Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Phương pháp 2:

* Phương pháp 2:

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. Bước 4: Họp thơn thơng qua bản

kế hoạch

• Mục đích: Người dân trong thơn nắm được các

hoạt động sẽ được thực hiện trong kế hoạch 5

năm và hàng năm và cùng bàn bạc để thống nhất

thông qua bản kế hoạch trình lên UBND xã xem

xét và phê duyệt.

• Thành phần:

– Ban quản lý rừng cộng đồng thơn chủ trì tổ chức với

sự hỗ trợ của cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm địa bàn….

– Già làng, đại diện các đoàn thể và các hộ gia đình

trong thơn (tối thiểu phải có 50% đại diện các hộ gia

đình tham gia, trong đó tỷ lệ nữ từ 30% trở lên).IV. Bước 4: Họp thơn thơng qua bản

kế hoạch

• Nội dung:

– Trình bày lại toàn bộ kế hoạch quản lý rừng của cộng đồng;

– Thảo luận, góp ý vào những hoạt động còn nhiều ý kiến

khác nhau để đi đến thống nhất.• Thời lượng và địa điểm:

– Thời lượng: từ nửa buổi tới một buổi

– Địa điểm: Nhà văn hóa thơn hoặc nhà trưởng thơn….• Kết quả:

- Biên bản họp thơn và các biểu kế hoạch được chỉnh

sửa bổ sung theo các ý kiến thống nhất của cuộc họp.V. Bước 5: Trình và ra quyết định phê

duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

• Kết quả cần đạt được

- Quyết định của UBND xã phê duyệt kế hoạch quản lý

rừng cộng đồng thôn 5 năm và hàng năm

- Tờ trình của UBND xã trình UBND huyện phê duyệt

kế hoạch khai thác gỗ 5 năm của các cộng đồng trong- Quyết định phê duyệt Kế hoạch quản lý rừng cộng

đồng của UBND xã

• Chuẩn bị

- Ban quản lý rừng cộng đồng chuẩn bị hồ sơ Kế hoạch

quản lý rừng cộng đồng;

- UBND xã tổng hợp kế hoạch khai thác lâm sản của

các cộng đồng trong xã và tờ trình UNBD huyện.Cách tiến hành

- Phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

- Ban quản lý rừng cộng đồng thôn với sự hỗ trợ của cán bộ kiểm lâm địa

bàn, cán bộ lâm nghiệp xã hoàn chỉnh Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng và

biên bản họp thơn trình UBND xã;

- UBND xã tiến hành thẩm tra hồ sơ và ra quyết định phê duyệt kế hoạch

quản lý rừng cộng đồng.

- Phê duyệt kế hoạch khai thác lâm sản

- UBND xã với sự hỗ trợ của các bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ hỗ trợ tổng

hợp kế hoạch khai thác lâm sản của từng cộng đồng và lập tờ trình trình

UBND huyện.

- UBND huyện giao Hạt kiểm lâm thẩm định hồ sơ và hiện trường (nếu cần

thiết).

- Hạt kiểm lâm viết báo cáo thẩm tra Kế hoạch khai thác lâm sản và dự

thảo Quyết định của UBND huyện phê duyệt kế hoạch khai thác lâm sản.

- UBND huyện trên cơ sở kết quả thẩm tra ra quyết định phê duyệt kế

hoạch khai thác gỗ của các cộng đồng trong xã.VI. Bước 6. Tổ chức thực hiện kế

hoạch quản lý rừng

1. Phân cơng nhiệm vụ:

• Mục đích và kết quả mong đợi

• Các bên liên quan (người dân và bản quản lý rừng, các tổ

chuyên trách) hiểu và thấy được trách nhiệm cũng như quyền

lợi của họ đối với từng hoạt động quản lý rừng cộng đồng;

• Thống nhất về quyền lợi, trách nhiệm của các thành phần

liên quan tới quản lý rừng cộng đồng;

• Kết quả:

+ Biểu mô tả chi tiết quyền hạn, trách nhiệm các thành phần

liên quan tới quản lý rừng cộng đồng;

+ Người dân nắm được quyền lợi, trách nhiệm của mình đối

với từng hoạt động lâm nghiệp.• Phương pháp, thời lượng, tài liệu và dụng cụ:

• Phương pháp: Họp thơn dưới sự hỗ trợ của cán bộ dự án,

cán bộ kiểm lâm địa bàn để người dân cùng thảo luận, xây

dựng và xác định quyền lợi và trách nhiệm của từng bên liên

quan trong quản lý rừng cộng đồng.

• Thời lượng: 1 buổi

• Dụng cụ tài liệu: Giấy A0, bút viết bảng, giấy mầu, quy ước

bảo vệ và phát triển rừng….

• Các bước tiến hành

• Liệt kê các hoạt động liên quan tới quản lý rừng cộng đồng

của thôn. Phân công nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của

kế hoạch quản lý rừng;

• Xác định thành phần liên quan tới quan lý rừng cộng đồng

(người dân trong cộng đồng, bản quản lý rừng cộng đồng);

• Lần lượt thảo luận vệ quyền lợi và trách nhiệm của các bên

cho từng hoạt động quản lý rừng cộng đồng;2. Thành lập các tổ chun trách hoặc các

nhóm sở thích về bảo vệ rừng, trồng rừng,

khai thác lâm sản…

• Kết quả:

- Thành lập và quy định quyền hạn và trách nhiệm của

các tổ chuyên trách

• Nội dung và cách tiến hành:

• Ban quản lý rừng thơn, cán bộ hỗ trợ giải thích rõ các

lợi ích từ hoạt động quản lý rừng cộng đồng mang lại;

• Với các hoạt động được nêu trong kế hoạch quản lý

rừng cộng đồng, các thành viên họp thảo luận xem có

cần thiết thành lập các tổ chuyên trách (trồng rừng, bảo

vệ rừng, khai thác lâm sản….)

• Nếu thống nhất cần phải thành lập các tổ chuyên trách,

thì cần thành lập những tổ chuyên trách nào?• Khi đã thống nhất được các tổ chuyên trách cần phải thành

lập, chia nhóm nhỏ để thảo luận thành lập từng tổ chuyên

trách theo các nội dung sau:

+ Cần bao nhiêu tổ chuyên trách trong thôn? Ai tham gia tổ

chuyên trách?

+ Ai làm tổ trưởng, tổ phó, các thành viên?

+ Trách nhiệm và quyền hạn của tổ và các thành viên trong

tổ?

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

• Các thành viên tham gia họp đặt câu hỏi và cùng thảo luận

để đi đến thống nhất, kết quả được ghi trên giấy A0.

• Trưởng thơn, ban quản lý rừng cộng đồng, cán bộ hỗ trợ

tóm tắt ý kiến đã thống nhất về từng tổ chuyên trách ghi trên

giấy A0 và đưa vào biên bản họp về các nội dung: Tên tổ

chuyên trách (tổ bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác lâm

sản….), số lượng từng tổ chuyên trách trong thôn, trách

nhiệm, quyền hạn của tổ và các thành viên trong tổ….3. Thành lập Tổ Thanh tra lâm

nghiệp thơn

• Kết quả:

Thành lập và quy định quyền hạn và trách nhiệm của tổ thanh tra.

• Nội dung và các bước tiến hành:

- Trưởng thơn, ban quản lý rừng cộng đông, cán bộ hỗ trợ giải thích

cho người dân thấy cần thiết phải thành lập tổ Thanh tra lâm nghiệp

thơn, vai trò nhiệm vụ của tổ thanh tra lâm nghiệp thôn.

- Khi người dân đã thống nhất về vài trò và nhiệm vụ của tổ Thanh

tra, tiến hành thảo luận:

+ Cần bao nhiêu người trong tổ thanh tra, cơ cấu tổ chức của tổ;

+ Việc lựa chọn các thành viên trong tổ như thế nao, bầu chọn hay

được lựa chọn từ các tổ chức đoàn thể trong thôn;

+ Quy chế hoạt động của tổ thanh tra

+ Quyền lợi của tổ, tổ trưởng, tổ phó và các thành viên trong tổ.3. Thành lập Tổ Thanh tra lâm

nghiệp thơn

• Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

• Các thành viên tham gia họp đặt câu hỏi và cùng

thảo luận để đi đến thống nhất, kết quả được ghi

trên giấy A0.

• Trưởng thơn, ban quản lý rừng cộng đồng, cán bộ

hỗ trợ tóm tắt ý kiến đã thống nhất về tổ Thanh tra

ghi trên giấy A0 và đưa vào biên bản họp về các

nội dung: Số lượng thành viên trong tổ, các chức

danh, quyền hạn và trách nhiệm của các thành

viên trong tổ, quy chế hoạt động….Tài liệu tham khảo

• Bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư

thôn (Ban hành kèm theo Quyết định số

106/2006/QĐ-BNN, ngày 27 tháng 11 năm

2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nơng

thơn)

• Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng cộng

đồng dân cư thôn (Kèm theo Công văn 1326

/CV - LNCĐ, ngày 7 tháng 9 năm 2007 của

Cục Lâm nghiệp)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Phương pháp 2:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×