Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá nhu cầu lâm sản của cộng đồng

Đánh giá nhu cầu lâm sản của cộng đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Đánh giá nhu cầu lâm sản của cộng

đồng

• Phương pháp, dụng cụ tài liệu và thời lượng.

– Phương pháp cùng thảo luận có hình ảnh minh họa

(tính số lượng gỗ để làm một cái nhà có kích cỡ

phổ biến trong thơn và các tờ bìa hình tròn để mơ

tả các cỡ kính khác nhau) dưới sự hỗ trợ của cán

bộ dự án, khuyến lâm, lâm nghiệp huyện, kiểm

lâm địa bàn...

– Kết quả thảo luận là một bảng liệt kê số lượng các

loại gỗ, tre nứa cho từng mục đích sử dụng theo cỡ

kính trên giấy A0.

– Thời lượng: Khoảng nửa buổi.1. Đánh giá nhu cầu lâm sản của cộng

đồng

• Các bước tiến hành:

– Lựa chọn 3 hộ gia đình có các đặc trưng khác nhau về

quy mơ nhà, bếp (to, trung bình và nhỏ), về chăn ni

và số người (nhiều, trung bình và ít) để tiền hành điều

tra đánh giá nhu cầu gỗ và lâm sản của từng hộ gia

đình, cụ thể tại mỗi hộ gia đình tiến hành.

– Liệt kê các sản phẩm làm từ gỗ (xem biểu 01);

– Xác định số lượng gỗ cần thiết để làm nhà mới, bằng

cách đếm số cột, kèo, rui, mè, ván bương… của căn

nhà;

– Ước tính nhu cầu sửa chữa bằng cách hỏi về độ bền của

từng chủng loại lâm sản (ví dụ: cột, ván tường, ván

sàn….);– Tương tự như làm với nhà, cùng người dân tiếp tục xác

định số lượng gỗ cần thiết để làm bếp, chuồng trại và các

nhu cầu khác;

– Củi đun được ước tính theo bó/vác hoặc gùi (tùy theo đơn

vị đo lường của từng địa phương) sau đó được chuyển đổi

ra mét khối hoặc trọng lượng;

– Sau khi xác định được nhu cầu gỗ và lâm sản cho cả 3 hộ

gia đình có những đặc trưng khác nhau về quy mô nhà,

bếp, chuông trại… cùng người dân tính lượng gỗ trung

bình cho từng chủng loại sản phẩm;

– Ước tính số nhà được làm mới trong thơn trong một năm;

– Cộng số lượng gỗ làm mới với số gỗ sửa chữa sẽ ước tính

được tổng nhu cầu hàng năm của thơn;

– Ước tính số lượng lâm sản cho khoảng thời gian 5 năm

bằng nhân nhu cầu lâm sản của một năm với 5;

– Kết quả điều tra ghi vào biểu2. Cân đối cung cầu lâm sản của cộng

đồng

• Mục đích:

– Nhằm phân tích nhu cầu và khả năng cung cấp lâm sản

cho cộng đồng từ đó xác định số lượng cây gỗ, tre nứa

có thể khai thác được từ các lô rừng của cộng đồng;

– Điều chỉnh nhu cầu để giảm sự mất cân bằng (trong

trường hợp cung thiếu) cho một cỡ kinh cụ thể nào đó;• Nội dung:

– Xác định khả năng cung của từng cấp kính cho từng lơ

rừng;

– Cân đối/so sách giữa cung và cầu cho từng cấp kính;

– Xác định số lượng cây gỗ và tre nứa có thể khai thác

cho từng cấp kính của lơ rừng.2. Cân đối cung cầu lâm sản của cộng

đồng

• Phương pháp, dụng cụ tài liệu và thời lượng

– Phương pháp: Người dân cùng thảo luận và tính toán

dưới sự hỗ trợ của cán bộ dự án, cán bộ khuyên nông

lâm, cán bộ lâm nghiệp xã, cán bộ kiểm lâm địa bàn….

– Dụng cụ vật liệu: Giấy A0 và bút viết; Bảng số liệu và

biểu đồ từ phần phân tích số liệu; Bảng nhu cầu lâm

sản của thơn; Phiếu mô tả lô rừng; Thông tin từ phần

xác định mục đích quản lý rừng;

– Kết quả: Bảng so sánh cung cầu lâm sản của thôn, xác

định số lượng cây gỗ, tre nứa khai thác trong 5 năm

– Thời gian: khoảng nửa buổi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá nhu cầu lâm sản của cộng đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×