Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Chế độ báo cáo

3 Chế độ báo cáo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpLựa chọn đường dẫn báo cáo cần truy xuất. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu chọn

loại báo cáo và các tham số cần in. Chọn thực hiện để hệ thống tổng hợp báo cáo xem và in

theo yêu cầu sử dụng.Báo cáo số thu thuế nội địa tháng 5 theo chương

CỤC THUẾ TỈNH HÀ NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCHI CỤC THUẾ TP PHỦ LÝĐộc lâp - Tự do- Hạnh phúc

---------*--------BÁO CÁO TỔNG HỢP NQD THEO CHƯƠNG ( BC5)

Tháng 05 năm 2015Tài khoản dự toán

Tiể

CấpChươngMục48571700485717003756170037561700375517003755170037541700375417002555170025551700u

mục

170

1170

1170

1170

1170

1Số thu

Loạ

iSố nộp kho bạcTồn quỹ

tiền mặtKhoảnTrong thángLuỹ kếTrong thángLuỹ kếlũy kế465,909,73,329,23458,93,317,7111,51245

465,909,71,290

3,329,2390,144

458,999,200

3,317,71,090

11,51245

18,094,01,290

56,010,144

18,09,200

56,01,09053

18,094,03,124

56,0194,053

18,03,124

56,0153

60,611,83,124

246,6394,053

60,613,124

246,6349

60,611,87,842

246,631,849

60,617,842

246,6349

7,986,075,57,842

34,808,091,849

7,986,077,842

34,808,0901

7,986,075,59,392

34,808,095,501

7,986,09,392

34,808,0901

20,000,09,392

40,0075,501

20,09,392

40,0000

20,000,00,000

40,0000,000

20,00,000

40,000,00000,0000,00000Ngày 10 tháng 6 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂUNGƯỜI DUYỆT BIỂU(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)Đào Thị HươngĐào Thị HuệCHI CỤC TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lê Xuân LợiDựa theo báo cáo số thu nội địa theo chương cho biết:

Cơ quan thuộc cấp huyện

Số thuế GTGT thu được trong tháng năm của kinh tế cá thể ( mã

chương 857) thuế GTGT của hàng hóa sản xuất trong nước là 465,909,745Trần Thị Ngọc MaiLớp: CQ51/23.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpVNĐ, số đã nộp Kho Bạc là 458,990,144 VNĐ còn phải nộp lại Kho Bạc là

11,512,090 VNĐ.

Số thu thuế GTGT của Kinh tế tập thể (mã chương 756) thu được trong

tháng 5 năm 2015 là 18,094,053 VNĐ, số đã nộp Kho Bạc là 18,094,053

VNĐ.

Số thu thuế GTGT của Kinh tế tư nhân (mã chương 755) thu được trong

tháng 5 là 60,611,849 VNĐ, đã nộp đủ vào Kho Bạc Nhà nước.

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh thu được số thuế GTGT là

7,986,075,501 VNĐ, đã nộp đủ vào Kho Bạc.

Cơ quan thuộc cấp tỉnh

Kinh tế tư nhân(mã chương 555) thu được số thuế GTGT là 20,000,000

VNĐ và đã nộp đủ vào Ngân sách

Qua báo cáo trên cho thấy số thuế GTGT thu được nhiều nhất của của

đơn vị thuộc khu Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh, cho thấy tốc độ phát

triển tại khu vực này khá cao.Trần Thị Ngọc MaiLớp: CQ51/23.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpBáo cáo tổng hợp thu nội địa

TỔNG CỤC THUẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu BC3A-CTCỤC THUẾ TỈNH HÀ NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBan hành kèm theo công văn số 3051/TCT-KKCHI CỤC THUẾ TP PHỦ LÝ---------*----------ngày 18 /9 /2013 của Tổng cục ThuếBÁO CÁO TỔNG HỢP THU NỘI ĐỊA

Tháng 05 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

SỐ THUSỐ NỘP

TỔNG SỐTIỂST

TTRONG ĐĨCHỈ TIÊUMỤUCMỤTRONG THÁNGSỐ NỘP TẠILŨY KẾ

TRONG THÁNGCKBNN ĐỊA PHƯƠNGLŨY KẾLŨYTRONG THÁNG

Thuế giá trị gia tăng (1701,

1704, 1749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản

xuất - kinh doanh trong nước1700

1700170117001704KẾ200,000,00793,005,52200,000,00793,005,52200,000,000

200,000,007

793,005,520

200,000,007

793,005,520

200,000,00793,005,52707070793,005,52780,994,5999,536,9080,994,5999,536,9080,994,592

80,994,590

99,536,902

80,994,590

99,536,902

80,994,5999,536,9002

8,084,781,400

35,150,750,352

8,084,781,400

35,150,750,352

8,084,781,4099,536,9003

8,084,781,408

35,150,750,353

8,084,781,408

35,150,750,353

8,084,781,4035,150,750,358

35,150,750,358Thuế giá trị gia tăng từ hoạt

động thăm dò, phát triển mỏ và

khai thác dầu, khí thiên nhiên

Thuế giá trị gia tăng (1701,

1704, 1749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản

xuất - kinh doanh trong nước

Thuế giá trị gia tăng (1701,

1704, 1749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sảnTrần Thị Ngọc Mai1700

170017011700

17001701Lớp: CQ51/23.02Học viện Tài chính

xuất - kinh doanh trong nước

Thuế giá trị gia tăng (1701,

1749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản

xuất - kinh doanh trong nước

Khác1700

1700170117001749Luận văn tốt nghiệp

3

465,909,748

3,329,231,293

458,990,148

3,317,719,203

458,990,145

465,909,740

3,329,231,294

458,990,140

3,317,719,204

458,990,143,317,719,200504043,317,719,200Ngày 10 tháng 6 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂUNGƯỜI DUYỆT BIỂUTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Xuân LợiĐào Thị HươngTrần Thị Ngọc MaiĐào Thị HuệLớp: CQ51/23.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpTừ báo cáo Tổng hợp số thu nội địa cho biết:

Số thuế GTGT thu được của Doanh nghiệp Nhà nước là: 200,000,000

VNĐ,

Số thuế GTGT thu được của Doanh nghiệp Nhà nước Trung Ương là :

80,994,592 VNĐ

Số thuế GTGT thu được của Doanh nghiệp là: 8,084,781,403 VNĐ

Qua đó cho thấy số thuế GTGT thu được của Doanh nghiệp ngoài quốc

doanh chiếm phần lớn trong số thuế GTGT thu được.Trần Thị Ngọc MaiLớp: CQ51/23.02Học viện Tài chính

CỤC THUẾ TỈNH HÀLuận văn tốt nghiệp

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNAM

CHI CỤC THUẾ TPMẫu BC4ATHĐộc lập - Tự do- Hạnh phúcPHỦ LÝ---------*--------BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ THU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tháng 05 năm 2015Đơn vị tính : Đồng

C

ChươngTên chươngMụcTiểu mụcSố nộp trong thángLuỹ kếp

11361136113611401140114011581158115811581158117011701170242325582558361936193619Tổng c.ty Xăng dầu360036013600

Ngân hàng CThương

VN360036013600

KT HH có tham gia

NN170017011700

KT HH có tham gia

NN360036013600

TCT ĐT ptriển nhà

ĐT1700414,090,000414,090,000414,090,000414,090,000414,090,000414,090,000218,007,110218,007,110218,007,110218,007,110218,007,110218,007,110200,000,000735,278,000200,000,000735,278,0003,450,0003,450,0003,450,0003,450,000203,450,000738,728,000170157,727,527170057,727,527

57,727,527

884,000KT HH có vốn Nhà

N170017011700

Phòng Quản lý đơ thị170017011700

Phòng Quản lý đơ thị2250225545,000,00045,000,00045,000,00045,000,00035,994,59254,536,90035,994,59254,536,900

20,594,700Qua báo cáo tổng hợp số thu doanh nghiệp nhà nước cho thấy khu

kinh tế hỗn hợp có sự tham gia của nhà nước chiếm phần lớn trong số thuế

gtgt thu được, qua đó cho thấy sự phát triển của đơn vị ở đây trong các doanh

nghiệp nhà nước.Trần Thị Ngọc MaiLớp: CQ51/23.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpTỔNG CỤC THUẾMẫu BC10-KVCỤC THUẾ TỈNH HÀ NAM(Ban hành kèm theo Công văn số 3051 /TCT-KKCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCHI CỤC THUẾ TP PHỦ LÝngày 18 tháng 09 năm 2013Độc lập - Tự do - Hạnh Phúccủa Tổng cục Thuế-----*------BẢNG CHI TIẾT SỐ ĐỐI CHIẾU VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THEO KHU VỰC KINH TẾ

Tháng 05 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

TRONG THÁNGS

TCHỈ TIÊUMỤCT

A

1

2BCThu từ dầu thô vàLUỸ KẾCHÊNH LỆCHTIỂUSỐ LIỆUSỐ LIỆUSỐ LIỆUSỐ LIỆUMỤCCỦA CƠCỦA KHOCỦA CƠCỦA KHOQUANBẠC NHÀQUAN THUẾBẠC NHÀ1234DTRONGLUỸTHÁNGKẾ5=1-26=3-4GHI CHÚ71700condensate

Doanh nghiệp nhà1700nước

Thuế giá trị gia tăng1700(1701, 1704, 1749)315,774,4315,774,43311956,206,999956,206,999280,9280,99892,542,892,594,5924,59242742,4279,290,563,9,290,563,2192198,543,778,543,7738,468,469,538,468,461,5471,547589,558Doanh nghiệp có vốn

3đầu tư nước ngồi1700(khơng kể dầu thơ)

Thuế giá trị gia tăng41700(1701, 1704, 1749)

Thu từ xổ số kiến1700thiết

Thuế giá trị gia tăng1700(1705)

5Thu từ khu vực công17051700thương nghiệp - NQD

Thuế giá trị gia tăng1700(1701, 1704, 1749)46,423,338,199........ Ngày ....... tháng ......

năm .....

XÁC NHẬN CỦA

KBNN46,423,338,

199Ngày 10 tháng 6 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký tên, đóng dấu)NGƯỜI DUYỆT BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)Đào Thị HươngTỔNG CỤC THUẾĐào Thị HuệCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAMCỤC THUẾ TỈNH HÀ

NAM

CHI CỤC THUẾ TP PHỦ

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lê Xuân LợiMẫu BC10-ST

(Ban hành kèm theo Công văn sốĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----*------/TCT-KK

ngày 18 tháng 09 năm 2013

của Tổng cục ThuếTrần Thị Ngọc MaiLớp: CQ51/23.023051Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpBẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ NỘP KHO BẠC THEO SẮC THUẾ

Tháng 05 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

ST

TCHỈ TIÊUABMỤTIỂCHÊNH LỆCHGHICUSỐ LIỆUSỐ LIỆUSỐ LIỆUSỐ LIỆUTRONLUỸCHÚCMỤ

DCỦA CƠ

1CỦA KHO

2CỦA CƠ

3CỦA KHO

4G

5=1-2KẾ

6=3-47TRONG THÁNGThuế giá trị gia

15tăng (1701, 1704,17008,824,766,1398,824,766,139,361,011,983951705, 1749)

Thuế giá trị gia tăng

hàng sản xuất - kinh1700LUỸ KẾ39,361,011,9851701doanh trong nước

Thuế giá trị gia tăng8,824,766,1398,824,766,13939,361,011,98539,361,011,985từ hoạt động thăm

dò, phát triển mỏ và170017041700170517001749khai thác dầu, khí

thiên nhiên

Thuế giá trị gia tăng

của hoạt động xổ số

kiến thiết

KhácNgày 10 tháng6 năm 2015

XÁC NHẬN

CỦA KBNN

(Ký tên,NGƯỜI LẬP BIỂUNGƯỜI DUYỆT BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)đóng dấu)Đào Thị HươngĐào Thị HuệTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Lê Xuân LợiBáo cáo quyết tốn thuế

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦCỤC THUẾ TỈNH HÀ NAM

CHI CỤC THUẾ TP PHỦ LÝNGHĨA VIỆT NAMMẫu BC3B-CTĐộc lập - Tự do - Hạnh PhúcBan hành kèm theo công văn số 1044/TCT-KK

ngày 26/03/2015 của Tổng cục Thuế-----*-----BÁO CÁO QUYẾT TỐN SỐ NỘP NSNN

năm 2015Đơn vị tính : Đồng

STTChỉ tiêuMụcABCTrần Thị Ngọc MaiTiểuSố lũy kế nộpSố liệu điềuSố quyết toán nộpmụcNSNN 12 thángchỉnhNSNN nămD123=2+1Lớp: CQ51/23.02Ghi chú4Học viện Tài chính

ALuận văn tốt nghiệpTỔNG THU NỘI ĐỊA (I+II+III)

THU DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ2TRỪ DẦU (2.1+…+2.15)

TRONG ĐĨ TÍNH CÂN ĐỐI (2.1+2*…+ 2.15*-2.3)2.1313,279,882,9,559,289322,839,17059,2121,271312,202,665,5,573312,208,23359,8129,1711,903

1,139,391749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất -827

1,139,390,0,827

1,139,398270,827Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương894,585,894,58Thuế giá trị gia tăng (1701, 1704,937

893,005,5,937

893,00527

893,005,5,527

893,005275,527Doanh nghiệp Nhà nước Địa phương366,815,366,81Thuế giá trị gia tăng (1701, 1704,966

246,385,5,966

246,38300

246,385,5,300

246,38kinh doanh trong nước

Thu từ khu vực công thương nghiệp -1700

170017011700

17001701300

102,571,249,6,4655,300

102,577,71NQD (2.4.1+2.4.2)

Thuế giá trị gia tăng (1701, 1704,507

85,508,731,,473

-124,980

85,508,601749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất -806

85,508,731,7,747

-124,059

85,508,60kinh doanh trong nước

Thu từ các DN và tổ chức khu vực806

93,882,320,7,747

5,5734,059

93,887,89NQD

Thuế giá trị gia tăng (1701, 1704,959

78,280,393,,812

-124,771

78,280,26739

78,280,393,7,747

-125,992

78,280,26739

8,688,928,7,747

8915,992

8,689,82548

7,228,338,,6610,209

7,228,33kinh doanh trong nước

Thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh1700

17001701doanh khu vực NQD

Thuế giá trị gia tăng (1701, 1749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nướcB5,656Thuế giá trị gia tăng (1701, 1704,1749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất -2.4.2,2121,261,401749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất -2.4.1444903

1,139,390,kinh doanh trong nước2.4347,751,181,261,401,1749)

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất -2.1.29,559,289Doanh nghiệp nhà nước (2.1.1+2.1.2)kinh doanh trong nước

2.1.1338,191,896,1700

17001701067

7,228,338,8,067

7,228,330678,067231,288,231,281638,163231,288,231,281638,163HỒN THUẾ

Tổng số chi hồn trả cho NNT1(=1.1+1.2+1.3)1.1Từ quỹ hoàn thuế GTGT

(=1.1.1+1.1.2)1.1.1Hoàn thuế GTGT1.1.2Chi trả lãi cho NNT1.2

1.2.1Từ NSNN (1.2.1+1.2.2)

Hoàn theo phương thức giảm thu

NSNNTrần Thị Ngọc MaiLớp: CQ51/23.02Học viện Tài chính

1.2.2

2Luận văn tốt nghiệpHồn theo phương thức chi NSNN231,288,231,281638,163Thu hồi hoàn thuế (Số nộp kho bạc)2.1Thuế giá trị gia tăng2.2Các loại thuế khácNgày ……. tháng ...... Năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đào Thị HươngTrần Thị Ngọc MaiNGƯỜI DUYỆT BIỂU

Đào Thị HuệLớp: CQ51/23.02THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

Trương Hữu BáchHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpTừ báo cáo quyết tốn trên cho thấy số thu từ thuế chiếm phần lớn trong

số thu Ngân sách Nhà nước, cụ thể:

- Doanh nghiệp Nhà nước thuế GTGT thu được 1,139,390,827 VNĐ

trong tổng số 1,261,401,903 VNĐ số thuế thu được tương đương với 90%

- Doanh nghiệp Nhà nước Trung Ương thu được số thuế GTGT là

893,005,527 VNĐ trong tổng số 894,585,937 VNĐ tương đương với 99%

- Doanh nghiệp Nhà nước Địa phương thu được số thuế GTGT là

246,385,300 VNĐ trong tổng số 366,815,966 VNĐ tương đương với 67%

- Khu vực công thương nghiệp thu được số thuế GTGT là

85,508,731,806 VNĐ trong tổng số 102,571,249,507 VNĐ tương đương với

83%

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: thu được số thuế GTGT là

78,280,393,739 VNĐ chiếm 84%

- Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thu được số thuế là 7,228,338,067

VNĐ chiếm 83%

Thuế GTGT chiếm phần lớn trong tổng số thu, qua đó cho thấy tầm quan

trọng của thuế GTGT cũng như cơng tác kế tốn nghiệp vụ thu thuế GTGT

đảm bảo tn thủ khơng bỏ sót, hồn thiện kế tốn nghiệp vụ thu đảm bảo thu

đúng thu đủ.

2.4 Đánh giá ưu nhược điểm về cơng tác kế tốn thuế GTGT tại chi cục

thuế TP Phủ Lý

2.4.1 Kết quả đạt được

Với việc ứng dụng CNTT vào phục vụ quản lý và kế toán thuế nhằm

nâng cấp các chức năng xử lý thuế lên mơ hình xử lý tập trung như: đăng ký

thuế, xử lý tờ khai/chứng từ thuế, kế toán thuế, quản lý thu nợ, quản lý hồ sơ

thuế, báo cáo kế toán – thống kê thuế; nâng cấp cơ sở dữ liệu quản lý thuế tập

trung và xây dựng công cụ khai thác dữ liệu phục vụ quản lý thuế; xây dựngTrần Thị Ngọc MaiLớp: CQ51/23.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Chế độ báo cáo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×