Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên lý làm việc:

Nguyên lý làm việc:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giả sử nếu Ura = U2 tăng thì UB3 tăng làm cho

T3 dẫn điện mang dòng IC3 tăng, sụt áp trên

điện trở R3 lớn UB2 âm nhiều làm cho T2 dÉn

®iƯn u, T1 dÉn ®iƯn u, néi trë T1 tăng, sụt

áp UCE1 tăng, dòng IC1 = It giảm, làm cho U2 = Ut

giảm xuống.

Ngợc lại nếu Ura = U2 giảm thì UB3 giảm làm cho

T3 dẫn điện mang dòng IC3 giảm, sụt áp trên

điện trở R3 nh UB2 âm ít làm cho T2 dẫn

điện mạnh, T1 dẫn điện mạnh, nội trở T1 giảm,

sụt áp UCE1 giảm, dòng IC1 = It tăng, làm cho U2

= Ut tăng lên.

Nh vậy trong cả 2 trờng hợp ta thấy rằng nội trë

cđa T1 tù ®éng thay ®ỉi ®Ĩ tù ®éng ®iỊu

chØnh U2 = Ut luôn luôn ổn định.Chú thích:

* Trong mạch R7 đợc dùng để điều chỉnh mức

điện áp một chiều ổn áp đa ra. Nếu chỉnh

về phía (a) Ura = U2 gi¶m, NÕu chØnh vỊ phÝa

(b) Ura = U2 tăng, R6 và R8 là 2 mức hạn chế

trên và dới.

* R1 đóng vai trò khởi động bình thờng khi T 1

đã mở thì R1 hầu nh không cho dòng đi qua.

Nếu đột ngột R1 bị nóng thì có nghĩa là T1

đã bị hỏng.

* Dz bị đánh thủng (ngắn mạch) T3 mở quá, T2

bị khóa T1 khóa lại không dẫn điện U2 = Ut =

0.

* Dz bị hở mạch T3 bị khóa, T2 dẫn điện mạnh

T1 dẫn ®iƯn m¹nh nhÊt U2 = Ut = Ut .11.1.3. M¹ch ổn áp dải rộng kiểu xung đóng mở:

Nguyên lý chung của ổn áp xung:

1. Cấu tạo nguyên lý:

2. Nguyên lý làm việc:

D

2D1+115V5C4

6D3+15V3CL

R2+C2C3R3

4D4U~= 90 - 260V- 30V1R1

C12Chỉnh lu và lọc

lần

2 lấy ra tải

VR

12345Chỉnh lu và lọc

lần 1

Dòư

saiNghịch lu và ổn áp11.1.4. Mạch ổn áp dùng IC78XX và 79XX:

1. Giới thiệu về IC78XX và 79XX:

2. Mạch ổn áp đơn:

a. Mạch ổn định mức điện áp dơng:

Uvào=8-35v

IC7805UvàoT

UraR=61IC78XX3Uvào

1IC78XX3Ura22

C2Uz

H11.5H11.6b. Mạch ổn định mức điện áp âm:c. Mạch ổn áp đối xứng:

MBA+Ura

IC78XXCL

UL-+++--++-IC79XX0-UraTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên lý làm việc:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×