Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG1:TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CHƯƠNG1:TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

tốn giúp cho nhà quản lý phân tích, đánh giá được thực trạng khả năng thanh

tốn và tình hình cơng nợ của doanh nghiệp để có giải pháp đối với nguồn vốn

kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc mở rộng quy mô sản xuất

kinh doanh, từng bước nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Việc thanh tốn lấy thu bù chi sao cho có lãi vừa là động lực vừa là mục

tiêu của các nhà quản trị, chính vì vậy các nhà quản trị ln phải quan tâm tới

các khâu trong quá trình sản xuất, đặc biệt các yếu tố chi phí liên quan tới nhân

công lao động là yếu tố được chú ý hàng đầu. Bởi vì đó là một trong những chi

phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm và chiếm tỷ lệ khá lớn. Việc sử dụng

lao động hợp lý, quản lý phân cơng có khoa học và phù hợp sẽ giúp doanh

nghiệp tiết kiệm được chi phí lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản

phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tăng doanh thu cho

doanh nghiệp, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, củng cố tinh thần cho người

lao động.

Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các doanh nghiệp

muốn không ngừng phát triển và phát triển bền vững thì nhân tố con người phải

được đặt lên hàng đầu, là vấn đề cần quan tâm của những người làm cơng tác

qn lý trong doanh nghiệp. Mặt khác chính sách tiền lương của mỗi doanh

nghiệp không những phải phù hợp với chính sách của Nhà nước mà còn cần

phải linh hoạt, điều này phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản

xuất kinh doanh và loại hình, tính chất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nhận

thức được tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp,

sau một thời gian thực tập em quyết định đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu về

cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. Điều này

giúp em rất nhiều trong việc vận dụng những kiến thức đã được học ở trường

vào thực tế, củng cố thêm những kỹ năng cần thiết cho cơng việc sau này mà

trong q trình học tập em chưa có cơ hội và điều kiện để được áp dụng thực

hành.3

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích

theo lương tại Xí nghiệp tập thể cổ phần Hồi Bắc. Để từ đó có thể hiểu sâu hơn

về lý thuyết thực tế đã biết được trong quá trình học tập tại trường và có cái nhìn

thực tế hơn về kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương. Nhằm đánh giá

thực trạng, tình hình, đặc điểm tính chất và tầm quan trọng của kế toán tiền

lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp tập thể cổ phần Hồi Bắc.

Cụ thể:

-Tìm hiểu cơ sở lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương: làm

rõ khái niệm, bản chất của tiền lương, nghiên cứu sâu các quan điểm về tiền

lương và các khoản trích theo lương cùng các chính sách và phương pháp thanh

tốn lương của Cơng ty.

-Phản ánh thực tế hạch tốn tiền lương và các khoản trích theo lương ở

doanh nghiệp qua việc phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tính lương, hạch

toán và thanh toán lương cho người lao động tại Công ty. Nêu lên những ưu

điểm và tồn tại, hạn chế trong cơng tác kế tốn tiền lương tại đơn vị để tìm ra

nguyên nhân của vấn đề.

-Đề ra nhận xét chung và đề xuất một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng

tác hạch tốn kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương sao cho phù hợp

với yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp.

Nhìn chung quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về đề tài đều nhằm mục đích

cuối cùng là tổng hợp và khái quát những vấn đề có tính chất tổng quan về kế

tốn tiền lương qua đó đánh giá tình hình thanh tốn lương và hạch tốn lương

để tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu sau đó có những biện pháp khắc phục giúp

hồn thiện hơn cơng tác kế tốn tiền lương. Qua đó đảm bảo sự cơng bằng, tạo

thêm động lực thúc đẩy tồn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động trong

doanh nghiệp phát huy hết năng lực của bản thân, không ngừng sáng tạo trong

lao động sản xuất. Khơng những thế còn tổng hợp được tồn bộ thơng tin, cung

cấp kịp thời cho các nhà quản trị của công ty nắm rõ được tình hình của doanh4

nghiệp mình để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với thực trạng của đơn

vị mình nhằm thu được hiệu quả cao nhất về mọi mặt.

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

*Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính là về kế tốn tiền lương và các khoản trích

theo lương của Xí nghiệp tập thể cổ phần Hồi Bắc.

*Phạm vi nghiên cứu:

Tìm hiểu, nghiên cứu, thu nhập và xử lý thơng tin về thực trạng hoạch

toán kế toán tiền lương và điều khoản trích theo lương Xí nghiệp tập thể cổ phần

Hoài Bắc.

Thời gian được chọn đề tài là tháng 04 năm 2014 và số liệu được dùng để

nghiên cứu là của tháng 03 năm 2014.

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Đầu tiên là cần phải tiến hành đọc, phân tích, tổng hợp những tài liệu cần

thiết cho việc nghiên cứu. Những tài liệu này cung cấp những gợi ý giúp xác

định chính xác vấn đề và hình thành cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là dùng phương pháp phỏng vấn, điểu

tra, phân tích, tìm hiểu về kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương của

Xí nghiệp tập thể cổ phần Hoài Bắc. Cụ thể:

-Phương pháp điều tra: Theo mục tiêu nghiên cứu của đề tài để tiền hành

điều tra, thu thập số liệu liên quan đến tình hình lao động, thực tế kế tốn tiền

lương và các khoản trích theo lương của Công ty.

-Phương pháp quan sát: Qua trao đổi, phỏng vấn với ban lãnh đạo trong

công ty để nắm được tình hình nhân sự và hình thức cũng phương pháp tính

lương, thanh tốn lương của Doanh nghiệp đã thật sự phù hợp và chính xác

chưa.

-Phương pháp thống kế: Tiến hành phân tích các sổ liệu thu thập được. Từ

số liệu thu thập được và phương pháp tính lương, thanh tốn lương của đơn vị5

xem đã chính xác, hợp lý với nhau hay khơng để có những đánh giá đúng thực tế

nhất.

Ngồi ra em còn tham khảo ý kiến của cơ chú trong phòng kế tốn và

giảng viên hướng dẫn, tham khảo sách, tài liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu.

Đặc biệt là thu thập thơng tin từ phòng hành chính và phòng kế tốn của Cơng

ty.

1.5. TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN

TỚI ĐỀ TÀI

Qua q trình tìm hiểu tài liệu nghiên cứu có liên quan tới đề tài “Kế toán

tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp tập thể cổ phần Hồi

Bắc” em đã tìm hiểu một số khóa luận cùng đề tài tương tự khác sau:

*Năm 2007, Khóa luận tốt nghiệp của Nguyễn Trường Minh về đề tài:

“Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng ty cổ phần LILAMA

10”, trong khóa luận của mình, tác giải Nguyễn Trường Minh có đưa ra giải

pháp: “Thực hiện việc trích tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân trực tiếp sản

xuất, tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ”. Điều này là hợp lý đối với

một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lắp máy và xây dựng như Cơng ty cổ

phần LILAMA 10.

Cũng trong khóa luận của mìh, tác giả Nguyễn Trường Minh có đưa ra

giải pháp: “Cơng ty nên khuyền khích cán bộ cơng nhân viên đi học nâng cao,

có thể là học tại chức, học văn bằng hai hoặc học cao học...Công ty nên tăng

cường hơn nữa cơng tác trẻ hóa đội ngũ cơng nhân viên. Đồng thời vẫn nên

trọng dụng những thợ bậc cao, những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực,

trình độ, công tác lâu năm trong nghề”. Giải pháp này mà tác giả đưa ra đã phần

nào giải quyết được những hạn chế tại Công ty cổ phần LILAMA 10 mà tác giả

đã trình bày: “Nguồn lao động trực tiếp có tay nghề cao trong tổng số lao động

của cơng ty là chưa cao, mặt khác số lao động trẻ trong biên chế là tương đối ít.

Do đó, trong thời gian tới cơng ty sẽ gặp khóa khăn về nguồn lao động do số

lượng của các cơng trình thi cơng ngày càng tăng”. Tuy nhiên, trong khóa luận6

của mình tác giải Nguyễn Trường minh đã chú trọng đến việc khắc phục những

hạn chế về nguồn nhân lực hơn là khắc phục những hạn chế về cơng tác kế tốn

tiền lương và các khoản trích theo lương.

*Năm 2009, Khóa luận tốt nghiệp của Trương Văn Minh về đề tài: “Kế

toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng ty cổ phần Việt Thụng”,

trong khóa luận của mình tác giả có đưa ra giải pháp: “Thiết lập mức lương hợp

lý cho công nhân: Khảo sát mức lương hiện hành, việc khảo sát này có thể trực

tiếp hoặc gián tiếp, cơng ty chỉ khảo sát mức lương của các công ty khác cùng

ngành đem ra đối chiếu với công việc sản xuất chủ yếu của công ty chứ không

khảo sát tất cả các loại lương của công ty khác”. Giải pháp mà tác giả đưa ra

nhằm thiết lập mức lương hợp lý cho công nhân là cần thiết, tuy nhiên cách thức

triển khai thực hiện giải pháp này như thế nào lại chưa được tác giả trình bày rõ

ràng. Trong khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp của minhg, tác giải Trương Văn

Minh chưa mạnh dạn trong đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương

và các khoản trích theo lương.

* Năm 2012, Khóa luận tốt nghiệp của Trần Minh Đức về đề tài “Kế toán

tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng ty cổ phần Hóa chất và Cơng

nghệ nước Quốc Tế”. Qua tìm hiểu, em nhận thấy khóa luận có những ưu điểm

và hạn chế sau:

- Những ưu điểm: Khóa luận đã chỉ ra được một số nhược điểm mà cơng

tác kế tốn cơng ty đang gặp phải:

Phương pháp tính lương cho khối hành chính rắc rối, phức tạp, nhiều

chứng từ đi kèm, trong khi đó tính lương cho cơng nhân sản xuất lại chưa chặt

chẽ; Việc thanh toán lương thường bị chậm chễ hoặc chỉ thanh tốn trước lương

cơng việc.

Đã đánh giá đúng được thực trạng của cơng tác kế tốn tiền lương và các

khoản trích theo lương tại Cơng ty cổ phần Hóa chất và Công nghệ nước Quốc

Tế và đưa ra được một số phương hướng và giải pháp hoàn thiện hợp lý. Một số

giải pháp tốt như: Nên thực hiện trích trước lương cho cơng nhân nghỉ phép và7

có sự thống nhất cách tính lương chung hợp lý giữa các bộ phận. Áp dụng TK kế

toán phải hướng tới sự phù hợp với hệ thống kế toán, giữa hạch toán tổng hợp

với hạch toán chi tiết. Quan trọng nhất là doanh nghiệp ln phải áp dụng đúng

các chính sách, quy định ban hành của Nhà nước về chế độ tiền lương và các

khoản trích theo lương. Sau khi đưa ra được các giải pháp hoàn thiện, đã xác

định được điều kiện thực hiện rõ ràng và khá hợp lý.

- Bên cạnh những ưu điểm trên, khóa luận vẫn còn một số hạn chế cần

khắc phục, cụ thể: Đánh giá về công tác kế tốn của đơn vị, nhưng chủ yếu khóa

luận đi sâu vào công tác quản lý lao động, quản lý hoạt động kế toán mà chưa

nêu bật lên được những ưu điểm và hạn chế về kế toán lương của Cơng ty. Chưa

đảm bảo được tính phù hợp với đặc trưng kinh doanh của Công ty và đi sát vào

nghiên cứu theo mục tiêu cần đạt được của đề tài. Các giải pháp đưa ra chưa rõ

ràng và không đạt được tính thực tế khi áp dụng vào cơng tác kế toán. Điều kiện

áp dụng lại chỉ phù hợp khi sử dụng cho các nhà quản trị trong việc quản lý và

điều hành cơng tác kế tốn trong đơn vị.

Qua việc tìm hiểu khóa luận này, em nhận thấy tuy khóa luận có nhiều ưu

điểm tốt nhưng khơng phù hợp với đơn vị em đang thực tập nên khó để áp dụng

học hỏi vào đề tài mình nghiên cứu. Tuy vậy nhưng từ những hạn chế mà khóa

luận gặp phải em sẽ cố gắng khắc phục và tránh mắc phải khi đi vào thực hiện

đề tài mình. Chính vì vậy khóa luận này giúp em định hướng tốt hơn cho đề tài

mình nghiên cứu sao cho phù hợp với đặc trưng hoạt động sản xuất kinh doanh

của đơn vị, làm sao để có thể đưa ra các giải pháp thiết thực và ứng dụng cao

hơn.

* Năm 2013, Khóa luận tốt nghiệp của Trịnh Thị Hương về “Kế toán tiền

lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Cơng ty cổ phần

Đầu tư Thương mại Giải pháp Tổng thể Việt Nam”.

Khóa luận đưa ra những đề xuất một số kiến nghị để duy trì, ổn định và

phát triển trong cơng ty: Cơng ty cần có những chính sách khen thưởng động

viên kịp thời, quan tâm hơn nữa về vấn đề an tồn cho người lao động cho cơng8

nhân. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn cho

CBCNV. Phải luôn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cơng tác tài chính, kế

tốn. Để giúp cho bộ máy kế tốn trong Cơng ty ngày càng hồn thiện và làm

việc có hiệu quả. Cơng ty phải luôn luôn đổi mới trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ

thuật và mở rộng thị trường để nắm được vị trí vững chắc trên thị trường.

Bên cạnh đó Khóa luận này vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể: Các giải pháp

hồn thiện đưa ra vẫn đứng trên góc độ của một nhà quản lý nhiều hơn là trên

lập trường của người làm kế toán. Các phương hướng, điều kiện thực hiện để

hồn thiện khơng sát với những giải pháp và hạn chế đã đưa ra, không sát với

mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Giải pháp về việc áp dụng TK kế tốn khơng

theo đúng quy định tài khoản kế tốn hiện hành. Có sự nhầm lẫn giữa sổ kế toán

chi tiết với các biện pháp quản lý lao động và cách tính tiền lương của đơn vị.

Điều kiện thực hiện nêu ra tương tự như giải pháp thực hiện, nên không hợp lý

và đúng với yêu cầu của giải pháp hồn thiện.

Sau khi tìm hiểu về khóa luận trên, cùng với những nhận xét, đánh giá để

đưa ra kiến nghị giúp cho Cơng ty này ngày càng hồn thiện cơng tác kế tốn

tiền lương và các khoản trích theo lương hơn, em nhận thấy những điều này rất

có ích cho đề tài em đang tìm hiểu tại cơng ty mình thực tập. Giúp em định

hướng, vận dụng vào thực tế của vấn đề mà công ty đang gặp phải trong công

tác quản lý CBCNV, quản lý nguồn lao động của đơn vị. Vì đây là những vấn đề

cơ bản mà nhà quản trị bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải chú trọng, quan

tâm và không ngừng cải thiện tốt hơn cho đơn vị mình. Nhưng cũng cần tránh

mắc phải những nhược điểm khơng tốt mà khóa luận này gặp phải để cho cho đề

tài nghiên cứu đi đúng hướng hơn.

* Năm 2011, Khóa luận tốt nghiệp của Nguyễn Ngọc Anh về đề tài “Kế

toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng ty sản xuất và Thương

mại Phú Bình”, Khóa luận này của tác giả có những ưu điểm và hạn chế sau:

Những ưu điểm của khóa luận: Đã đưa ra được một số đề xuất giải pháp

khắc phục để cơng tác kế tốn tiền lương ngày càng hồn thiện hơn.9

Hạch tốn chi phí QLDN: Sử dụng tách biệt TK 641 và TK 642 trong

hạch tốn tiền lương của từng nhóm, loại lao động từ đó đánh giá mức độ hiệu

quả sử dụng quỹ lương để có những biện pháp điều chỉnh cho phù hợp.

Chi các quỹ cho hoạt động Cơng đồn: Cơng ty có một số nguồn kinh phí

cho phong trào cơng nhân viên chức lao động và quyền lợi của đoàn viên như

qũy khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ cơng đồn. Việc sử dụng các quỹ này

thường xuyên chồng chéo lẫn nhau gây lãng phí, nên cần có cách sử dụng và

quản lý quỹ theo đúng quy định, hợp lý hơn.

Hình thức trả lương và thưởng cho cán bộ công nhân viên: Hiện nay

công ty đang trả lương theo thời gian tháng để tính và thanh tốn lương cho

nhân viên trong cơng ty. Hình thức này chưa đảm bảo được nguyên tắc tiền

lương được hưởng dựa trên số lượng cơng việc, mang tính chất bình qn nên

khơng khuyến khích được người lao động làm việc. Bên cạnh đó chưa có chế

độ thưởng cho các cá nhân có thành tích bán hàng tốt nên khơng làm nhân viên

nhiệt tình với cơng việc. Nên Cơng ty cần đưa ra các hình thức thưởng phạt

thích hợp kết hợp với hình thức trả lương như hiện nay.

Cơng ty nên trang bị thêm hệ thống máy tính hiện đại ở các phòng ban,

đặc biệt là tại các bộ phận có liên quan chun mơn kế tốn thống kê tài chính.

Cơng ty cần kiểm tra, giám sát sát sao hơn nữa việc chấm cơng hạch tốn

lương cho từng phòng ban, bộ phận để tạo cho người lao động có tâm lý thoải

mái, yên tâm lao động sản xuất trong công việc. Công ty cần chú ý tăng cường

thỏa đáng cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là đưa ra những chính sách đãi

ngộ kịp thời đối với những lao động có kinh nghiệm, đây chính là biện pháp

khuyến khích vật chất tinh thần với người lao động. Cơng ty nên có hình thức

thưởng phạt rõ ràng và có tính chất thường xun trong các quyết tốn lương

Cơng ty, mặc dù đã có thưởng cho cán bộ cơng nhân viên song chỉ mang tính

chất tượng trương hoặc theo lượng đơn đặt hàng thời gian phải hồn thành

cơng việc.10

Trong thời gian thực tập tại Cơng ty Xí nghiệp tập thể cổ phần Hồi Bắc,

tìm hiểu về cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị,

nhận thấy vấn đề mà Công ty gặp phải như: hình thức thưởng của Cơng ty chưa

rõ ràng và chỉ có thưởng vào cuối năm, hình thức trả lương chưa thật hợp lý,...

Qua khóa luận này đã giúp em định hướng được giải pháp cần thực hiện tại đơn

vị mình thực tập, để giúp cơng tác kế tốn của đơn vị ngày càng tốt hơn nữa.

* Năm 2012, Khóa luận tốt nghiệp của Nguyễn Văn Chiến về đề tài “Tổ

chức hạch tốn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng ty TNHH Tân

Trường Thành”. Sau khi tìm hiểu về khóa luận này em thấy những vấn đề đã

được nghiên cứu xử lý và định hướng các biện pháp tốt như:

-Cách trả lương: Công ty áp dụng chế độ lương theo sản phẩm và lương

thời gian và lương theo sản phẩm cho từng phòng ban, cơng việc khác nhau.

Theo cách này đã kích thích người lao động tìm tòi, sáng tạo, nâng cao năng suất

lao động và gắn được trách nhiệm vật chất của người lao động với lợi ích chất

lượng sản phẩm mà họ làm ra.

-Về chứng từ lương: Áp dụng các biểu mẫu thống nhất của Nhà nước

trong việc lập chứng từ lương và sử dung hệ thống máy tính trong việc lập bảng

biểu, theo dõi lưu trữ bảng lương cho toàn đơn vị. Nên giảm nhẹ lao động của kế

tốn tiền lương, đảm bảo chính xác, nhanh gọn hiệu quả cao và việc chi trả

lương cho cán bộ CNV kịp thời

-Trong việc quản lý lao động: cần giám sát chặt chẽ và cao hơn nữa việc

chấm cơng, hạch tốn cho từng bộ phận, để tránh được những tổn thất, khó khăn

trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

-Chú trọng đào tạo nhân lực thông qua quỹ đầu tư phát triển đặc biệt là

việc đào tạo, đặc biệt là bộ phận kế toán.

Bên cạnh việc nghiên cứu theo đúng hướng đi, mục tiêu của đề tài thì

khóa luận vẫn mắc phải những nhược điểm: Các giải pháp hoàn thiện chưa thật

phù hợp với những hạn chế mà cơng tác kế tốn đang mắc phải, hơn nữa những

biện pháp này chỉ phù hợp cho công tác quản lý trong doanh nghiệp. Chỉ chú11

trọng vào giải pháp về lao động, quản lý lao động, đào tạo nhân lực mà chưa nêu

được việc tính lương, chấm cơng sao cho hợp lý hơn.

Qua các biện pháp mà anh Nguyễn Văn Chiến đã đề xuất tại Công ty

TNHH Tân Trường Thành giúp em định hướng tốt hơn cho đề tài mình đang

nghiên cứu của Cơng ty Xí nghiệp tập thể cổ phần Hoài Bắc. Phát huy những ưu

điểm và tránh lặp lại những hạn chế mà khóa luận đã mắc phải. Để từ đó có thế

tìm ra những hạn chế, khắc phục những hạn chế đó và đưa ra các biện pháp khắc

phục tốt nhất phù hợp khi áp dụng vào cơng ty mình.

*Năm 2010, Khóa luận tốt nghiệp của Phạm Thị Ánh Phượng về đề tài:

“Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng ty TNHH Xây dựng

và Thương mại vật liệu Vĩnh Cửu”. Khóa luận này đã nêu lên được các ưu,

nhược điểm cùng các kiến nghị về kế tốn tiền lương trong Cơng ty như sau:

-Ưu điểm:

+ Hình thức trả lương theo doanh thu với mức lương ổn định và tăng dần

của Công ty đã làm cho CBCNV thực sự tin tưởng và gắn bó với Cơng ty cùng

với sự điều hành của ban lãnh đạo cũng là việc lao động hiệu quả của phòng kế

tốn, các cơng việc kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương ln đảm

bảo sự cơng bằng, hợp lý, chính xác đã làm cho CBCNV yên tâm lao động,

nhiệt tình hăng say cho cơng việc.

+ Đội ngũ kế tốn có nhiều kinh nghiệm, có thời gian cơng tác lâu năm,

nắm vững được các quy chế, chế độ kế tốn hiện hành.

+ Cơng ty trang bị hệ thống trang thiết bị phục vụ cho cơng tác kế tốn

nên việc thu thập thông tin, quản lý dữ liệu được dễ dàng, chính xác và nhanh

chóng hơn.

-Nhược điểm: Văn phòng đại diện của công ty ở xa nên việc cập nhật

chứng từ còn chậm và sự quản lý, giám sát các văn phòng còn bng lỏng do

vậy các chứng từ về tiền lương, BHXH đơi khi cũng chưa thật chính xác, chưa

thật đầy đủ. Cơng tác kế tốn vẫn còn chủ quan, thiếu chặt chẽ. Cơng ty vẫn12

chưa có được các quy chế về quản lý lao động một cách chặt chẽ do đó vẫn có

trường hợp nghỉ làm tự do, đi muộn làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Một số kiến nghị đề xuất mà khóa luộn đưa ra để khắc phục những hạn

chế trong cơng tác kế tốn của đơn vị:

+ Xây dựng đồng bộ các quy chế nội bộ khi triển khai công tác tiền lương,

các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ động thực hiện, tránh vi phạm các quy

định về công tác quản lý.

+ Để tăng quỹ lương thì doanh nghiệp cần phải: Mở rộng quy mô sản xuất

kinh doanh. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có của doanh nghiệp. Phát huy những

lợi thế về kinh doanh, về máy móc thiết bị, lao động, năng lực tổ chức quản lý

trên cơ sở phát triển chun mơn hóa kết hợp với kinh doanh tổng hợp, tăng

nguồn thu cho công ty.

+Sắp xếp lao động đúng chức danh, phục vụ theo đúng tay nghề chuyên

môn đào tạo để phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Bố trí hợp lý số lao động có chun mơn được cập nhật với tình hình

thực tế.

-Khóa luận này tuy nghiên cứu về kế toán tiền lương và các khoản trích

theo lương nhưng lại chủ yếu đi sâu vào khắc phục và đưa ra các biện pháp hoàn

thiện hơn cơng tác quản lý lao động của doanh nghiệp. Còn cơng tác kế tốn

chung thì lại chưa nêu ra được những nhược điểm của kế tốn tiền lương của

Cơng ty. Bên cạnh đó các biện pháp chưa giải quyết được những nhược điểm đã

nêu ra nên chưa giải quyết được vấn đề mà đề tài yêu cầu, mục tiêu cần nghiên

cứu trong đề tài. Trong đề tài nghiên cứu của mình em sẽ cố gắng khắc phục

những nhược điểm mà khóa luận này mắc phải và tập trung hơn vào yêu cầu,

mục tiêu cần nghiên cứu của đề tài.

*Năm 2013, Khóa luận tốt nghiệp của Nguyễn Thị Quỳnh Nga về đề tài

“Kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần du lịch

xanh VNECO” đã đưa ra một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn

tiền lương và các khoản trích theo lương để phù hợp với Công ty:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG1:TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x