Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG QUẢN ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG QUẢN ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

68HỌC VIỆN TÀI CHÍNHTrích KPCĐ : 949.772.296 đx 2%

CộngLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP= 18.995.446 đ

= 78.223.426 đSau khi tính được tiền lương phải trả và các khoản trích theo lương của cơng

nhân trực tiếp sản xuất, kế tốn tiền lương ghi vào Bảng phân bổ tiền lương và bảo

hiểm xã hội

Các khoản trích theo lương được phân bổ vào giá thành từng loại sản phẩm

theo hệ số:

Hệ số các khoản

trích theo lương=Tổng các khoản trích theo lương

78.223.426

=

Tổng tiền lương thực tế

949.772.296SV: NGUYỄN VĂN BÁCH=0,08236LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNH69LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPChi phí các khoản trích theo lương được phân bổ cho từng loại sản phẩm căn

cứ vào tiền lương sản phẩm và hệ số phân bổ các khoản trích theo lương:

Bảng 2.9: Phân bổ chi phí các khoản trích theo lương.

Loại sản

phẩm

Gạch 2 lỗ

Gạch đặc

Gạch 6 lỗ

Gạch 6 lỗ ½

Gạch chẻ 250

Gạch chẻ 300

TổngTiền lương sản

phẩm thực tế.

(đ)

832.948.170

17.934.543

24.046.290

317.569

904.408

73.621.316

949.772.296SV: NGUYỄN VĂN BÁCHHệ số phân bổ cácThành tiền.khoản trích theo lương(đ)0,0823668.601.769

1.477.092

1.980.457

26.155

74.487

6.063.466

78.223.426LỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng số 2.10

CƠNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG

YÊN THẠCHBẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘITiền lương

TK NợBHXHBHYTBHTNKPCĐKhoản mục622Chi phí NCTT6271Chi phí SXCCộng

33413383338433893382949.772.29647.946.4608.461.1402.820.38018.995.4461.027.995.72275.788.2528.420.2701.485.930495.3101.515.56587.705.327SV: NGUYỄN VĂN BÁCHLỚP: CQ47/21.12HỌC VIỆN TÀI CHÍNH6421Chi phí QLDN6411Chi phí bán hàngCộngLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP139.191.2537.423.4361.319.018439.6722.783.82515.1157.20458.142.2603.520.870621.330207.1101.162.84563.654.4151.222.894.06167.311.03611.887.4183.962.47224.457.6811.330.512.668Tháng 1 năm 2012(đvt: vnđ)Ngày 31 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂUSV: NGUYỄN VĂN BÁCHKẾ TOÁN TRƯỞNGLỚP: CQ47/21.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG QUẢN ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x