Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
YÊN THẠCH SỔ CÁI

YÊN THẠCH SỔ CÁI

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH83LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chi phí dịch vụ mua ngồi.Kế tốn căn cứ vào chứng từ liên quan (Hoá đơn...) định khoản rồi nhập dữ

liệu vào máy bằng cách: vào phân hệ “VỐN BẰNG TIỀN” => “CHI TIỀN

MẶT” ấn “MỚI” để bắt đầu nhập liệu, điền các thông tin cần thiết: Mã đơn vị, mã

giao dịch, (mã khách và địa chỉ có trong danh mục), người nhận tiền, tài khoản Nợ,

số Ps nợ VND, diễn giải…

HÌnh 2.5:Ấn “LƯU” để lưu, kết thúc nhập liệu, Máy tự động ghi vào sổ Nhật ký chung

(Bảng số 18), sổ cái TK 6277 (Bảng số 14).SV: NGUYỄN VĂN BÁCH83LỚP: CQ47/21.1284HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.18

CƠNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG

YÊN THẠCHSỔ CÁI

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/01/2012

Tên TK: Chi phí dịch vụ mua ngồi

Số hiệu: 627Ngày

Chứng từ

TK

tháng

Diễn giải

ĐƯ

Số

Ngày

ghi sổ

31/1 PC24 31/1 Phân bổ tiền điện kỳ I 1111

2

tháng 1/2012 PX

31/1CTK0 31/1

47Phân bổ tiền điện kỳ I 331

tháng 1/2012 BMPC24

7Thanh toán tiền thuê xe 1111

chở xáy xúc

Kết chuyển chi phí NVL

trực tiếp

Cộng1541Số tiền

Nợ51.627.360145.862.2008.000.000

205.489.560

205.489.560 205.489.560Người ghi sổKế tốn trưởng(ký, họ tên)(ký, họ tên) Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung:- Tồn bộ chi phí sản xuất chung được tập hợp tại sổ chi phí sản xuất kinh

doanh – TK 627 (biếu số 15)SV: NGUYỄN VĂN BÁCH84LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.19

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Gốm Xây Dựng Yên Thạch

Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung

Tháng 1 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Ngày 31 tháng 1 năm 2012SV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.1285HỌC VIỆN TÀI CHÍNH86LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng loại sản phẩm theo chi phí NCTT:

Ta có số liệu cụ thể ở Công ty TNHH Gốm Xây Dựng Yên Thạch như sau :

Bảng số 2.20: Phân bổ chi phí sản xuất chung.SV: NGUYỄN VĂN BÁCH86LỚP: CQ47/21.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

YÊN THẠCH SỔ CÁI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×