Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VD1: Hãy tìm dòng điện trong các nhánh của mạch điện một chiều sau. biết E=14 V; R1= 1; R2=4 ; R3=2

VD1: Hãy tìm dòng điện trong các nhánh của mạch điện một chiều sau. biết E=14 V; R1= 1; R2=4 ; R3=2

Tải bản đầy đủ - 0trang

1I1I3R2

R1R3

E2

I2

2I11 I3R

3RI5

RR1E12V1R

24V2I2

3E4

I45V3E5R

3R

1E1RRI1R

24I2E45I3E5R1R

1E123R

4R

2E4

3R

5E51.1.8.3. các Phơng pháp giảI mạch điện

a) Phơng pháp dòng điện các nhánhGồm các bớc sau:

Bướcư1:ưPhân tích mạch

Chọn chiều dòng điện trong các nhánh tuỳ ý,

mỗi dòng điện nhánh là một ẩn số.

Bướcư2: Thành lập hệ phơng trình dòng

Chọn chiều dơng cho vòng là tuỳ ý.nhánh

Nếu gọi m là số nút của mạch; n là số

nhánh thì:

- Viết (m-1) phơng trình nút (phơng trình

KiêchốpI).

Bướcư3: Giải hệ phơng trình dòng nhánh

-tìm

ViếtraMẩn

= số

n -trực

(m -tiếp

1) ph

trình

vòng

làơng

dòng

điện

(ph

ơngcác

trình

Kiếchốp II).

trong

nhánh

Nếu kết quả dơng thì chiều giả sử là

đúng

Nếu kết quả là âm thì chiều thực tếBài tập áp

dụngI11 I3R

3RI5

RR1E12V1R

24V2I2

3E4

I45V3E5b) Phơng pháp dòng điện vòng

Các bớc giải bài tập

Bướcư1:ưPhân tích mạch

Chọn chiều dòng điện vòng trùng với chiều d

ơng của mạch vòng tuỳ ý, mỗi dòng điệnvòng

ớcư2: Thành

là một lập

ẩn số.

hệ M phơng trình dòng vòng

Đối với mỗi vòng cần xét tất cả các sụt áp do

tất cả các dòng vòng đó đi qua một phần tử

hay

toàn

bộ hệ

sơ M

đồ

Bướcư3:

Giải

phgây

ơng ra.

trình dòng vòng trên

Sau đo sếp chồng kết quả tìm ra ẩn số là

dòng điện tróng các nhánh.

- Nếu nhánh chỉ có 1 dòng vòng thì dòng

điện nhánh là dòng điện vòng.

- Nếu nhánh chỉ có nhiều dòng vòng thì

dòng điện nhánh là tổng đại số các dòng

điện vòng.1R32R2R5R1R4

E2E5

3Bài tập áp

dụngR

3R

1E1RRI1R

24I2E45I3E5Tham khảo

11

Z1Z31Z12Z33Z2

322Z23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VD1: Hãy tìm dòng điện trong các nhánh của mạch điện một chiều sau. biết E=14 V; R1= 1; R2=4 ; R3=2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×