Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cân đối cung cầu lâm sản của cộng đồng

Cân đối cung cầu lâm sản của cộng đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cân đối cung cầu lâm sản của cộng

đồng

• Phương pháp, dụng cụ tài liệu và thời lượng

– Phương pháp: Người dân cùng thảo luận và tính tốn

dưới sự hỗ trợ của cán bộ dự án, cán bộ khuyên nông

lâm, cán bộ lâm nghiệp xã, cán bộ kiểm lâm địa bàn….

– Dụng cụ vật liệu: Giấy A0 và bút viết; Bảng số liệu và

biểu đồ từ phần phân tích số liệu; Bảng nhu cầu lâm

sản của thôn; Phiếu mô tả lơ rừng; Thơng tin từ phần

xác định mục đích quản lý rừng;

– Kết quả: Bảng so sánh cung cầu lâm sản của thôn, xác

định số lượng cây gỗ, tre nứa khai thác trong 5 năm

– Thời gian: khoảng nửa buổi.2. Cân đối cung cầu lâm sản của cộng

đồng

• Các bước tiến hành:

– Đưa số liệu từ phần đánh giá nhu cầu vào biểu 02 “Cân

đối cung cầu lâm sản”;

– Đưa số liệu về khả năng cung trong từng cấp kính vào

biểu;

– So sách nhu cầu của thôn với khả năng cung của từng

lơ rừng;• Xác định thuận lợi và khó khăn cho từng lơ rừng:

- Khó khăn thường có nghĩa thiếu một sản phẩm

nào đó ví dụ “Thiếu gỗ làm nhà”;

- Thuận lợi thường có nghĩa có nghĩa khả năng

cung đủIII. Bước 3: Lập kế hoạch 5 năm và

hàng năm1. Nội dung lập kế hoạch

Trên tồn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp

giao cho cộng đồng, căn cứ vào đặc điểm hiện

trạng và mục tiêu quản lý cụ thể của từng lô, để

lập kế hoạch các biện pháp tác động sau:

Kế hoạch trồng rừng, phục hồi rừng, bảo vệ rừng

và kế hoạch sản xuất nông lâm kết hợp (nếu có);

Lập kế hoạch khai thác rừng (khai thác gỗ rừng tự

nhiên, khai thác tre nứa, khai thác gỗ rừng trồng

và tận thu, tận dụng gỗ, khai thác lâm sản ngoài

gỗ (nếu có);

Lập kế hoạch sản xuất khác (nếu có)2. Lập kế hoạch 5 năm và hàng năm

• Cơ sở để lập kế hoạch:

– Kết quả phân chia lô rừng và xác định mục đích

quản lý cho từng lơ rừng;

– Kết quả tổng hợp và phân tích số liệu điều tra đánh

giá tài ngun rừng.• Mục đích:

– Chi tiết các biện pháp tác động cho từng lô rừng,

đất rừng của cộng đồng;

– Xác định khối lượng, tiến độ, trách nhiệm và các

nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động cho

từng lô rừng, đất rừng;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cân đối cung cầu lâm sản của cộng đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×