Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến kế toán bán nhóm hàng phôi thép tại công ty TNHH thương mại Dương Tiến

1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến kế toán bán nhóm hàng phôi thép tại công ty TNHH thương mại Dương Tiến

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐNĐầu năm 2011, Công ty có mở một văn phòng đại diện ở số 531 Ngô Gia

Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội. Văn phòng này có nhiệm vụ làm hợp

đồng và liên lạc với các khách hàng. Văn phòng trên nhà máy chỉ có trách nhiệm

kiểm soát việc xuất nhập hàng hoá, nguyên vật liệu vào kho chứ không được quyền

quyết định mua bán. Tất cả các hoạt động mua bán đều được quản lý dưới sự chỉ

đạo và hướng dẫn của ban Giám đốc công ty.

b. Đặc điểm hoạt động kinh doanh:

Theo đó, lĩnh vực hoạt động của công ty khá rộng kể từ khi đăng ký lần đầu

ngày 16/08/2002 nhưng đến hiện nay thì công ty hầu như chỉ còn hoạt động trong

lĩnh vực sản xuất phôi thép và xuất nhập khẩu. Công ty vẫn có chăn nuôi nhưng

không phải để lấy lãi từ đó mà là để giảm chi phí. Khi có lượng lớn công nhân ở lại

nhà máy để tiện cho công tác sản xuất thì việc tự chăn nuôi trồng trọt có thể phần

nào làm giảm bớt chi phí ăn uống của công nhân tại nhà máy.

Nhà máy sản xuất phôi thép Dương Tiến có đặc điểm: tổ chức sản xuất theo

dây chuyền, máy móc thiết bị chuyên dùng, chu kỳ sản xuất ngắn, sản xuất hàng

loạt, khối lượng lớn, công nhân được biên chế vào các tổ, các tổ này được bố trí

thành các ca sản xuất. Khi hết ca làm việc trưởng ca, thợ điện và thủ kho cùng nhau

ghi sổ giao nhận ca.

Quy trình công nghệ sản xuất của Nhà máy được tổ chức theo kiểu liên tục từ

khi mua nguyên vật liệu đầu vào, quá trình sản xuất cho đến khi tạo ra sản phẩm.

Đây là 1 quy trình khá đơn giản, tận dụng đưọc nguồn lực một cách tối đa và khiến

cho NVL tránh bị thất thoát trong quá trình sản xuất.

c. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty

Công ty TNHH thương mại Dương Tiến tổ chức bộ máy quản lý theo phương

thức trực tuyến – chức năng. Theo đó thì Ban Giám đốc gồm có một Giám đốc và

một Phó Giám đốc là người có quyền hạn cao nhất và có toàn quyền quyết định

mọi việc trong công ty, còn các phòng ban chỉ có nhiệm vụ đảm bảo luận cứ và chất

lượng của quyết định, quản lý, theo dõi việc thực hiện quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ bộ máy quản lý:

-Giám đốc: là thành viên góp vốn cao nhất của công ty, điều hành toàn bộ các

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại nhà máy và văn phòng đại diện. Đây

cũng là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả việc làm của cơng ty.-Phó Giám đốc: là thành viên góp vốn cao thứ hai sau Giám đốc có nhiệm vụ

giúp Giám đốc một số công việc và thay mặt Giám đốc điều hành nhà máy tại cơ sở

sản xuất.

SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK728GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐNPhòng hành chính: tở chức lao động, thực hiện các công tác của văn phòng-như tiếp khách, giao nhận công văn và một số công việc đối ngoại khi Ban Giám

-đốc đi vắng và tở chức vận chủn hàng hóa, ngun vật liệu.

Phòng kỹ thuật: là phòng quản lý công tác kỹ thuật, chỉ đạo, hướng dẫn,

kiểm tra các ca sản xuất trực tiếp của nhà máy và các công nhân sửa chữa. Công

nhân sữa chữa phải có trách nhiệm kiểm tra máy móc thường xuyên để tránh các sự

cố xảy ra trong quá trình luyện thép.

Phòng kinh doanh tổng hợp: là phòng quản lý công tác lên kế hoạch sản xuất

và thực hiện việc kinh doanh. Phòng kinh doanh tổng hợp chịu trách nhiệm cho cả

hai bộ phận là vật tư và bán hàng. Trong đó bộ phận vật tư có trách nhiệm mua các

vật tư, thiết bị và nguyên liệu cần thiết theo các yêu cầu cụ thể của nhà máy, phải

lên kế hoạch sát sao với sản xuất, nguyên liệu nhập về phải được đưa vào sử dụng

ngay để hạn chế mức thấp nhất tồn kho nguyên vật liệu. Còn bộ phận bán hàng với

các nhân viên marketing có trách nhiệm tiếp thị và tìm kiếm thị trường nhằm mở

rộng thị trường đầu ra, tiếp cận với các đại lý và nhà tiêu thụ lớn (bán buôn). Nhân-viên bán hàng tại nhà máy có nhiệm vụ làm các thủ tục bán và giao hàng cho khách.

Phòng kế tốn tài chính: đảm nhiệm tất cả các hoạt động tài chính kế toán và

phải chịu sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. Chức năng của phòng là thực hiện công tác

hạch toán kế toán và công tác tài chính của nhà máy. Cụ thể là việc ghi chép, phản

ánh một cách đầy đủ kịp thời và hợp lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá

trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổng hợp số liệu, lập báo cáo

tài chính theo định kỳ và phân tích về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình sử

dụng công nợ và tình hình sử dụng vốn của đơn vị trong các kỳ báo cáo. Thực hiện

cân đối thu chi, thực hiện thanh tóan tiền thu mua nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ

cho nhà máy, thu tiền bán hàng, theo dõi tình hình thanh toán các khoản công nợ

giữa công ty với khách hàng mua và bán ....

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH TM Dương Tiến (Phụ

lục số 10 )

d. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty:

Tở chức bợ máy kế toán:Bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung, nghĩa là công

tác kế toán được thực hiện tại phòng kế toán – tài chính của công ty, người đứng đầu

phụ trách phòng là kế toán trưởng. Phòng kế toán - tài chính được tổ chức, sắp xếp

một cách gọn nhẹ, nhân viên làm việc phù hợp với khả năng và trình độ nghiệp vụ

SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK729GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHĨA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TỐN – KIỂM TỐNcủa mỗi vị trí. Hiện nay phòng gồm 9 người (3 người đại học chính quy, 2 người

đại học tại chức, 4 người cao đẳng) 6 người làm việc tại Văn phòng tại hà nội 3

người làm việc tại cơ sở sản xuất nhà máy để hỗ trợ phó giám đốc điều hành quan lý

nhà máy.

-Kế toán trưởng làm việc tại trụ sở văn phòng đại diện tại Hà Nội là người phụ trách

phòng kế toán – tài chính, có nhiệm vụ: chỉ đạo, điều hành cán bộ - nhân viên thực-hiện công tác hạch toán kế toán và tài chính.

Kế toán vật liệu và TSCĐ: được chia làm 2 bộ phận một làm việc tại cơ sở sản

xuất phụ trách theo dõi nguyên vật liệu công cụ dụng cụ của nhà máy và báo về văn

phòng, một bộ phận tại trụ sở văn phòng đại diện phụ trách tổng hợp các chứng từ

nhập xuất nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở trên cơ sở sản xuất gửi về và phụ trách-kế toán tài sản cố định.

Kế toán tiền lương và BHXH: làm việc tại nhà máy và căn cứ vào các chứng từ

liên quan được các , kế toán tại nhà máy tính toán, xác định số tiền lương, tiền công

phải trả cho công nhân viên chức theo định kỳ trả lương đồng thời dựa trên danh

sách công nhân viên đóng BHXH để xác định số tiền thu, nộp. Từ đó gửi về văn-phòng tại hà nội để kế toán trưởng xem.

Kế toán thanh toán và tiền vốn: được chia làm hai bộ phận Làm việc tại nhà máy và

tại văn phòng tại hà nội có nhiệm vụ thực hiện việc thanh toán (thu-chi) các khoản

chi trả cho người cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và người mua sản

phẩm của Nhà máy bằng các hình thức thanh toán như chuyển khoản, tiền mặt…

Đồng thời thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các khoản khác cho người

lao động, theo dõi nguồn vốn tự có ban đầu, tình hình tăng giảm vốn qua các kỳ để

xác định vốn chủ sở hữu tại các thời điểm khác nhau. Theo dõi tình hình công nợ

phải thu, phải trả, thực hiện việc đôn đốc việc thu nợ và thanh toán cho khách hàng

một cách kịp thời tránh tình trạng công nợ lâu ngày ảnh hưởng đến vốn phục vụ cho-sản xuất kinh doanh.

Kế toán tổng hợp giá thành: căn cứ vào số liệu các phần hành kế toán đã ghi chép,

tổng hợp và phân bổ để tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng sử dụng. Đồng thời

thực hiện việc tính giá thành sản phẩm theo đặc điểm và yêu cầu quản lý của Nhà

máy. Từ đó, có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện các khoản mục chi phí

theo từng thời kỳ kinh doanh. Thực hiện lập báo cáo tài chính theo quy định của

Nhà nước và các kỳ theo quy định của Nhà máy.SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK730GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

-KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁNThủ quỹ: là người chịu trách nhiệm căn cứ vào các phiếu thanh toán (phiếu thu,

phiếu chi tiền mặt) để thực hiện việc thu tiền hay chi tiền cho công nhân viên chức

hoặc khách hàng có quan hệ buôn bán với Nhà máy. Thủ quỹ có trách nhiệm bảo

quản tiền tồn quỹ tại đơn vị, không để xảy ra tình trạng thâm hụt quỹ, tiền giả.

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn Cơng ty TNHH TM Dương Tiến (Phụ

lục số 11)

Hình thức ghi sổ kế toán:

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính theo hình thức nhật kýchung để hạch toán. Cụ thể là phần mềm kế toán Fast Accounting.

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy (Phụ lục số 13)

Nhìn từ sơ đồ trên ta có thể thấy chứng từ kế toán của công ty được cập nhật

vào phần mềm kế toán hàng ngày khi có phát sinh đồng thời vào bảng tổng hợp

chứng từ kế toán cùng loại. Kết thúc niên độ kế toán, sổ kế toán và các loại báo cáo

sẽ được in từ máy tính ra và để cho chắc chắn thì các nhân viên sẽ kiểm tra đối

chiếu sau khi in sổ ra. Sổ tổng hợp bao gồm Nhật ký chung, sổ cái các tài khoản, sổ

chi tiết gồm có sổ chi tiết các tài khoản. Phần mềm còn cho phép kế toán in ra 1 số

chứng từ như phiếu thu, chi, nhập, xuất theo mẫu của Bộ tài chính.Dưới đây là màn

hình giao diện phần mềm kế toán Fast Accounting 10.1 mà công ty đang sử dụng

sau khi đã đăng nhập bằng cách đánh tên và mật khẩu người sử dụng: (Phụ lục 17 )

Các chính sách kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán DN ban hành theo thông tư 200/2014/QĐ-BTC ban

hành ngày 22/12/2014 thay thế cho QĐ15/2006/ QĐ- BTC và các văn bản hướng

dẫn sửa đổi bổ sung. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty được nêu trong

Bảng mô tả câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời (Phụ lục số 1).

2.1.1.2 Đặc điểm nghiệp vụ bán nhóm hàng phơi thép tại cơng ty TNHH thương

mại Dương Tiến

a. Phương thức bán nhóm hàng phơi thép tại Công ty:

Hiện nay công ty chủ yếu áp dụng phương thức bán hàng: Phương thức bán

buôn, bao gồm cả bán buôn qua kho và bán buôn vận chuyển thẳng đều theo hình

thức giao hàng trực tiếp

Theo phương thức bán hàng này, khi nhận hàng xong, khách hàng ký nhận

vào Hóa đơn GTGT hoặc ký nhận vào Biên bản giao nhận hàng hóa và xác nhận nợ

thì hàng hóa được xác định là tiêu thụ. Đây cũng chính là thời điểm ghi nhận doanh

thu của hàng hóa bán ra.

SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK731GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPKHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁNTrong hai phương thức bán hàng trên thì phương thức bán buôn qua kho là

phương thức bán hàng chủ yếu của công ty. Phương thức này có ưu điểm là tiêu thụ

được một khối lượng hàng lớn, thu hồi vốn nhanh. Vì vậy, để khuyến khích khách

hàng, Công ty đã áp dụng mức giá bán buôn hợp lý, phù hợp với giá cả thị trường.

Công ty thường bán buôn cho khách hàng trên cơ sở những hợp đồng kinh tế hoặc

những đơn đặt hàng. Căn cứ vào những hợp đồng đã ký, bên mua cử cán bộ đến kho

của công ty nhận hàng theo đúng địa chỉ và thời gian ghi trên hợp đồng, trong

trường hợp khách hàng có yêu cầu thì Công ty sẽ vận chuyển hàng hóa bằng

phương tiện vận tải của đơn vị đến địa điểm bên mua yêu cầu, cước vận chuyển do

bên bán hoặc bên mua chịu, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.

b. Các phương thức thanh toán áp dụng tại công ty:

Trong quá trình tổ chức tiêu thụ hàng hóa, Công ty áp dụng nhiều phương

thức thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thanh

toán. Việc áp dụng nhiều hình thức thanh toán tuy làm cho công tác kế toán có phần

phức tạp hơn trong quá trình theo dõi nhưng bù lại đây là một trong những biện

pháp nhằm thu hút thêm khách hàng cho công ty.

- Người mua ứng tiền trước: Phương thức này được công ty áp dụng đối với

những khách hàng có như cầu đặt hàng mua theo yêu cầu, những khách hàng mới,

mua một lúc với số lượng lớn mà Công ty chưa đáp ứng được ngay.

- Thanh toán chậm: phương thức này áp dụng đối với các khách hàng thường

xuyên của công ty, có uy tín, quan hệ mua bán lâu dài với Công ty. Tuy bị chiếm

dụng vốn nhưng khách hàng lại phải chịu phần lãi suất do việc trả chậm.

- Chuyển khoản thanh toán tiền hàng: Khách hàng có thể chuyển tiền hoặc thanh

toán bằng ủy nhiệm chi cho Công ty qua ngân hàng mà Cơng ty mở tài khoản tại đó.

c. Các chính sách bán hàng được Công ty áp dụng:

Công ty TNHH TM Dương Tiến có áp dụng nhiều chính sách bán hàng nhằm

tạo điều kiện để thu hút khách hàng đến với cơng ty, như:

 Chính sách giảm giá hàng bán: Cơng ty thực hiện chính sách giảm giá cho

người mua khi hàng giao cho khách hàng bị kém, mất phẩm chất mà khách hàng

đưa ra theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết với phía người mua. (VD: phôi thép bị

han rỉ quá nhiều, hàm lượng các nguyên tố cấu tạo khơng đạt....)

 Chính sách đối với hàng bán bị trả lại: Công ty chấp nhận nhận lại hàng đã

bán bị trả lại nếu hàng hóa đó vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng, kém chất lượng,

không đúng chủng loại và quy cách mà người mua đã ký kết với công ty.

2.1.2 Ảnh hưởng của môi trường đến kế tốn bán nhóm hàng phơi thép tại

cơng ty.

2.1.2.1. Nhân tố vĩ mô.

SV: PHẠM HỒNG NHUNG K3TK732GVHD: PGS.TS. PHẠM THU THỦYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến kế toán bán nhóm hàng phôi thép tại công ty TNHH thương mại Dương Tiến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x