Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng số 2.5: Xuât kho vật tư phục vụ sản xuât gạch.

Bảng số 2.5: Xuât kho vật tư phục vụ sản xuât gạch.

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH65LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.6: Sổ cái tài khoản 621.

Công ty TNHH Gốm Xây Dựng

Yên Thạch

SỔ CÁI

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/01/2012

Tên TK: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Số hiệu: 621Người ghi sổKế toán trưởng(ký, họ tên)(ký, họ tên)2.2.2.3. Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp.

Nội dung:

- Bao gồm chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của cơng nhân

trực tiếp sản xuất tại phân xưởng.

- Cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm. Công ty đã xây dựng

định mức và đơn giá tiền lương khốn chi phí cho từng tổ sản xuất, từng công việc

cụ thể, từng công đoạn sản xuất.

Thực tế, phòng kế tốn của Cơng ty chỉ tính ra tổng số lương thực tế phải trả

cho công nhân trực tiếp sản xuất. từ tổng số lương mà Cơng ty thanh tốn cho nhà

máy, nhân viên thống kê nhà máy tính ra số tiền lương phải trả cho mỗi công nhân

sản xuất dựa vào số lượng sản phẩm hay cơng việc giao khốn hồn thành theo

bảng chấm cơng, đơn giá tiền lương thanh tốn cho các bộ phận trong dây chuyền

sản xuất.

VD: Ở cơng đoạn vào lò, theo định mức, một công nhân phải xếp được 4000

viên gạch/ngày thì được hưởng 100.000đ. Tùy theo số gạch thực tế cơng nhân đóSV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.1266HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPxếp được mà tính ra số lương phải trả cho ngày đó. Tiền lương được tính hàng

ngày, sau đó được tổng hợp lại vào ngày cuối tháng.

Lương sản phẩmKhối lượng sản phẩm=Đơn giá lươngXhoàn thànhsản phẩmĐơn giá lương sản phẩm cho mỗi loại sản phẩm do Công ty quy định như sau:

Bảng số 2.7:

ĐƠN GIÁ LƯƠNG SẢN PHẨM – NĂM 2012ĐVT: đ/1000viên sp

Loại gạch

Gạch 2 lỗ

Gạch đặc

Gạch 4 lỗ

Gạch 6 lỗ

Gạch 6 lỗ ½

Gạch chẻ 250

Gạch chẻ 300

Gạch nem tách

Gạch lá dừa

Gạch lá dừa ½Đơn giá

190.357

279.572

190.357

488.567

244.284

360.322

653.204

16.635

549.774

274.887Dựa vào định mức đơn giá tiền lương và số lượng sản phẩm thực tế nhập kho,

kế toán lập bảng thanh toán tiền lương sản phẩm:

Bảng số 2.8:

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG SẢN PHẨMBộ phận trực tiếp sản xuất

Tháng 1/2012

Tên sản phẩm

Gạch 2 lỗ

Gạch đặcSố lượng

(1000viên)

4.375,716

64,150SV: NGUYỄN VĂN BÁCHĐơn giá

(đ/1000sp)

190.357

279.572Thành tiền.

(đ)

832.948.170

17.934.543Ghi

chúLỚP: CQ47/21.1267HỌC VIỆN TÀI CHÍNHGạch 4 lỗ

Gạch 6 lỗ

Gạch 6 lỗ ½LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP0

49,218

1,300190.357

488.567

244.2840

24.046.290

317.569Gạch chẻ 2502,510360.322904.408Gạch chẻ 300112,708653.20473.621.316Gạch nem tách016.6350Gạch lá dừa

Gạch lá dừa ½

Tổng0

0549.774

274.8870

0

949.772.296Ngày 31 tháng 01 năm 2012

GIÁM ĐỐC KẾ TỐN TRƯỞNGQUẢN ĐỐCNGƯỜI LẬP BIỂU Các khoản trích theo lương.- Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về các khoản trích

theo lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Các khoản trích theo lương

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí theo tỷ lệ:

Quỹ BHXH trích 17% tổng lương cơ bản của CNTT sản xuất.

Quỹ BHYT trích 3% tổng lương cơ bản của CNTT sản xuất.

Quỹ BHTN trích 1% tổng lương cơ bản của CNTT sản xuất.

Quỹ KPCĐ trích 2% tổng lương thực tế của CNTT sản xuất.

Trong đó: lương cơ bản = hệ số lương cơ bản x lương tối thiểu.

Phòng Hành chính xác định hệ số lương cơ bản của từng công nhân, hàng

tháng tổng hợp lại và lập bảng kê chuyển cho kế toán. Cụ thể, trong tháng 1/2012,

tổng lương cơ bản của CNTT sản xuất là 282.038.000 đ

Các khoản trích theo lương trong tháng 1/2012:

Trích BHXH : 282.038.000 đx 17%= 47.946.460 đTrích BHYT :282.038.000 đx 3%= 8.461.140đTrích BHTN : 282.038.000 đx 1%= 2.820.380đSV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.1268HỌC VIỆN TÀI CHÍNHTrích KPCĐ : 949.772.296 đx 2%

CộngLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP= 18.995.446 đ

= 78.223.426 đSau khi tính được tiền lương phải trả và các khoản trích theo lương của cơng

nhân trực tiếp sản xuất, kế toán tiền lương ghi vào Bảng phân bổ tiền lương và bảo

hiểm xã hội

Các khoản trích theo lương được phân bổ vào giá thành từng loại sản phẩm

theo hệ số:

Hệ số các khoản

trích theo lương=Tổng các khoản trích theo lương

78.223.426

=

Tổng tiền lương thực tế

949.772.296SV: NGUYỄN VĂN BÁCH=0,08236LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNH69LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPChi phí các khoản trích theo lương được phân bổ cho từng loại sản phẩm căn

cứ vào tiền lương sản phẩm và hệ số phân bổ các khoản trích theo lương:

Bảng 2.9: Phân bổ chi phí các khoản trích theo lương.

Loại sản

phẩm

Gạch 2 lỗ

Gạch đặc

Gạch 6 lỗ

Gạch 6 lỗ ½

Gạch chẻ 250

Gạch chẻ 300

TổngTiền lương sản

phẩm thực tế.

(đ)

832.948.170

17.934.543

24.046.290

317.569

904.408

73.621.316

949.772.296SV: NGUYỄN VĂN BÁCHHệ số phân bổ cácThành tiền.khoản trích theo lương(đ)0,0823668.601.769

1.477.092

1.980.457

26.155

74.487

6.063.466

78.223.426LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.10

CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG

YÊN THẠCHBẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘITiền lương

TK NợBHXHBHYTBHTNKPCĐKhoản mục622Chi phí NCTT6271Chi phí SXCCộng

33413383338433893382949.772.29647.946.4608.461.1402.820.38018.995.4461.027.995.72275.788.2528.420.2701.485.930495.3101.515.56587.705.327SV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNH6421Chi phí QLDN6411Chi phí bán hàngCộngLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP139.191.2537.423.4361.319.018439.6722.783.82515.1157.20458.142.2603.520.870621.330207.1101.162.84563.654.4151.222.894.06167.311.03611.887.4183.962.47224.457.6811.330.512.668Tháng 1 năm 2012(đvt: vnđ)Ngày 31 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂUSV: NGUYỄN VĂN BÁCHKẾ TỐN TRƯỞNGLỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHSV: NGUYỄN VĂN BÁCH72LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLỚP: CQ47/21.1273HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.11:

Công ty TNHH Gốm Xây Dựng

Yên ThạchSỔ CÁI

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/01/2012

Tên TK: Chi phí nhân cơng trực tiếp

Số hiệu: 622Ngày

tháng

ghi sổChứng từ

SốDiễn giảiNgàySố tiềnTK

ĐƯNợ334949.772.296Phân bổ tiền lương trong

31/1CTK03431/131/1CTK03431/1Trích BHXH trong tháng338347.946.46031/1CTK03431/1Trích BHYT trong tháng33848.461.14031/1CTK03431/1Trích BHTN trong tháng33892.820.38031/1CTK03431/1Trích KPCĐ trong tháng338218.995.446Kết chuyển chi phí nhân

cơng trực tiếp154thángCộng1.027.995.722

1.027.995.722 1.027.995.722Người ghi sổKế toán trưởng(ký, họ tên)(ký, họ tên)2.2.2.4. Kế tốn chi phí sản xuất chung.

Nội dung:

- Chi phí sản xuất chung ở Công ty TNHH Gốm Xây Dựng n Thạch bao

gồm những chi phí liên quan tới cơng việc phục vụ quản lý tại các phân xưởng sảnSV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.1274HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPxuất như chi phí nhân viên Nhà máy, chi phí vật liệu phụ, cơng cụ, chi phí bằng

tiền khác...

Cụ thể, chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng khoản mục cấu thành

như sau:

 Chi phí nhân viên nhà máy.Bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý sản

xuất tại phân xưởng.

Tiền lương của bộ phận quản lý phân xưởng tính theo tỷ lệ doanh thu và hệ

số cấp bậc công việc. Cụ thể, tổng quỹ tiền lương của bộ phận bằng 2% doanh thu

sản xuất.

Lương hệ số đơn vị=Tổng quỹ lương bộ phận quản lý phân xưởng

Tổng hệ số cấp bậcLương nhân viên quản=

Lương hệ số đơn vị

x Hệ số cấp bậc

lý phân xưởng

Hàng tháng căn cứ vào bảng chấm công, khối lượng sản phẩm hồn thành,cấp bậc cơng việc, kế tốn tính ra tiền lương và các khoản trích theo lương của

nhân viên nhà máy. Sau đó tập hợp vào Bảng phân bổ tiền lương và BHXH (Bảng

số 7).

Kế toán sử dụng TK 6271 – chi phí nhân viên phân xưởng. Trong tháng

1/2012, số liệu về tiền lương và các khoản trích thưo lương của bộ phận này như

sau :

Tổng quỹ lương bộ phận : 75.778.252 đ.

Tổng tiền lương cơ bản bộ phận : 49.531.000 đSV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.1275HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKế tốn tập hợp số liệu tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên

phân xưởng vào định khoản :

Nợ TK 6271: 87.705.327 đCó TK 3342:75.788.252 đCó TK 3382:1.515.565 đCó TK 3383:8.420.270 đCó TK 3384:1.485.930 đCó TK 3389:495.310đViệc nhập dữ liệu vào máy tương tự như phần chi phí NCTT, máy tự động

ghi vào sổ nhật ký chung (Bảng số 18), sổ cái TK 6271 (Bảng số 9).SV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng số 2.5: Xuât kho vật tư phục vụ sản xuât gạch.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×