Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.13 Ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ hoa đến năng suất rễ củ cây Cát cánh.

Bảng 3.13 Ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ hoa đến năng suất rễ củ cây Cát cánh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4.1 Kết luận

Cát cánh là cây thân thảo, ưa hạn sinh. Tỷ lệ mô dày/vỏ sơ cấp nhỏ (28,9 %),

tỷ lệ cương mô/ trụ giữa nhỏ (12,5 %) nên thân cát cánh mềm, không đứng

thẳng khi cao.

 Tế bào biểu bì lá dày lên ở tất cả các vách, có một lớp tế bào mơ dậu, một lớp

tế bào mô xốp, tỷ lệ mô dậu/mô xốp trung bình là 0,9 biểu hiện khả năng ưa

hạn của cây.

 Rễ cát cánh có lớp bần dày, gồm khoảng 7-8 lớp tế bào. Tia ruột chiếm phần

lớn trong cấu tạo của rễ là đặc điểm cho thấy khả năng tích lũy lớn các chất

dinh dưỡng

 Hoa Cát cánh lưỡng tính, có cấu tạo thích nghi với sự giao phấn nhờ cơn trùng.

Hoa, quả nở và chín rải rác, bất tiện cho việc thu hái.

 Hạt Cát cánh thường chín sinh lý trước chín hình thái nên rất dễ nảy mầm trên

cây nếu thu muộn đặc biệt trong điều kiện trời mưa, hạt sẽ nảy mầm trong

quả, nên cần chú ý thời tiết để thu quả.

 Trong suốt thời kỳ sinh trưởng cây thường bị nhiễm bệnh đốm đen lá do nấm

Stemphylium botryosum, gây đen lá, gãy thân, thối cổ rễ, gây hại nghiêm

trọng nhất trong thời kỳ cây con nên cần có biện pháp phòng trừ hợp lý. Cả

tuần đầu và tuần cuối theo dõi, công thức 1 đều bị nhiễm bệnh nặng nhất với

tỷ lệ lần lượt là 11,1: 14,3 %. Ở thời kỳ cuối công thức 2 có tỷ lệ nhiễm bệnh

thấp nhất là 7,8 %

 Trong sản xuất nên bón phân theo cơng thức 2 hoặc thực hiện việc ngắt bỏ nụ

hoa để nâng cao năng suất rễ củ

4.2 Đề nghị

1 Cần nghiên cứu biện pháp xử lí ra hoa kết

quả tập trung để thuận tiện cho việc thu hái

2 Trong sản xuất nếu không cần lấy giống có

thể ngăt nụ bằng thủ cơng hoặc phun thuốc

ức chế ra hoa để nâng cao năng suất rễ củ.Một số hình ảnh thí nghiệm Cát

cánh.EM XIN TRÂN TRỌNG

CẢM ƠN!!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.13 Ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ hoa đến năng suất rễ củ cây Cát cánh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×