Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THÁNG 1/2012

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THÁNG 1/2012

Tải bản đầy đủ - 0trang

88HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐể tổng hợp chi phí sản xuất kế tốn sử dụng TK 154 - Chi phí sản xuất kinh

doanh dở dang. Vào cuối tháng, kế tốn tiến hành kết chuyển chi phí ngun vật

liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung sang TK 154 theo

trình tự: Từ giao diện chính chọn “Giá thành” sau đó chọn “Kết chuyển tự động”

khi đó hiện ra bảng ta chọn tháng 1 năm 2012 và nhấn “nhận”. Máy sẽ tự động kết

chuyển số liệu sang Sổ Cái TK 154.

Hình 2.6: Giao diện giá hành.Sau khi thực hiện bút toán kết chuyển máy sẽ tự động tổng hợp toàn bộ số phát

sinh bên Nợ các TK 621, 622, 627 sang TK 154 theo định khoản sau:

Nợ TK 154: 3.341.779.349 đCó TK 621: 1.532.753.000 đCó TK 622: 1.027.995.722 đCó TK 627: 781.030.627SV: NGUYỄN VĂN BÁCHđLỚP: CQ47/21.1289HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPViệc xem và in sổ cái tài khoản 154 (Bảng số 17) tương tự phần kế tốn

NVL trực tiếp.2.2.3. Kế tốn tính giá thành sản phẩm.

2.2.3.1. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang.

Đặc điểm của dây chuyền công nghệ sản xuất ở Công ty TNHH Gốm Xây

Dựng Yên Thạch là sản xuất hàng loạt, sản phẩm được tạo ra từ 2 loại nguyên vật

liệu trực tiếp là đất sét và than cám. Công ty xác định giá trị sản phẩm dở dang

cuối kỳ theo sản lượng quy đổi tương đương.

Sản phẩm dở dang ở Cơng ty là gạch tạo hình ra phơi tại nhà kính, gạch khơ

trong nhà kính và trong kho chứa (chờ xếp goòng), gạch đã xếp goòng chưa nung,

gạch đã nung. Dựa vào mức độ hoàn thành và số lượng sản phẩm dở dang để quy

đổi sản phẩm dở dang thành sản phẩm hoàn thành tương đương. Hiện nay, Cơng ty

đang xác định mức độ hồn thành của SP dở dang bình quân là 65%. Phần sản

phẩm hỏng chiếm tỷ lệ nhỏ nên tính cho giá thành chịu.

Cơng thức xác định:

GTSP dở

dang cuối

kỳChi phí dở dang ĐK + Chi phí phát sinh trong kỳ

SP nhập kho trong kỳ + SP quy đổi=SP quy đổiSản

phẩmxquy đổi

=SP dở dang cuối kỳxMức độ hồn thànhCụ thể cơng tác đánh giá ở nhà máy gạch tuynel của Công ty như sau, dựa vào

Bảng kê bán thành phẩm để có số sản phẩm gạch 2 lỗ dở cuối kỳ là 1.805.707 viên

SP quy đổi =

SV: NGUYỄN VĂN BÁCH1.805.707x65% =1.173.709

LỚP: CQ47/21.1290HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTổng chi phí sản phẩm xuất dở dang cuối kỳ theo phương pháp khối lượng tương

đương:Chi phí sản

xuất dở dang =

cuối kỳChi sản xuất dở

+

dang đầu kỳChi phí sản xuất

trong kỳSản phẩm

nhập khoSản lượng sản

phẩm quy đổi+xSản lượng sản

phẩm quy đổiDựa vào số liệu đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ trước, Bảng kê bán thành

phẩm để xác định giá trị sản phẩm dở cuối kỳ:

Chi phí

nguyên vật

liệu đất=189.190.470 + 463.218.823

4.375.716

+ 1.173.709x 1.173.709 =137.985.225Chi phí

nguyên vật

liệu than=242.631.660 + 933.685.836

4.375.716

+ 1.173.709x 1.173.709 =248.792.340Chi phí

nhân cơng

trực tiếp=240.568.485 + 901.549.939

4.375.716

+ 1.173.709x 1.173.709 =241.559.202=190.269.284 + 684.962.105

4.375.716

+ 1.173.709x 1.173.709 =185.112.324Chi phí

sản xuất

chungSV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNH91LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPViệc tính tốn chi phí SXKD dở dang cho từng loại sản phẩm cũng tương tự như

trên.

Bảng số 2.22: Số liệu đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ cụ thể như sau:

Tên sản

phẩm

Gạch 2 lỗ

Gạch đặc

Gạch 6 lỗ

Gạch 6 lỗ ½

Gạch chẻ 250

Gạch chẻ 300

TổngChi phí NVL trực tiếp

Đất

Than

137.985.225 248.792.340

0

0

4.906.472

8.429.541

0

0

0

0

13.557.449

27.842.060

156.449.146285.063.941Chi phí

NCTT

241.559.202

0

10.832.987

0

0

37.165.329

289.557.518Chi phí SXC

185.112.324

0

8.391.752

0

0

28.754.125

222.258.201Cuối tháng sau khi hạch tốn có các bút tốn kết chuyển tự động từ tài khoản chi

phí sang TK 1541. Việc đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được thực hiện

hồn tồn thủ cơng để lấy số liệu tổng giá thành, giá trị sản phẩm dở được nhập

vào máy để máy tự động vào sổ cái TK 154 (Bảng số 17).SV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.1292HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.23

CƠNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG

YÊN THẠCHSỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/01/2012

Dư nợ đầu kỳ: 862.659.899

Chứng từ

Ngày

Số

31/01 PKTDiễn giảiTKSố phát sinhK/c chi phí NVL trực tiếpĐƯ

621Nợ

1.532.753.00031/01 PKTK/c chi phí NCTT6221.027.995.72231/01 PKTK/c chi phí sản xuất chung627781.030.627Nhập kho TP155PN 128Tổng phát sinh3.251.110.442

3.341.779.3493.251.110.442Dư Nợ cuối kỳ: 953.328.806

Ngày 31 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI GHI SỔSV: NGUYỄN VĂN BÁCHKẾ TOÁN TRƯỞNGLỚP: CQ47/21.1293HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.24

CƠNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG

YÊN THẠCHTrích sổ nhật ký chung

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/01/2012

Chứng từ

NgàySố18/01PC24731/0131/0131/0131/01XK346Diễn giải

……TK

ĐƯSố phát sinh

NợThanh tốn tiền th xe

Chi phí sản xuất chung6277Tiền mặt11118.000.000

8.000.000Xuất đất sản xuất gạch

Chi phí NVLTT621Nguyên vật liệu chính1521507.863.000

507.863.000CTK235 Trích KHTSCĐ trong thángXK346Chi phí khấu khao TSCĐ6274Hao mòn TSCĐ214185.173.893

185.173.893Xuất than sản xuất gạch

Chi phí NVLTT621Nhiên liệu15221.024.890.000

1.024.890.000CTK034 Phân bổ tiền lương CNTT

Chi phí NCTT622Tiền lương phải trả334949.772.296

949.772.296………

31/01CTKKết chuyển CPNVLTT

Chi phí SXKD dở dangSV: NGUYỄN VĂN BÁCH15411.532.753.000LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHChi phí NVL TT

31/0131/0131/01CTKCTKNK 12894LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP1.532.753.000621Kết chuyển CPNCTT

Chi phí SXKD dở dang1541Chi phí NCTT6221.027.995.722

1.027.995.722Kết chuyển CPSXC

Chi phí SXKD dở dang1541CPSXC627781.030.627

781.030.627Nhập kho thành phẩm

Thành phẩm155Chi phí SXKD dở dang1541SV: NGUYỄN VĂN BÁCH3.251.110.442

3.251.110.442LỚP: CQ47/21.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THÁNG 1/2012

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×