Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chạm vo một pha của mạng điện với dây trung tính cách điện không nối đất :

Chạm vo một pha của mạng điện với dây trung tính cách điện không nối đất :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trị số dòng điện qua ngời phụ thuộc

vo điện áp pha, điện trở của ngời v

điện trở của cách điện đợc tính theo

công thức:Trong đó:

+Ud: điện áp dây trong mạng 3 pha (V).

+Rc: điện trở của cách điện ().

CC NGUYấN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG

NGỪA TAI NẠN ĐIỆN

1.1. CÁC TAI NẠN VỀ ĐIỆN

1.1. Phân loại tai nạn điệnĐiện giậtHoả hoạn cháy nổ do điệnCác tai nạn điệnĐốt cháy do điện1.2. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn

điện

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điệnChạm điện trực tiếpChạm vào các phần tử

bình thường có điện ápKhác• HQ điện

• Xuất hiện trong

KV điện trường mạnhChạm điện gián tiếpChạm vào các phần tử bình

thường khơng có điện áptiÕp xóc trùc tiÕp

Ph

N

. .. .Ing

§Êt

Pha - Trung tÝnhPha - ®ÊtChạm vào thanh cáiTIẾP XÚC GIÁN TIẾP

Ph

N

. .Ing

ĐấtTIẾP XÚC GIÁN TIẾP

Ph

N

. .Ing

Đất6 Nguyên nhân dẫn đến tai nạn

điện:

1. Tiếp xúc va chạm vào các bộ phận mang điện:

- Dây điện trần khơng có vỏ bọc cách điện, mối nối

dây điện hở, cầu dao, cầu chảy, các bộ phận dẫng

điện của thiết bị để hở v.v...

- Nguyên nhân vỏ bao che, khơng bảo đảm khoảng

cách an tồn ; đặt dây điện, dây cáp trên mặt đất, sàn

nhà khi người và phương tiện vận chuyển qua lại dẫm

đè lên làm hư hỏng vỏ cách điện gây tai nạn ; sử dụng

khơng đúng điện áp an tồn theo qui định ở những nơi

nguy hiểm về điện; khi sửa chữa, lắp đặt địên đã cắt

điện nguồn nhưng người khác khơng biết đóng điện

bất ngờ do khơng có biển báo, biểm cấm.2. Tiếp xúc với các bộ phận kim loại

của thiết bị lúc bình thường khơng có

điện nhưng dòng điện có thể xuất

hiện bất ngờ gây tai nạn. Nguyên

nhân là do mát điện,, do chất cách

điện bị hỏng, không thực hiện nối đất,

nối khơng bảo vệ cho thiết bị điện

hoặc có nhưng khơng bảo đảm yêu

cầu an toàn.

3. Do điện áp bước. Người đi vào vùng

có dòng điện rò vào trong đất, nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chạm vo một pha của mạng điện với dây trung tính cách điện không nối đất :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×