Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về công tác kế toán nói chung.

Về công tác kế toán nói chung.

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSV: NGUYỄN VĂN BÁCH97LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSV: NGUYỄN VĂN BÁCH98LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSV: NGUYỄN VĂN BÁCH99LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSV: NGUYỄN VĂN BÁCH100LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSV: NGUYỄN VĂN BÁCH101LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSV: NGUYỄN VĂN BÁCH102LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSV: NGUYỄN VĂN BÁCH103LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHSV: NGUYỄN VĂN BÁCH104LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNH105LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPHiện nay Cơng ty đang thực hiện đánh giá sản phẩm làm dở theo phương

pháp khối lượng tương đương, tất cả các sản phẩm làm dở cuối tháng đều được

quy về tỷ lệ làm dở là 65 %. Điều này là bất hợp lý. Vào thời gian cuối tháng khi

tính giá thành thì vẫn còn sản phẩm dở ở từng cơng đoạn riêng biệt. Quy về tỷ lệ

làm dở với cùng mức như hiện nay sẽ làm mất tính chính xác của cơng tác đánh giá

sản phẩm làm dở, quản lý chi phí theo đó cũng làm ảnh hưởng tới cơng tác tính giá

thành sản phẩm của Cơng ty.

 Đối với cơng tác tính giá thành:Hiện nay Cơng ty đang thực hiện tính giá thành theo phương pháp hệ số .

Đối với mỗi loại sản phẩm Công ty sẽ xác định một hệ số sản phẩm nhất định.

Theo cách này thì tất cả sản phẩm 2 lỗ đều có hệ số sản phẩm là 1. Tuy nhiên thực

tế sản xuất ở Công ty loại sản phẩm 2 lỗ lại được chia ra làm nhiều loại phẩm cấp

khác nhau như loại A1, A2, A3 với chất lượng sản phẩm là khác nhau, A1 là loại

tốt nhất, A2 là loại khá, A3 là loại trung bình. Khi các sản phẩm này được tiêu thụ

ra thị trường thì giá bán là khác nhau thậm chí chênh lệch giá bán giữa A1 và A3

có thể lên đến 50%. Mà khi xác định giá thành vì có cùng hệ số sản phẩm nên giá

thành chỉ dùng chung cho sản phẩm gạch 2 lỗ, điều này dẫn đến việc gây khó khăn

cho nhà quản trị khi xác định giá bán của sản phẩm.

 Đối với việc quản lý chi phí :Vấn đề xuất hiện ở việc quản lý chi phí đất. Nguyên liệu đất được xuất dùng

theo định mức cố định, tức đất sẽ được xuất dùng trong kỳ dựa trên định mức đất

trên 1000 viên và theo sản lượng sản xuất trong kỳ. Khối lượng đất xuất ra trong

kỳ sẽ phụ thuộc vào định mức đất và sản lượng thực hiện. Định mức đất được quy

định dựa trên kích thước của sản phẩm,tính cả sản phẩm hỏng hàng tháng. Kích

thước sản phẩm có quy định cố định nhưng trong q trình vận hành, trải qua thời

gian dài thì khn mẫu dẫn đến bị hao mòn, do đó khối lượng đất trên 1000 viên sẽ

tăng lên . Theo tỷ lệ hao mòn và quy định sản phẩm hỏng cố định sẽ dẫn đến chênhSV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNH106LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPlệch về tiêu hao nguyên vật liệu. Hơn nữa định kỳ, nếu khơng kiểm kê được chính

xác khối lượng đất đang tồn trên bãi dẫn đến có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt kho

đất.

 Đối với việc luân chuyển chứng từ:Việc tổng hợp và phân bổ chi phí, tính giá thành dồn hết vào cuối tháng làm

cho thơng tin từ nhà máy gửi về phòng tài chính kế tốn còn chậm và gây khó khăn

cho cơng việc nhập số liệu vào máy tính.

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐĨNG GĨP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẬP HỢP CHI

PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH.Trong thời gian tìm hiểu thực tế tại Cơng ty, em nhận thấy Công ty luôn cố

gắng vận dụng đúng đắn chế độ, chuẩn mực kế tốn và phù hợp với tình hình cụ

thể của Cơng ty. Song để kế tốn nói chung và kế tốn tập hợp chi phí sản xuất,

tính giá thành sản phẩm nói riêng góp phần tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất

kinh doanh thì trong thời gian tới Cơng ty cần hồn thiện hơn nữa cơng tác kế tốn

tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm theo hướng hợp lý và khoa học.

Sau một thời gian tìm hiểu thực tế tại Cơng ty và dựa trên cơ sở tiếp thu kiến thức

trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, dưới giác độ là một sinh viên thực

tập, em xin đưa ra một vài ý kiến trao đổi nhằm hồn thiện hơn nữa cơng tác kế

tốn tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Gốm Xây

Dựng Yên Thạch.

 Ý kiến 1.Đối với công tác đánh giá giá trị sản phẩm dở dang: Với sự bất hợp lý của

việc Công ty đã quy tỷ lệ làm dở của tất cả các sản phẩm là 65% như đã nêu ở trên.

Cơng ty nên xác định chính xác tỷ lệ làm dở của từng công đoạn trong dây truyền

sản xuất. Công ty sau khi kiểm kê, đánh giá sản phẩm làm dở thì sẽ lập thêmSV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.12107HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP“Bảng xác định mức độ hồn thành của sản phẩm dở dang”. Tuỳ vào tình hình thực

hiện trong sản xuất ở Cơng ty như: gạch tạo hình ra phơi ở nhà kính thì mức độ

hồn thành là 50%, gạch khơ trong nhà kính và trong kho chứa (chờ xếp gng) thì

mức độ hồn thành là 55%, sản phẩm đã xếp goòng chưa nung là 70%, gạch đã

nung là 90%. Tỷ lệ này sẽ được xác định dựa vào các thông số kỹ thuật do bộ phận

kỹ thuật phụ trách cho ý kiến.

Bảng 3.1:

Bảng xác định mức độ hoàn thành của sản phẩm dở đang

Tháng 1 năm 2012

Tên cơng đoạn

Gạch tạo hình ra phơi tại nhà kính

Gạch khơ trong nhà kính và trong

kho chứa (chờ xếp goòng)

Gạch đã xếp goòng chưa nung

Gạch đã nungSản lượng

kiểm kêMức độ hồn thành

50%

55%

70%

90% Ý kiến 2.Đối với cơng tác tính giá thành: Cơng tác tính giá thành có ảnh hưởng rất

lớn đến việc xác định giá bán, do đó có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Cơng ty.Vậy

việc tính giá thành đúng đắn là rất quan trọng. Như đã phân tích ở trên về cơng tác

tính giá thành theo hệ số ở Công ty, giá thành được xác định cho từng loại sản

phẩm, tuy nhiên mỗi loại sản phẩm lại có những phẩm cấp A1, A2, A3. Xin đưa ra

kiến nghị là Công ty nên thực hiện xác định giá thành theo hệ số phẩm cấp, tỷ lệSV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về công tác kế toán nói chung.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x