Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mng in cỏch in i vi t

Mng in cỏch in i vi t

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dòng điện qua người được xác định

theo cơng thức sau :

2. Mạng điện có 1 cực hay 1 pha

nối đất

2.1. Mạng điện 1 dây:

Mạng này chỉ có 1dây còn dây khác

là đất hay đường ray (tàu điện...)Dòng điện qua người xác định theo

công thức sau :

Rch là điện trở của giy dộp + nn

nh3. Chạm vo một pha của dòng

điện ba pha có dây trung tính

nối đất:Trong trờng hợp ny, điện áp các

dây pha so với đất bằng điện áp

pha tức l ngời đặt trực tiếp dới

điện áp pha Up. Nếu bỏ qua điện

trở nối đất Ro thì dòng điện qua

ngời đợc tính nh sau :4. Chạm vo một pha của mạng điện

với dây trung tính cách điện không

nối đất :Trị số dòng điện qua ngời phụ thuộc

vo điện áp pha, điện trở của ngời v

điện trở của cách điện đợc tính theo

công thức:Trong đó:

+Ud: điện áp dây trong mạng 3 pha (V).

+Rc: điện trở của cách điện ().

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mng in cỏch in i vi t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×