Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng (gọi tắt là Ban quản lý rừng)

Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng (gọi tắt là Ban quản lý rừng)

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Nhiệm vụ của Ban quản lý rừng:

– Xây dựng kế hoạch quản lý rừng cộng đồng, triển khai các bước

xây dựng và thực hiện kế hoạch;

– Phân chia các nhóm hộ và phân cơng nhóm hộ thực hiện kế

hoạch quản lý rừng, mỗi nhóm hộ có nhóm trưởng và nhóm phó;

– Huy động vốn, nhân lực để thực hiện kế hoạch quản lý rừng;

– Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý rừng; khai thác rừng và

lâm sản ngồi gỗ và việc phân chia lợi ích từ rừng của cộng

đồng;

– Lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu Quỹ bảo vệ và phát triển

rừng;

– Lập báo cáo kết quả thực hiện quản lý rừng cộng đồng định kỳ

cho xã.Trưởng Ban chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp Ban

quản lý rừng, họp dân để lập kế hoạch quản lý rừng, điều

hành việc tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức kiểm tra

các hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn thơn;

• Cách tiến hành:

– Cộng đồng tổ chức họp thơn (trong lần họp thứ nhất

khi xây dựng phương án giao rừng) bầu Ban quản lý

rừng (chi tiết xem trong Bản hướng dẫn giao rừng gắn

với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn);

– UBND xã xem xét ra quyết định công nhận thành lập

Ban quản lý rừng ngay sau khi UBND huyện ra quyết

định giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng.2. Thu thập tài liệu thông tin và chuẩn bị

dụng cụ cần thiết

• Kết quả cần đạt được

– Các văn bản pháp luật, các hướng dẫn kỹ thuật liên

quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng;

– Tài liệu Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

cấp xã và kết quả giao rừng và đất lâm nghiệp cho

cộng đồng (bao gồm cả bản đồ và các bảng biểu kèm

theo);

– Kết quả phân chia lô rừng/đất rừng và xác định mục

tiêu quản lý cho từng lô rừng và đất rừng;

– Số liệu điều tra đánh giá tài nguyên rừng có sự tham

gia của người dân, biểu tổng hợp và phân tích số liệu

điều tra đánh giá tài nguyên rừng.• Chuẩn bị dụng cụ cần thiết

– Giấy A0, bảng biểu mẫu trên giấy A0, bút viết

bảng và các dụng cụ cần thiết khác.• Cách tiến hành

– Trưởng Ban quản lý rừng phân công cho từng

thành viên trong ban thu thập tài liệu, thông tin ở

khoản 3 điểm a trên đây, mua sắm các dụng cụ,

can phóng bản đồ….• Việc thu thập tài liệu, thơng tin và chuẩn bị

dụng cụ có sự hỗ trợ của cán bộ lâm nghiệp,

kiểm lâm địa bàn và các bên liên quan.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng (gọi tắt là Ban quản lý rừng)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×