Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu, có thể không đòi được do đơn vị hoặc người nợ không có khả năng thanh toán trong năm kế hoạch. Mục đích của việc lập dự phòng phải thu khó đòi là để đề phòng nợ phải th

Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu, có thể không đòi được do đơn vị hoặc người nợ không có khả năng thanh toán trong năm kế hoạch. Mục đích của việc lập dự phòng phải thu khó đòi là để đề phòng nợ phải th

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu, có thể không đòi được do đơn vị hoặc người nợ không có khả năng thanh toán trong năm kế hoạch. Mục đích của việc lập dự phòng phải thu khó đòi là để đề phòng nợ phải th

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×