xem

xét và phê duyệt.

• Thành phần:

– Ban quản lý rừng cộng đồng thơn chủ trì tổ chức với

sự hỗ trợ của cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm địa bàn….

– Già làng, đại diện các đoàn thể và các hộ gia đình

trong thơn (tối thiểu phải có 50% đại diện các hộ gia

đình tham gia, trong đó tỷ lệ nữ từ 30% trở lên).IV. Bước 4: Họp thôn thông qua bản

kế hoạch

• Nội dung:

– Trình bày lại tồn bộ kế hoạch quản lý rừng của cộng đồng;

– Thảo luận, góp ý vào những hoạt động còn nhiều ý kiến

khác nhau để đi đến thống nhất.• Thời lượng và địa điểm:

– Thời lượng: từ nửa buổi tới một buổi

– Địa điểm: Nhà văn hóa thơn hoặc nhà trưởng thơn….• Kết quả:

- Biên bản họp thôn và các biểu kế hoạch được chỉnh

sửa bổ sung theo các ý kiến thống nhất của cuộc họp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lập kế hoạch 5 năm và hàng năm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×