Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy

Chương 3 : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

và chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ và chi phí vận chuyển cao. Đến năm

2004 nhà máy có thêm 10 thị trường mới mở 3 miền.3.1.2.Mục tiêu:

Từ những địng hướng trên ta chỉ sử dụng phương pháp dự đoán thống

kê để xác định mục tiêu sản xuất và tiêu thụ của nhà máy trong hai năm tới

2004- 2005. Phương pháp này sử dụng các kết quả sản xuất và tiêu thụ của

ba năm 2001-2002- 2003 để tính cho hai năm 2004- 2005.

Dự báo của mục tiêu sản xuất của nhà máy (2004- 2005)

Đơn vị: TấnLoại sản phẩmSản lượng sảnT2xuất

200120022003Bánh gói1261.62227.32500.5Bánh hộp giấy37.973.478.9Bánh hộp sắt11.820.124.4Kẹo các loại41.271.1282.5Lương khô718884.81097.4Bánh kem xốp18.6435.552.1339

39Sảnlượngnăm tới

200420051.41.93520.1

1.48

2.034

1.48

2.04

1.4772116.74 165.21.51356.37

87.172

1.2

4

1.6

72.84956113.84 164.25

35.08850.4541677.3

145.79Bánh trung thu132.6152.5164.4Mứt tết139.2173.1221.41.2183.01.24

1.55

279.26921.11203.83

354.14Qua bảng trên ta thấy đối với sản phẩm bánh gói và bánh hộp giấy có

khối lượng sản xuất tăng nhanh. Còn các sản phẩm khác tăng không

cao.

Dự báo mục tiêu thụ của nhà máy(2004- 2005)

Đơn vị: TấnLoại sản phẩmSản lượng tiêuT2thụ

200120022003Bánh gói110018152197Bánh hộp giấy24.759.7370.8Bánh hộp sắt5.218.9522.32Kẹo các loại24.5768.9275.2Lương khô557.6709.3872.4Bánh kem xốp12.8529.543.0840

40Sảnlượngnăm tới

20041.42.03104.1

1.60

2.869

2.07

4.27

1.79

3.02

131.55

1.26

1.56

1091.5

1.87

3.32

78.873592005

4388119.87 202.94

46.2495.804

290.16

1365

144.43Bánh trung thu123.6135.3161.7Mứt tết125.4163.7218.21.11.3184.94

1.31

1.78

287.8243211.61

379.67Tương ứng với mục tiêu sản xuất là mục tiêu tiêu thụ sản phẩm, ta

thấy mục tiêu bánh gói và bánh hộp giấy năm 2004 là tương đối cao. Trong

những năm tiếp theo nhà máy vẫn tập trung vào sản xuất và tiêu thuu những

sản phẩm truyền thống.

Những số liệu trên chính xác hay khơng còn phụ thuộc vào nhiều yếu

tố như tình hình giá cả thị trường, lượng sản phẩm thay thế, sự ổn định kinh

tế, chính trị, xã hội.3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao

cấp Hữu Nghị.

3.2.1. Hàng năm cần đánh giá.

Xác định giá trị thực của toàn bộ và của từng tài sản cố định

trong doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp phải tính tốn chính xác

khấu hao của toàn bộ tài sản cố định để hạch tốn vào chi hpái kinh

doanh.41

413.2.2. Tiếp tục hồn thiện chế độ khấu hao

tài sản cố định.

Doanh nghiệp, phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình

của tài sản cố định . Để đảm bảo sự thống nhất thời gian sử dụng của

những tài sản cố định đã áp dụng những quy định trước, nay phải

chuyển đổi cho phù hợp với quyết định mới, có như vậy mới phản ánh

đúng mức độ hao mòn của tài sản cố định.3.2.3. Đổi mới công tác quản lý đầu tư xây

dựng cơ bản.

Xây dựng cơ cấu hợp lý, doanh nghiệp nên tiến hành đầu tư vào

các cơng trình đảm bảo giá thành rẻ giúp cho việc trả nợ vay được tốt

hơn. Khi đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cần lựa chọn

các công nghệ sản xuất hiện đại. Xử dụng tốt các đòn bẩy kinh tế có ý

nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao năng suât lao động, hiệu suất

sử dụng máy móc thiết bị, góp phẩn nâng cao sử dụng vốn cố định

3.2.4. Quản lý trong khâu thu mua

Doanh nghiệp phải xác định mức dự trữ hợp lý của từng loại vật

tư, tránh tình trạng dự trữ vượt định mức gây ứ đọng vốn. Tổ chức

mua sắm tiết kiệm phải có sự phối hợp chặt trẽ đồng bộ việc cung ứng

vật tư, dự trữ cho sản xuất đến việc tổ chức sản xuất42

423.2.5. Đổi mới quản lý vốn vay dài hạn

Việc thực hiện đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh bằng các

nguồn vay cần làm tốt tất cả các khâu như : Lập kế hoạch tài chính

cán cân về vốn có thể trả nợ trước thời gian để giảm số tiền phải trả lãi

suất vay vốn.3.2.6. Đổi mới cơng tác kế hoạch tài chính :

Hằng năm doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch tài chính, căn

cứ kế hoạch tài chính mà lãnh đạo điều hành kịp thời.3.2.7. Các giải pháp bảo toàn và phát triển

vốn :

Cần xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp để đảm bảo doanh thu ngày càng tăng mạnh, tìm các

biện pháp tích kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, các loại rủi ro bất thường

mang tính chất bất khả kháng gây mất vốn, doanh nghiệp phải mua

bảo hiểm tài sản để khi có rủi ro vốn bị mất sẽ được bù đắp bằng tiền

bồi thường của công ty bảo hiểm. Rủi ro mất vốn do nguyên nhân chủ

quan phần thiệt hại sau khi bắt bồi thường , thu hồi phế liệu phải lấy

từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để bù đắp. Để tránh những rủi

ro mất vốn loại này, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm chỉnh quy

chế quản lý tài chính của doanh nghiệp đã ban hành. Đồng thời tăng

cường các biện pháp trách nhiệm vật chất đối với từng người lao động

để ràng buộc hơn trách nhiệm của cá nhân với lợi ích của nhà nước và

tập thể.43

433.2.8.Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học

kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh

Là việc làm vừa đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa hiện đại hố,

vừa mang tính chiến lược trong kinh doanh sẽ mang lại khả năng cạnh

tranh lớn trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư

những phương tiện trang thiết bị hiện đại tiên tiến để đáp ứng được

yêu cầu và nhiệm vụ mới.3.2.9. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công

nhân viên :

Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng một lực lượng công nhân,

một đội ngũ các bộ quản lý giỏi có khả năng thích ứng với hồn cảnh

mới. Cần tổ chức sắp xếp công việc cho phù hợp với khả năng từng

người. Để từ đó họ phát huy được tính sáng tạo của mình góp phần

nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suât lao động, giảm chi phí sản

xuất. Từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuât kinh doanh nói

chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng.3.2.10. Tổ chức khai thác tốt các nguồn vốn

lưu động sử dụng cho kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động của mình, nhà máy nên giảm tối

thiểu lượng vốn đi vay, tăng nguồn vốn tự có, khai thác triệt để các

khoản vốn có thể chiếm dụng một cách thường xuyên. Khi cần thiết

phải vay nợ thì nhà máy nên chọn các ngân hàng có điều kiện thuận

lợi, giá vay thấp.

44

443.2.11. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp :

Xây dựng cơ chế tài chính của doanh nghiệp theo hướng đa

dạng hoá kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh hiệu quả sử dụng vốn

và tài sản của doanh nghiệp, tăng tích luỹ về mặt tài chính cho doanh

nghiệp, có biện pháp tài chính hiệu quả.Một số kiến nghị :

Hoạt độn của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng chịu tác động của

nhân tố của quan và khách quan. Ngồi sự nỗ lực của chính doanh

nghiệp thì để thành công không thể thiếu những nhân tố khách quan.

Môi trường hoạt động thuận lợi sẽ tạo điều kiện rất lớn cho sự thành

cơng của doanh nghiệp. Chính vì vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng

vốn của nhà máy trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực của nhà máy

thì cần có sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan. Từ điều kiện thực tế

của nhà máy em xin đưa ra một số kiến nghị sau :

o Với nhà nước : Trong thời gian qua nhà nước đã ban hành

một số luật thuế mới như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập

doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng chúng vẫn có

một số hạn chế. Thuế giá trị gia tăng có nhiều bất cập, đó là

sự khó khăn và phức tạp trong việc quản lý và thu thập hoá

đơn thúê giá trị gia tăng, việc áp dụng nó lại được chia ra

làm nhiều trường hợp nhỏ lẻ. Cơng tác hồn thuế nhiều khi

chậm trễ gây nên ứ đọng vốn. Do vậy trong thời gian tới nhà

nước cần xem xét lại luật thuế.

45

45Nhà nước nên ban hành hệ thơng các chỉ tiêu của ngành để

nhà máy có thể đánh giá hoạt động của mình dễ dàng hơn.

Những chỉ tiêu này có ý nghĩa khi có chuẩn mực để so sánh.

Tuy nhiên chỉ tiêu đánh gia hoạt động của mỗi ngành là khác

nhau. Ngoài ra vốn là vấn đề nổi cộm của doanh nghiệp. Để

giải quyết vấn đề này nhà nước cần có các chính sách mang

tính chiến lược bởi lẽ hầu hết các doanh nghiệp đều cần vốn

dài hạn để đầu tư đổi mới công nghệ. Khi mà điều kiện vốn

ngân sách hạn hẹp thì buộc doanh nghiệp phải đi vay vốn

ngân hàng và chiếm dụng tới các tổ chức cá nhân khác. Do

vậy nhà nước nên xem xét việc can thiệp để các ngân hàng

giảm bớt các điều kiện cho vay và thực hiện các khoản cho

vay với lãi suất ưu đãi hơn.

o Đối với ngân hàng : Nhờ có sự giúp đỡ của các ngân hàng

cho vay các khoản tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn của nhà

máy. Nhưng khoản tín dụng ngắn hạn và dài hạn không đáng

kể. Trong thời gian tới, ngân hàng cần nới lỏng các điều kiện

cho vay để tạo thuận lợi về vốn cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra ngân hàng nên tăng cường vai trò kiểm sốt nền

kinh tế thơng qua khả năng kiểm sốt tài chính của nhà máy

có tài khoản tại ngân hàng. Cuối cùng hệ thống ngân hàng

cần được hồn thiện đa dạng hố các nghiệp vụ chuẩn bị

mọi điều kiện cần thiết để có thể trở thành trung gian tài

chính thực sự có hiệu quả khi thị trường chứng khốn đi vào

hoạt động chính thức, khơng ngừng nâng cao chất lượng và

uy tín trong các nghiệp vụ

46

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×