Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Trường hợp tải thuần dung: E0 và I lệch nhau một góc = -900 Dòng điện I sinh ra từ thông phần ứng cùng chiều với 0, ta gọi là phản ứng phần ứng dọc trục trợ từ, có tác dụng làm tăng từ trường tổng.

c. Trường hợp tải thuần dung: E0 và I lệch nhau một góc = -900 Dòng điện I sinh ra từ thông phần ứng cùng chiều với 0, ta gọi là phản ứng phần ứng dọc trục trợ từ, có tác dụng làm tăng từ trường tổng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.3. T TRNGưcủaưMĐB

d.ưTrườngưhợpưtảiưhỗnưhợp

*ưtảiưcóưtínhưcảmư(0ư<ưư

<ư/2)ư

E0

Iq



I





0

N



Id

d.ư(0ư<ưư<ư



S



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.3. T TRNGưcủaưMĐB

d.ưTrườngưhợpưtảiưhỗnưhợp

*ưtảiưcóư tínhưdungư(0ư<ư

ư<ư/2)ư

E0

Iq



I



0

N Id



S



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.4. QUAN H IN T TRONG MĐB

4.4.1.ưCỏcưphươngưtrìnhưc bnưcủaưMB

4.4.2.ưPhươngưtrìnhưcõn bngưđiệnưỏp v

th vộc tưcủaưMB

4.4.3.ưChuyn húa nng lng trongMB

4.4.4.ưCỏc c tớnh gúc ca MB



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.6.ưcôngưsuấtưđiệnưtừưcủaưMFĐB

4.4.4.1. c tớnh gúc cụngưsuấtưtácưdụng.

ưưưưa.ưMáyưphátưđồngưbộưrôtoưcựcưlồi

2



E0

U

1

1

Pdt = mU

sin + m

(



) sin 2

xd

2 x q xd

ưưưưb.ưMáyưphátưđồngưbộưrôtoưcựcưẩn



E0

Pdt = mU

sin

xdb



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.6.ưcôngưsuấtưđiệnưtừưcủaưMFĐB

4.4.4.2. c tớnh gúcưcôngưsuấtưphảnưkháng.

ưưưưa.ưMáyưphátưđồngưbộưrôtoưcựcưlồi

2



2



E0

U 1 1

U 1 1

Q = mU

cos θ + m

( − ) cos 2θ − m

( − )

xd

2 x q xd

2 xq x d

ưưưưb.ưMáyưphátưđồngưbộưrôtoưcựcưẩn



E0

mU ( E0 cos U )

mU 2

Q = mU

cos

=

xdb

xdb

xdb



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.5.ưMFĐBưLM VIC VI TI I XNG

4.5.1. Cỏc c tớnh ca MFB

4.5.1.1:ưĐặcưtínhưkhụng ti

Đặcư tínhư khụng tiư thểư thiệnư mốiư quanư

hệ:ưEư=ưf(Ikt)ưkhiưItư=ư0;ưnư=ưconst

E*=E/Em



1



2



1



It*=Ikt/Iktm0

1



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.5.ưMFĐBưLM VIC VI TI I XNG

4.5.1.2:ưĐặcưtínhưngn mch

Đặcưtínhưngn mchưthểưthiệnưmốiưquanư

hệ:ưInư=ưf(Ikt)khiưưUư=ư0;ưưfư=fđm

I

I = f(Ikt)



Ikt



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.5.ưMFĐBưLM VIC VI TI I XNG

4.5.1.3:ưĐặcưtínhưngoài

Đặcư tínhư ngoàiư thểư thiệnư mốiư quan­

hÖ:­ UF­ =­ f(It),­ cosϕt­ =­ const;­ Ikt­ =­ const;­ fư

=fđm

Đểưxâyưdựngưđặcưtínhưngoàiưtaưđiềuư

chỉnhư dòngư kíchư từư củaư máyư phátư saoư choư

Iktư=ưIđm;ưUF=ưUđmưưsauưđóưgiữưnguyênưdòngư

kíchưtừưvàưthayưđổiưtải.

-ư Nếuư tảiư mangư tínhư cảm,ư khiư tảiư tăngư

phảnư ứngư khửư từư củaư phầnư ứngư tăngư ư

điệnưápưđầuưcựcưmáyưphátưgiảm



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.7.ưcácưđặcưtínhưcủaưMFĐB

4.5.1.3:ưĐặcưtínhư

ngoài UF



Tải RC

Tải R- L



U0



Tải L

0



Iđm



It



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.7.ưcácưđặcưtínhưcủaưMFĐB

4.5.1.4:ưĐặcưtínhưđiềuưchỉnh

ư Đặcư tínhư điềuư chỉnhư thểư thiệnư mốiư

quanư hệ:ư Iktư =ư f(It),ư costư =ư const;ư Uư =ư

const;ưfư=fđm.ưNóưchoưbiếtưhướngưđiềuưchỉnhư

dòngư kíchư từư đểư giữư choư điệnư ápư ởư đầuư

cựcưcủaưmáyưphátưkhôngưđổi

-ư Vớiư tảiư cảm,ư khiư Itư tăngư ư UFư giảm.ư Đểư

giữưUFưkhôngưđổiưtaưphảiưtăngưIkt

-ưVớiư tảiưdung,ưkhiưItưtăngưưUFưtăng.ưĐểư

giữưUFưkhôngưđổiưtaưphảiưgiảmưIkt



Chươngư4:ưmáyưđiệnưđồngưbộ

4.7.ưcácưđặcưtínhưcủaưMFĐB

4.5.1.4:ưĐặcưtínhưđiềuưchỉnh

ư Đặcư tínhư điềuư chØnh­ thĨ­ thiƯn­ mèi­

quan­ hƯ:­ Ikt­ =­ f(It),­ cosϕt­ =­ const;ư Uư =ư

const;ưfư=fđm.ưNóưchoưbiếtưhướngưđiềuưchỉnhư

dòngư kíchư từư đểư giữư choư điệnư ápư ởư đầuư

cựcưcủaưmáyưphátưkhôngưđổi

-ư Vớiư tảiư cảm,ư khiư Itư tăngư ư UFư giảm.ư Đểư

giữưUFưkhôngưđổiưtaưphảiưtăngưIkt

-ưVớiư tảiưdung,ưkhiưItưtăngưưUFưtăng.ưĐểư

giữưUFưkhôngưđổiưtaưphảiưgiảmưIkt



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Trường hợp tải thuần dung: E0 và I lệch nhau một góc = -900 Dòng điện I sinh ra từ thông phần ứng cùng chiều với 0, ta gọi là phản ứng phần ứng dọc trục trợ từ, có tác dụng làm tăng từ trường tổng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×