Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/01/2012

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/01/2012

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỌC VIỆN TÀI CHÍNHChi phí NVL TT

31/0131/0131/01CTKCTKNK 12894LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP1.532.753.000621Kết chuyển CPNCTT

Chi phí SXKD dở dang1541Chi phí NCTT6221.027.995.722

1.027.995.722Kết chuyển CPSXC

Chi phí SXKD dở dang1541CPSXC627781.030.627

781.030.627Nhập kho thành phẩm

Thành phẩm155Chi phí SXKD dở dang1541SV: NGUYỄN VĂN BÁCH3.251.110.442

3.251.110.442LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNH95LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP2.2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành.

 Đối tượng tính giá thành sản phẩm.Xuất phát từ đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất, đối tượng tính Giá

thành SP của Cơng ty là từng loại sản phẩm hoàn thành cuối cùng của quy trình

cơng nghệ tức là gạch thành phẩm ra lò nhập kho. Ví dụ : gạch 2 lỗ, gạch chẻ 250

*250, gạch chẻ 300*300….

 Kỳ tính giá thành là hàng tháng vào ngày cuối tháng.2.2.3.3. Tính giá thành sản phẩm hồn thành.

Việc tính giá thành cho từng loại sản phẩm nhập kho và lập Bảng tính giá

thành sản phẩm do kế tốn tổng hợp thực hiện thủ cơng sau đó nhập số liệu tổng

hợp về giá thành sản phẩm vào máy. Trên cơ sở tổng chi phí sản xuất tổng hợp

được, chi phí dở dang đầu tháng, chi phí dở dang cuối tháng, kế tốn tổng hợp tính

tổng giá thành của tất cả các sản phẩm vào các bảng tính giá thành sản phẩm.

Ví dụ cho sản phẩm gạch 2 lỗ.SV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.25

CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCHBảng tính giá thành phẩm gạch 2 lỗ

Tháng 1 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Chi phí NVL trực tiếpChỉ tiêu

CP dở dang đầu kỳ (I)

CP phát sinh trong kỳ (II)

Cộng chi phí (III=I+II)Giá thành ĐvịCộng

431.822.130

240.568.485

1.396.904.659 901.549.939

1.828.726.789 1.142.118.424Chi phí SXCGiá thành

cơng xưởng190.269.284

684.962.105

875.231.389862.659.899

2.983.416.703

3.846.076.602Đất

189.190.470

463.218.823

652.409.293Than

242.631.660

933.685.836

1.176.317.49695,715172,578268,294167,561128,406564,260137.985.225248.792.340386.777.565241.559.202185.112.324813.449.091Giá thành đơn vị

gạch mộc

CP dở dang Ckỳ (V)

Sp hỏng

Giá thành SP(VI=III-V)Chi phí NC

trực tiếp514.424.068927.525.1561.441.949.224900.559.222690.119.0653.032.627.511117,563211,971329,534205,808157,716693,059SP hồn

thành(A)2.153.224

4.662.915

6.816.1391.805.707

634.716

4.375.716Ngày 31 tháng 1 năm 2012Giám đốc Cơng tyKế tốn trưởngSV: NGUYỄN VĂN BÁCH96Người lập biểuLỚP: CQ47/21.12SP dở

dang(B)HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPSV: NGUYỄN VĂN BÁCH97LỚP: CQ47/21.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/01/2012

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×