Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình thức do Nội dung quyết định nhưng hình thức có tính độc lập, tương đối và tác động trở lại Nội dung. Sự tác động của Hình thức đến Nội dung thể hiện ở chõ: Nếu phù hợp với Nội dung thì Hình thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi thức đẩy nội dung phát triển

Hình thức do Nội dung quyết định nhưng hình thức có tính độc lập, tương đối và tác động trở lại Nội dung. Sự tác động của Hình thức đến Nội dung thể hiện ở chõ: Nếu phù hợp với Nội dung thì Hình thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi thức đẩy nội dung phát triển

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình thức do Nội dung quyết định nhưng hình thức có tính độc lập, tương đối và tác động trở lại Nội dung. Sự tác động của Hình thức đến Nội dung thể hiện ở chõ: Nếu phù hợp với Nội dung thì Hình thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi thức đẩy nội dung phát triển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×