Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thực trạng kế toán bán nhóm hàng phôi thép tại công ty TNHH thương mại Dương Tiến:

2 Thực trạng kế toán bán nhóm hàng phôi thép tại công ty TNHH thương mại Dương Tiến:

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐNkiểm tra và đối chiếu số liệu trên phần mềm và sổ sách của công ty với số liệu được

gửi từ ngân hàng.

Ngoài các chứng từ nêu trên, công ty cũng sử dụng một số chứng từ liên quan

khác: Hóa đơn cước phí vận chuyển; hợp đồng kinh tế với khách hàng và các chứng

từ khác có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.

* Trình tự luân chuyển chứng từ:

Sau khi có hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc đơn đặt hàng, đến thời điểm giao

hàng, Kế toán viết Phiếu xuất kho giao cho thủ kho, thủ kho xuất hàng. Sau khi xuất

hàng xong, lô hàng đã được giao cho cán bộ mua hàng của bên mua hoặc giao cho

cán bộ giao hàng của công ty. Đồng thời kế toán lập hóa đơn GTGT với đầy đủ các

nội dung, hóa đơn GTGT được lập làm 3 liên, trong đó liên đỏ được dùng để giao

cho khách hàng. Căn cứ vào Hóa đơn GTGT và các chứng từ liên quan, kế toán ghi

nhận Doanh thu bán hàng và tính toán trị giá vốn của hàng xuất kho theo phương

pháp Bình quân gia quyền.

Vì đặt điểm mặt hàng phôi thép là đầu vào để sản xuất các mặt hàng thép chính

phẩm nên thường bán với số lượng lớn, do đó bán mặt hàng phôi thép tại công ty

chủ yếu là bán buôn, và thanh toán cũng như tạm ứng bằng chuyển khoản chứ

không bằng tiền mặt. Do đó, kế toán theo dõi tiến độ thanh toán qua các chứng từ

ngân hàng, qua Internet Banking

Kế toán căn cứ vào các chứng từ này để nhập liệu vào phần mềm kế toán máy

FAST, sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật vào các sổ có liên quan. Cuối kỳ, kế

toán tiến hành in các sổ theo quy định của Nhà nước và lưu giữ tại cơng ty.

2.2.2 Vận dụng tài khoản kế tốn:

2.2.2.1 Tài khoản sử dụng:

Công ty áp dụng thống nhất hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo

thông tư 200/ 2014/TT- BTC ngày 22/12/2014.

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, kế toán sử dụng các tài khoản sau:

- Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Tài khoản 3331: Thuế GTGT đầu ra.

- Tài khoản 632: Giá vốn hàng hóa được xác định tiêu thụ trong kỳ.

- Tài khoản 155: Thành phẩm Phôi thép.

- Tài khoản 131: Phải thu khách hàng theo dõi các khoản phải thu của khách

hàng, tình hình các khoản nợ và thanh toán của khách hàng được mở trên sổ chi tiết

TK131 (chi tiết với từng đối tượng khách hàng)SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK735GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHĨA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐNNgoài ra kế toán còn sử dụng mợt sớ tài khoản như: TK111 “Tiền mặt”,

TK112 “Tiền gửi ngân hàng” chi tiết cho từng ngân hàng như: TK 11212 “Tiền gửi

VNĐ Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Bắc Hà Nội”, TK 11215 “Tiền gửi VNĐ

Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội”, TK 3331 “Thuế GTGT đầu ra phải

nộp”...

2.2.2.2 Trình tự kế tốn:

a. Kế tốn Doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán:

Kế tốn bán bn qua kho

Tham gia quá trình này phải có mặt đại diện của ba bên: Thủ kho làmnhiệm vụ xuất hàng; kế toán viết phiếu xuất kho và viết hóa đơn GTGT, biên bản

giao hàng; người mua nhận hàng.

Ví dụ 1: Ngày 27/04/2015, tại đơn vị phát sinh nghiệp vụ bán cho Công ty cổ phần

thép Việt Đức một lượng lớn phôi thép. Căn cứ vào hóa đơn GTGT (Phụ lục số 14),

kế toán vào phần mềm kế toán Fast, trình tự các thao tác như sau:

+ Bán hàng:

Kế toán vào phân hệ Bán hàng và công nợ phải thu, chọn Hóa đơn bán hàng kiêm

phiếu xuất kho (phụ lục số 17), chọn Mới để thêm phiếu mới. Chọn Mã khách hàng

trong Danh mục khách hàng đã mã hóa và phần mềm sẽ tự động cập nhật tên và địa

chỉ khách hàng, Diễn giải ghi “Xuất bán hàng cho khách”, Ghi Nợ cho TK 131,

ngày hạch toán và ngày lập chứng từ phải trùng nhau và chính là ngày trên hóa đơn,

nhập số hóa đơn. Xuống phần hàng hóa thì nhập mã hàng hóa của phôi thép, phần

mềm sẽ cập nhật tên, đơn vị tính, mã kho, tổn kho, tài khoản doanh thu là 5111, TK

giá vốn là 632, tài khoản kho là 1561. Tiếp theo kế toán nhập số lượng, đơn giá bán

chưa có thuế GTGT của từng loại trên hóa đơn, phần mềm tự động tính thành tiền.

Xuống phần thuế GTGT, Mã thuế kế toán nhập là 10, phần mềm tự cập nhật tỷ lệ là

10%, tài khoản thuế 33311. Nhập xong, bấm Lưu. (Phụ lục số 18)

Khi nhập hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho thì phần mềm sẽ xử lý cả 2 nghiệp

vụ: bán hàng (tăng doanh số và công nợ phải thu) và xuất hàng từ kho (giảm hàng

tồn kho và tăng giá vớn).

2.2.3.2. Kế tốn các khoản giảm trừ doanh thu

 Giảm giá hàng bán:

Một số trường hợp phát sinh giảm giá hàng bán trong quá trình bán nhóm hàng phôi

thép của Công ty như: phôi thép không đạt chất lượng, công ty đồng ý giảm giá. Giá

ghi trên hóa đơn là giá đã giảm (không ghi số tiền đã giảm giá trên hóa đơn) nên

SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK736GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐNcơng ty khơng hạch toán khoản giảm giá này lên tài khoản 532 và hạch toán doanh

thu theo giá đã giảm như trên hóa đơn. Tuy nhiên, trường hợp giảm giá hàng bán rất

ít xảy ra ở công ty, do đặc thù của mặt hàng phôi thép không quy định quá ngặt

nghèo về mặt quy cách, nhưng nếu chất lượng mà không đạt thì bên mua sẽ không

thể sử dụng lượng hàng đó để cán thép, nấu lại thành các chính phẩm, khi đó sẽ phát

sinh trường hợp trả lại hàng bán chứ không yêu cầu giảm giá. Năm 2015 không phát

sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán.

Trong quá trình phỏng vấn kế toán tại công ty, em có đưa ra trường hợp mà Công ty

đã xuất hóa đơn cho bên mua, bên mua nhận hàng và hóa đơn thì phát hiện hàng

hóa không đạt chất lượng, quy cách như thỏa thuận và yêu cầu giảm giá thì Công ty

xử lý như thế nào? Kế toán tổng hợp giải thích, trong trường hợp này thì Công ty sẽ

giảm giá cho hóa đơn lần sau (lần mua sau).

 Hàng bán bị trả lại:

Khi phát sinh hàng bán bị trả lại, kế toán tổng hợp tính toán trị giá hàng bán bị trả

lại theo giá bán trên hóa đơn, đồng thời khi hàng bán bị trả lại về nhập kho, kế toán

căn cứ vào lượng hàng bị trả lại và đơn giá vốn hàng bị trả lại tương ứng để tính ra

trị giá vốn hàng bán bị trả lại, lập phiếu nhập kho, ghi số lượng chuyển cho thủ kho.

Thủ kho sẽ nhập hàng, lập thẻ kho cho hàng hóa nhập về

Trình tự hạch toán trên phần mềm kế toán FAST như sau:

Căn cứ vào Biên bản trả lại hàng bán, kế toán tổng hợp sẽ vào phần mềm kế toán

FAST, phân hệ bán hàng và công nợp phải thu, kế toán vào Phiếu nhập hàng bán bị

trả lại, nhập thông tin về số hàng bị trả lại bao gồm: Tên và địa chỉ khách hàng,

Diễn giải ghi “Nhập lại hàng bán theo hóa đơn số…”, Ghi Có cho TK 131, Nhập số

hóa đơn của lô hàng bán, Ngày tháng phát sinh nghiệp vụ bị trả lại, Tên từng mặt

hàng bị trả lại, số lượng, đơn giá, thuế GTGT, thành tiền. Tài khoản hàng bán bị trả

lại ghi TK 531, nhập đơn giá giá vốn của hàng bị trả lại, phần mềm tự động tính ra

tiền vốn, nhập tỷ lệ thuế GTGT và lưu lại sao cho tiền hàng và tiền thuế chính xác.

Sau đó, Bút toán này sẽ tự động lên sổ Nhật ký chung:

- Nợ TK 531: Doanh thu của hàng bán bị trả lại

Nợ TK 33311: Thuế GTGT của hàng bán bị trả lại

Có TK 131: tổng giá thanh toán của hàng bị trả lại

- Nợ TK 156: Gía vốn của hàng bị trả lại

Có TK 632: giá vốn của hàng bị trả lại

Cuối kỳ làm thao tác tự động kết chuyển khoản giảm trừ để xác định doanh thu thuần.

Năm 2015, công ty không phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại.

2.2.3 Sổ kế toán:SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK737GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHĨA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐNVẫn Ví dụ trên, Hóa đơn 281 xuất bán phôi thép cho công ty Việt Đức, sau khi khai

báo xong Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trên phần mềm, bút toán này sẽ tự

động lên sổ Nhật ký chung (Phụ lục số 16):

Trường hợp này, khách hàng nhận nợ, kế toán mở sổ chi tiết TK 131, theo dõi riêng

cho từng khách hàng trên sổ chi tiết thanh toán với người mua giúp cho Công ty

nắm được số tiền còn phải thu đối với từng khách hàng. Thông qua đó mà có biện

pháp đôn đốc kịp thời thu hồi vốn. Hàng tháng, kế toán làm Biên bản đối chiếu

công nợ với khách hàng.

+ Cơ sở số liệu: Căn cứ vào hóa đơn GTGT và các hợp đồng kinh tế

+Phương pháp lập: Để tiện cho việc theo dõi, đối với những khách hàng quan hệ

thường xuyên với công ty, kế toán mở riêng cho mỗi khách hàng một quyển sổ. Đối

với những khách hàng có quan hệ không thường xuyên với Công ty thì mở cho

nhiều khách hàng trên một quyển số.

Vẫn Ví dụ trên, để theo dõi khoản phải thu của công ty CP thép Việt Đức mua hàng

theo hóa đơn số 0000281, kế toán mở sổ chi tiết phải thu khách hàng (Phụ lục số

19)

Từ sổ Nhật ký chung, phần mềm cập nhật dữ liệu sang các sổ cái, sổ chi tiết có liên

quan: Sổ cái TK 511 (Phụ lục số 20), sổ cái TK 632 (Phụ lục số 21), sổ cái TK 131

(Phụ lục số 22), sổ cái TK 156... Từ các sổ cái, kế toán mở các sổ chi tiết để theo

dõi riêng cho từng khách hàng, từng mặt hàng như: Sổ chi tiết thanh toán với người

mua (Phụ lục số 19), sổ chi tiết bán hàng...

2.2.4 Trình bày BCTC:

Cơng ty lập báo cáo tài chính theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của bộ

trưởng bộ tài chính. Công ty lập báo cáo tài chính cuối niên độ.

Công ty lập hệ thống báo cáo tài chính phục vụ chủ yếu cho các đối tượng

bên ngoài doanh nghiệp và mang tính bắt buộc. Đồng thời báo cáo tài chính của

doanh nghiệp đã được lập theo quy định của chuẩn mực kế toán, giúp cho việc tổng

hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Hệ thống báo

cáo này Nhà nước quy định bảng biểu thống nhất về mục đích, nội dung, phương

pháp, trách nhiệm thời hạn lập và nộp báo cáo tài chính.

Nơi gửi báo cáo của công ty là cơ quan thuế, cơ quan thống kê, phòng đăng-ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư.

Báo cáo tài chính gồm có những báo cáo sau:

Bảng cân đối kế toán

Mẫu số B01 – DN

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số B 02 – DN

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B 03 - DN

SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK738GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP

-KHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐNThút minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 09 – DN

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được công ty lập theo phương pháp trực tiếp.CHƯƠNG III.

CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN

NHĨM HÀNG PHƠI THÉP TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG

TIẾN

3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu

3.1.1 Những kết quả đã đạt được trong kế tốn bán nhóm hàng phơi thép tại

Cơng ty TNHH thương mại Dương Tiến:

Công ty TNHH thương mại Dương Tiến là một doanh nghiệp nhỏ nhưng công

ty đã không ngừng vươn lên. Với sự phát triển của công ty, công tác quản lý nói

chung và công tác kế toán nói riêng cũng không ngừng được hoàn thiện và cải tiến,

để vừa đáp ứng với yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa tương ứng với vai trò

kế toán là một công cụ quản lý đắc lực, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động quản lý

của công ty.

Về tổ chức bộ máy kế tốn:

Bợ máy kế toán được tở chức phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanhcủa công ty, phát huy được vai trò của kế toán, là một công cụ quan trọng đối với Gíam

đốc và ban quản lý công ty. Các kế toán trẻ trung, năng động, ham học hỏi nên tiếp thu

các quy định, chính sách mới của nhà nước nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Vận dụng chế độ kế toán:

Hiện nay công ty áp dụng theo chế độ kế toán ban hành theo Thông tư200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính do đó cập nhật những thay đổi của

chế độ kế toán mới. Việc luân chuyển chứng từ được thực hiện nhanh chóng, thuận

tiện. Về nội dung và cách ghi chép cho từng loại chứng từ công ty đã có những

hướng dẫn cụ thể tạo cho chất lượng công tác kế toán được thực hiện tớt.

Hệ thống tài khoản kế tốn:

Cơng ty đã vận dụng tài khoản theo đúng chế độ hiện hành theo quyết định15/2006/QĐ –BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC sửa đổi Quyết định 15 ban hành

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Về chứng từ sử dụng:SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK739GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁNCác chứng từ được sử dụng đúng mẫu của bộ tài chính ban hành những thông

tin kinh tế về nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi chép đầy

đủ, chính sác vào chứng từ.

Trình tự luân chuyển chứng từ ngắn gọn, đơn giản, thuận tiện cho việc quản

lý, kiểm tra, kiểm soát.

Về sổ sách kế tốn:Hệ thớng sở kế toán được xây dựng trên cơ sở của bộ tài chính và có vận dụng

linh hoạt với tình hình thực tế kinh doanh của công ty. Sổ sách được tổ chức có hệ

thống, phản ánh đầy đủ, có hiệu quả kết quả kinh doanh của công ty.

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung. Hình thức ghi sổ này đơn giản và gọn

nhẹ so với các hình thức sổ khác, phù hợp với công ty.

Tất cả các sổ tổng hợp và sổ chi tiết của công ty đều làm theo đúng mẫu của

hình thức Nhật ký chung theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC của bộ tài chính. Để

đơn giản và gọn nhẹ, kế toán không sử dụng sổ nhật ký đặc biệt, do đó, mọi nghiệp

vụ kinh tế đều được phản ánh trên sổ nhật kí chung.

Cùng sự phát triển lớn mạnh của công ty, công tác kế toán nói chung, kế toán

bán nhóm hàng thép nói riêng không ngừng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu về quản lý

và hạch toán. Về ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong kế tốn:

Với sự phát triển ngày càng mạnh của công nghệ thông tin, sự ra đời của các

phần mềm kế toán. Công ty TNHH thương mại Dương Tiến đã đưa phần mềm kế

toán vào sử dụng trong công ty (phần mềm kế toán FAST). Với việc sử dụng phần

mềm Fast, việc hạch toán của công ty được thực hiện nhanh chóng, chính xác và

hiệu quả hơn.

Công tác kế toán tại công ty nói chung, công tác kết toán bán nhóm hàng phôi

thép của công ty nói riêng tuân thủ đúng theo các quy định, chuẩn mực của pháp

luật. Các sổ cái và sổ chi tiết tài khoản được mở linh hoạt rất phù hợp với nhu cầu

quản lý của doanh nghiệp.

3.1.2 Những tồn tại trong kế tốn bán nhóm hàng phơi thép tại Cơng ty TNHH

thương mại Dương Tiến:

Chưa có chính sách chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh tốn:Đới với những khách hàng mua với số lượng lớn, Công ty cũng không có chính

sách chiết khấu thương mại. Thực tế thì giá trên hợp đồng đối với những khách

hàng mua với số lượng lớn là có thấp hơn một chút, tuy nhiên không thể hiện là mộtSV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK740GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thực trạng kế toán bán nhóm hàng phôi thép tại công ty TNHH thương mại Dương Tiến:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x