Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nối dây động cơ điện không đồng bộ ba pha:

Nối dây động cơ điện không đồng bộ ba pha:

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.4. Công suất mạch 3 pha.Câu 1: Vẽ sơ đồ ba pha mắc sao - sao? Nêu cách

mắc, định nghĩa các đại lợng dây-pha trên sơ đồ,

nêu biểu thức quan hệ giữa các đại lợng dây, pha?

Nêu tác dụng của dây trung tính trong

mạch ba pha nối sao? Khi nào bỏ đợc dây trung

tính? Hãy giải thích?

Câu 2: Vẽ sơ đồ mạch 3 pha mắc tam giác tam

giác? Nêu cách mắc và chỉ ra các đại lợng dây và

pha trên sơ đồ, nêu biểu thức quan hệ giữa các đại

lợng dây và pha?

Câu 2 : Phụ tải ba pha đối xứng có trở kháng mỗi

pha là: R = 10, XL = 10 đấu sao. Đặt vào điện

áp ba pha cân bằng có:

Ud = 380V.

a,Vẽ sơ đồ mạch điện?

b, Xác định dòng điện chạy trên dây pha?(Id=?).

c, Tính các thành phần công suất của mạch?

(P3p,Q3p,S3p).Bài 1: Phụ tải 3 pha đối xứng có trở kháng mỗi pha là: R

= 10 , XL= ư10 đấu sao. Đặt vào điện áp ba pha cân

bằng có: Ud= 380v.

+ Vẽ sơ đồ mạch điện? Xác định dòng điện chạy

trên dây pha?

+ Tính các thành phần công suất của mạch?Bài 2: Lới điện 380/220v

+ Vẽ sơ đồ mắc đèn vào lới điện trên trong các tr

ờng hợp sau:

*9 bóng 127/70W

*9 bóng 220/ 100W.

Chúưýưphânưphốiưđềuưtảiưchoưcácưpha.

+Tính dòng điện trên các dây pha và công suất

mạch tiêu thụ trong cả 2 trờng hợp?Bài 3: Phụ tải chiếu sáng nối sao đặt vào nguồn điện

áp Ud = 380v. Biết pha A và B mỗi pha mắc 2 bóng 220v

100W, pha C mắc 1 bóng 220v 100W.Câu 4 :ưBa cuộn dây giống nhau, mỗi cuộn có: R = 8 , XL =

6 đấu hình tam giác. Đặt vào nguồn điện áp ba pha cân

bằng có Ud = 380V.

a, Vẽ sơ đồ mạch điện?

b,Xác định dòng điện chạy trên dây pha?(Id=?).

c, Tính các thành phần công suất của mạch?(P3p,Q3p,S3p).

d, Nếu ba cuộn dây trên chuyển sang đấu sao thì

dòng điện qua mỗi cuộn dây và công suất của mạch có thay

đổi không?

Câu 5:ưưMột động cơ ba pha đấu tam giác đặt vào điện áp

ba pha đối xứng với Ud=380V. Động cơ tiêu thụ công suất là P

= 5,28KW. Biết hệ số công suất cos = 0,8.

a, Tính dòng điện chạy qua mỗi pha (Ip)? Tính dòng

điện chạy trên dây pha (Id)?

b, Tính công suất phản kháng Q3p và công suất biểu

kiến S3p của động cơ?

Câu 6: Giải thích ký hiệu của lới điện 380V/220V. Vẽ sơ đồ

mắc đèn vào lới điện trên trong các trờng hợp sau:

- 6 bóng 110V-70W

- 9 bóng 220V-100W

Chú ý phân phối đều tải cho c¸c pha.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nối dây động cơ điện không đồng bộ ba pha:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×