Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Mạch ổn áp đối xứng:

c. Mạch ổn áp đối xứng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

11.1.5. Tự động điều chỉnh điện áp:

+12V

R6

D3



R3



T1



R5



C1



-Ecc



Uvào

VR



+Ecc

Uz



Dz



+12V



+Ecc



R

C



5

4

7

8

1

6



II

+



-Ecc



R2



IC điều khiển Motor



CL



R1



+

I

-



R10 T2



BATN



U1



A



Ura



D



220V



2



B



M

10



D4

+12V



D1



R4



R8



R7



R9



D2



C2



C



U2

















1. cấu tạo:

a. Khối điều chỉnh servo:

b. Khối khống chế mức cao nhất của điện áp ra:

c. Khối khống chế mức thấp nhất của điện áp ra:

d. Khối chỉnh lu hồi tiếp:

e. Khối so sánh:















2. Nguyên lý làm việc:

* Nguyên tắc làm việc

* Đặt chế độ làm việc

* Điện áp nguồn tăng :

* Điện áp nguồn giảm :



* Kết luận



+ECC



RC1



R2



R1



RC2

Ura2



Ura1

C2

T1



C1



T2



11.2. Mạch

dao động da hài:

a. Sơ đồ nguyên lý

b. Biểu đồ thời

gian

11.2.1. Mạch

dao động da hài dùng tranzitor:

Cấu tạo của sơ đồ:



11.2.1. Mạch dao động da hài dùng IC

KĐTT:

1. Cấu tạo của sơ đồ:

UN = UC

Nạp



R



UP+

t

UP-



Phóng

N



Ura



-



Ud



UP+



+



t

P



C



UPR2



UC

R1



UM



Um



t1



t2



t3



t



2. Nguyên lý hoạt động của mạch:

* Trong khoảng thời gian từ t0 t1 Ura =

UM

* Trong kho¶ng thêi gian tõ t1 t2 Ura =

Um

* Chu kỳ xung:

T= 2,2RC

11.3. Cân điện tử:

11.3.1. Công dụng - cấu tạo:



Sensor

áp lực



Khuyếch

đại



Xử lý

tín hiệu



Hiển thị



Đếnưmáyưtính



* Sensor áp lực loại Loadcell: Có nhiệm vụ biến đổi áp lực thành tín h

điện.

* Khối khuyếch đại tín hiệu: Nhận tín hiệu từ Sensor, khuyếch đại đ

* Khối xử lý tín hiệu: Có nhiệm vụ mã hóa tín hiệu điện thành tín hiệ

* Khối hiển thị: Thực hiện chức năng hiển thị kết quả đo trên màn hì



11.3.2. Nguyên lý điều khiển cân ®iƯn tư:



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Mạch ổn áp đối xứng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×