Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Phú Hà Thành ( Phụ lục 12)

Sơ đồ 3.3: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Phú Hà Thành ( Phụ lục 12)

Tải bản đầy đủ - 0trang

46Kế tốn doanh thu – chi phí – xác định kết quả kinh doanh: Tổ chức

chặt chẽ, theo dõi phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời và giám sát chặt chẽ về

tình hình thực hiện và sự biến động của từng loại hàng hóa trên cả hai mặt hiện

vật và giá trị ghi chép doanh thu, chi phí bán hàng theo từng nhóm mặt hàng,

theo từng đơn vị trực thuộc và cuối tháng tổng hợp lại để lập báo quý, thực hiện

đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo tài chính kế tốn và các báo váo khác theo u

cầu quản lý.

Kế tốn thanh tốn cơng nợ: Theo dõi và thanh toán các khoản tiền phải

trả người bán, các khoản phải thu khách hàng, theo dõi tình hình tạm ứng các

khách hàng của Công ty, đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi với các khoản

cơng nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản cơng nợ trả trước cho nhà cung cấp, lập

báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng , thơng tin chung về cơng nợ.

Kế tốn hàng tồn kho: Quản lý và theo dõi tình hình hàng tồn kho, tình

hình xuất – nhập – tồn hàng hóa tại kho, tổ chức hạch tốn hàng tồn kho, tổ chức

công tác kiểm kê thường xuyên để tránh sai sót, nhầm lẫn và thiếu hụt hàng hóa.

3.1.6. Tổ chức cơng tác kế tốn của Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành

3.1.6.1. Chính sách kế tốn chung

Hiện tại Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành đang áp dụng chế độ chứng từ kế

toán theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính và

sử dụng đơn vị tiền trong hạch tốn là đồng Việt Nam.

Cơng ty thực hiện niên độ kế toán theo năm, bắt đầu từ ngày 01/01 đến

ngày 31/12 trong năm. Thực hiện kỳ kế toán theo q, 3 tháng 1 lần kế tốn

cơng ty sẽ tiến hành khóa sổ và lập báo cáo tài chính và tính thuế Giá trị gia tăng

theo phương pháp khấu trừ.

Công ty Cổ phần Phú Hà Thành hoạt động theo hình thức Cơng ty thương

mại nên có nhiều loại mặt hàng và số lượng, tình hình kinh doanh tốt nên cơng

ty sử dụng phương pháp kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê thường

xuyên.47Phương pháp kế toán Tài sản cố định Công ty Cổ phần Phú Hà Thành

đang áp dụng là phương pháp khấu hao theo đường thẳng, giúp đơn giản trong

tính tốn.

3.1.6.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế tốn.

Một số chứng từ Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành thường xuyên sử dụng

như:

Chứng từ về tiền mặt: phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy

thanh toán tạm ứng, biên lai thu tiền…

Chứng từ về hàng tồn kho: phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, biên

bản kiểm kê vật tư

Chứng từ về tài sản cố định: thẻ tài sản cố định, biên bản giao nhận tài sản

cố định

Hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Trình tự ln chuyển chứng từ kế tốn của Cơng ty được thực hiện theo

các bước: Lập, tiếp nhận và xử lý chứng từ kế toán và phản ánh các nghiệp vụ

kinh tế tài chính vào chứng từ. Kế tốn viên và kế toán trưởng kiểm tra và ký

chứng từ kế toán. Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán nhập vào sổ sách, máy

tính. Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán.

3.1.6.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn.

Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành là doanh nghiệp thương mại, quy mô hoạt

động vừa và nhỏ. Do vậy, Công ty thực hiện tổ chức kế toán và hệ thống tài

khoản kế toán hiện nay là hệ thống tài khoản được ban hành theo Quyết định số

48/2006 TT - BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các thơng

tư hướng dẫn, sửa đổi bổ sung.

Hệ thống tài khoản của Công ty bao gồm các tài khoản cấp 1, tài

khoản cấp 2, tài khoản trong bản cân đối kế tốn và tài khoản ngồi bảng

cân đối kế toán –

Bảng 3.1. Bảng tài khoản ( Phụ lục 13)483.1.6.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn

Căn cứ vào đặc điểm và trình độ của các nhân viên kế tốn trong cơng ty

mà Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành đã lựa chọn và áp dụng hình thức kế tốn

nhật ký chung. Với hình thức này phù hợp với quy mô kinh doanh của Công ty

và phù hợp với trình độ và khả năng của nhân viên kế tốn. Việc kiểm tra số liệu

của Cơng ty được tiến hành đồng đều ở tất cả các khâu và tất cả các phần hành

kế toán, đảm bảo số liệu chính xác kịp thời theo yêu cầu của quản lý Công ty.

Hệ thống sổ gồm:

Sổ cái: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ kế toán theo

tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho

doanh nghiệp

Nhật ký chung: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời

gian. Bên cạnh đó thực hiện việc phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để

phụ vụ việc kiểm tra đối chiếu với sổ sách báo cáo liên quan. Hàng ngày căn cứ

vào chứng từ gốc kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật

ký chung và nhật ký đặc biệt

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc ( đã kiểm tra), kế toán phàn hành ghi

vào các bảng kê, bảng phân bố có liên quan, riêng các chứng từ có liên quan đến

tiền mặt còn phải ghi vào sổ quỹ: liên quan đến sổ, thẻ kế toán chi tiết thì ghi

trực tiếp vào sổ, thẻ kế tốn chi tiết căn cứ vào bảng kê lấy số liệu vào sổ Nhật

ký chung có lien quan. Đồng thời, cộng vào bảng kê, sổ chi tiết, lấy số liệu ghi

vào Nhật ký chung lien quan, cuối tháng, cộng vào các bảng kê, sổ chi tiết lấy số

liệu ghi vào Nhật ký chung có lien quan sau đó, cộng các Nhật ký chung, kiểm

tra đối chiếu số liệu Nhật ký chung có liên quan rồi lấy số liệu từ nhật ký chung

từ các Sổ cái. Định kỳ lập báo cáo kế toán.

Sơ đồ 3.4: Sơ đồ hạch tốn kế tốn theo hình thức nhật ký chung ( Phụ lục

14)493.1.6.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế tốn

Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành hoạt động theo mơ hình vừa và nhỏ, khơng

có nhiều nghiệp vụ phát sinh nên tiến hành lập báo cáo tài chính theo quý ( 3

tháng 1 lần), đến cuối năm Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hệ

thống báo cáo bao gồm các biểu:

Bảng cân đối tài khoản theo MS F01 - DN

Bảng cân đối kế toán theo MS B01 - DN

Báo cáo kết quả kinh doanh theo MS B02 - DN

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo MS B03 - DN

Thuyết minh báo cáo tài chính theo MS B09 - DN

Tờ khai tự quyết tốn thuế TNDN theo MS 03 - TNDN

Sau khi lập báo cáo tài chính Cơng ty tiến hành gửi báo cáo tới Chi cục

thuế quận Ba Đình, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội và Cục thống kê thành

phố Hà Nội.

Báo cáo tài chính của Cơng ty CP Phú Hà Thành do kế toán trưởng lập và

nộp cho các cơ quan chức năng và ban quản trị. Với báo cáo quản trị theo yêu

cầu của ban quản trị được kế tốn viên phần hành đó lập và được kế tốn trưởng

kiểm tra lại.

3.1.6.6. Tình hình hoạt động kinh doanh và những kết quả đạt được

của Công ty trong 2 năm gần đây.

a/ Kết quả kinh doanh

Bảng 3.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty CP

Phú Hà Thành ( Phụ lục 15)

Nhận xét: Căn cứ vào bảng số liệu trên ta thấy, tổng lợi nhuận kế toán

trước thuế năm 2015 so với năm 2014 tăng 28.717.908 tương ứng với mức tăng

16.727% điều này chủ yếu là do

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 tăng

1.487.113.242 đồng tương ứng với mức tăng 23.327 % điều này chứng tỏ trong

năm 2015 công ty đã tiêu thụ được nhiều hàng hóa hơn năm 2014, công ty kinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 3.3: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Phú Hà Thành ( Phụ lục 12)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x