Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Người chạm vào 1 cực của mạng điện

b. Người chạm vào 1 cực của mạng điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

I

Rcd1UIng

Rcd2

Rng11Hình 2.2a. Sơ đồ thay

thếU .Rcd 1

I ng

Rng Rcd 1  Rcd 2   Rcd 1.Rcd 2NÕu R1c® = R2c® = Rc®, I 

ngU

2 Rng  RcdTÝnh toán đợc điện trở cách điện với điều

kiện an toàn

U

I ng

I cp

2 Rng Rcd

Icp =10mA thì điện trở cách điện không đựơc

bé hơn trị số sau R 100 U cd2Rng

12R2IRng .Rcd1

Rng Rcd 1dòng điện tổng trở

của mạchRcd2IUU

R Rcd 2điện áp đặt vào

ngời:

Ung = I.RRDòng điện chạy qua ngờ

1

Hình 2.2b. Sơ đồ thay

thế

13I ngU ng

U .R

I ng Rng Rng ( R  Rcd 2)U .Rcd 1Rng  Rcd 1  Rcd 2   Rcd 1.Rcd 2b. Người chạm vào 1 cực của mạng điện

*) Các biện pháp an toàn

- Giảm điện áp vận hành của mạng.

- Từ các biểu thức trên ta thấy, tăng R cd đủ lớn có thể giảm được dòng

điện Ing đến mức an tồn.

Khi biết dòng điện an tồn qua người cho phép I ngcp, ta có thể xác định

được trị số an toàn của điện trở cách điện để đảm bảo an tồn như sau:

ng

U

R cd.at 

 2R ng

Trong đó: Rcd.at là điện trở cách

điện

an

tồn.

I ngcp

Khi tính tốn thường lấy:

Rng = (8001000)

Ingcp= (810)mA (khi tần số f = 50Hz).

Vậy điều kiện để đảm bảo an toàn là:

Rcd  Rcd.atTừ biểu thức tính dòng I ,

nêu các biện pháp an tồnCác biện pháp an tồnVí dụ: Tính điện trở cách điện an toàn khi ngườitiếp xúc với một cực của mạng một pha trung tính

cách điện với đất

Nếu lấy: Rng = 1000; Ingcp = 10mA.Ta tính được điện trở cách điện Rcd để đảm bảo an

toàn đối với:

U

R cd.at 

 2R ng

I

ngcp

Theo cơng thức

+ Mạng điện áp U = 127V thì Rcd  10.700

+ Mạng điện áp U = 220V thì Rcd  20.000I ng U .r1

( Rng  rn ) r1  r0   r1r0NÕu ta xem ®iƯn trë ro có trị số gần bằng 0

I ngU

( Rng rn )Nếu ngời đứng trên đất ớt hay trên đờng

sắt sẽ chịu một điện áp bằng điện áp toàn

bộ của mạng điện.

Vận hành mạng nói trên rất nguy hiểm và

thế phải mắc dây dẫn trên cao cách mắt

đất một khoảng cách an toàn hay có biện172.2.2ư Mạngư điệnư cóư mộtư cựcư (mộtư

dây)ưnốiưđất

2.2.2.1

Mạng

điện

một dây

1r1Rng

rn1Rngr1rnr0r0ro - điện trở của nối đất làm việcS ụ thay thờr1 - điện trở cách điện của dây

điện

18rn - điện trở của nền2.2.2.2 . Mạng điện

hai dây

Ilvb

ac

(0,010,015)UHinh 2-4a. Chạm vào một cực của hai dây có nối

đất

19Lúc bình thờng nếu chạm vào dây dẫn có nối đất thì không

nguy hiểm gì vì điện áp đặt vào ngời không lớn

điện áp này tính

bằng:Trong đó:

I1v- dòng điện làm việc của mạng điệnrab - điện trở của đoạn dây ab

Dù chạm vào điểm b ở cách xa điểm nối đất bao

nhiêu, điện áp không bao giờ lớn hơn 5% điện áp an

toàn mạng điện

20Lúc xảy ra ngắn mạchb

aIhcU

2Hình 4b. Chạm vào một cực của mạng điện

hai dây có nèi ®Êt

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Người chạm vào 1 cực của mạng điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×