Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

Tải bản đầy đủ - 0trang

40viên và mở thêm chi nhánh thứ 2 tại 997 – Đê La Thành – Phường Ngọc Khánh

– Quận Ba Đình – Hà Nội với 2 nhân viên.

Năm 2014 Doanh nghiệp đã thành lập thêm chi nhánh thứ 2 tại Thị trấn

Phùng – Đan phượng – Hà Nội với 3 cơng nhân viên.

Tính đến nay cơng ty đã có 25 cơng nhân viên, trong đó cán bộ quản lý là

9 người với trình độ Đại học. Cơng ty đã tổ chức sắp xếp lại toàn bộ bộ máy tổ

chức và sản xuất kinh doanh theo đà phát triển, phù hợp Cơng ty với cơng cuộc

Cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đến nay Cơng ty có vốn điều lệ là 4.000.000.000 ( bốn tỷ đồng chẵn).

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là bán buôn đồ dùng khác cho

gia đình; bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ bàn ghế; sản xuất giường tủ bàn

ghế và hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Với những ngành nghề kinh doanh đó Cơng ty còn phải thực hiện đầy đủ

các nhiệm vụ, định hướng cho việc phát triển lâu dài một cách vững chắc. Đẩy

mạnh tổ chức bán hàng, liên doanh liên kết với các loại hình tổ chức kinh tế để

sản xuất kinh doanh nhằm có điều kiện chủ động trong việc ký kết và thực hiện

hợp đồng.

Ứng dụng kịp thời các tiến bộ về quản lý, về khoa học và quản lý sản xuất kinh

doanh, tổ chức đào tạo và không ngừng nâng cao tay nghề cho công nhân viên.

Tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn và vật tư máy móc

thiết bị, lực lượng lao động của công ty.

Tuân thủ chặt chẽ các chế độ chính sách của Nhà nước, thực hiện đầy đủ

chính sách với người lao động, chăm lo đời sống của Cán bộ cơng nhân viên.

Hồn thiện nhiệm vụ đối với nhà nước, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và

giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh

doanh với Sở kế hoạch và đầu tư của thành phố Hà Nội.

Thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, tuân thủ theo quy

định của pháp luật và kế toán thống kê và chịu sự kiểm tra của cơ quan Nhà41nước có thẩm quyền liên quan, đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và thực hiện các

nghĩa vụ với Nhà nước.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.

Công ty Cổ phần Phú Hà Thành được tổ chức theo kiểu trực tuyến, trong

đó có 1 cấp trên và các cấp dưới. Cấp lãnh đạo trực tiếp đièu hành và chịu trách

nhiệm vế sự tồn tại của Cơng ty.Ban GĐ điều hànhPhòng hành

chính nhân sựPhòng tài

chính kế tốnPhòng

kinh doanhPhòng thiết kếSơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức quản lý trong Công ty

 Giám đốc: Là người góp vốn nhiều nhất, chịu trách nhiệm trước pháp

luật về mọi hoạt động của Công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ

đạo hoạt động sản xuất, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên hay

tổ chức bộ máy hoạt động. Giám đốc là người đề ra các phương hướng và mục

tiêu phấn đấu của Công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

Phó giám đốc: Là người theo ủy quyền của giám đốc chịu trách nhiệmvề 1 số lĩnh vực nhất định bao gồm: giám sát công việc, phụ trách xưởng, phụ

trách thiết kế.

 Phòng hành chính nhân sự: Thực hiện chức năng là chủ yếu quản lý

công tác tổ chức cán bộ, bộ máy sản xuất. Đào tạo và tuyển dụng, thực hiện42cơng tác tài chính, quản lý các quỹ cho cơng ty để có các chế độ chính sách cho

người lao động. Bảo vệ nội bộ và tài sản.

Phòng tài chính kế tốn: Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiệnchế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh của Nhà

nước, Điều lệ và quy chế tài chính của Cơng ty; đáp ứng nhu cầu về tài chính

cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch; Bảo tồn và

phát triển vốn của Cơng ty và các cổ đơng

Phòng kinh doanh:Thực hiện tổ chức tiếp thị, tìm kiếm và phát triểnthị trường để kinh doanh, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Lập kế

hoạch sản xuất kinh doanh theo dõi tiến độ sản xuất kinh doanh, tổ chức tiêu thụ

sản phẩm. Ngồi ra còn phải tiếp xúc với khách hàng, thăm dò ý kiến để có

những cách thức đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ

 Phòng thiết kế: Chủ yếu thiết kế theo nhu cầu lắp đặt của khách hàng.

Nghiên cứu các mẫu thiết kế trên thị trường và các mẫu thiết kế của đối thủ cạnh

tranh cùng dòng sản phẩm hay cùng loại.

3.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần

Phú Hà Thành

3.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.

a/ Chức năng của Công ty

Công ty CP Phú Hà Thành là một Công ty Cổ phần với ngành nghề

kinh doanh chính là bán bn đồ dùng khác cho gia đình; bán lẻ đồ điện gia

dụng, giường, tủ bàn ghế; sản xuất giường tủ bàn ghế và hoạt động thiết kế

chuyên dụng; bán buôn bán lẻ nguyên vật liệu sản xuất đồ nội thất.

Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật

Nhà nước các quy định của Bộ, Ngành. Ngồi ra chịu sự quản lý hành chính, an

ninh… của UBND các cấp nơi đặt trụ sở của Công ty.

b/ Nhiệm vụ của Công ty

Đối với bất kỳ Doanh nghiệp nào nào dù lớn hay nhỏ, hoạt động kinh

danh ở bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào. Để thực hiện được mục tiêu chung thì43các Doanh nghiệp phải thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ nhưng cũng khơng ít khó

khăn phức tạp, tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình của mỗi Công ty và phải tùy

thuộc vào từng thời ỳ cụ thể mà nhiệm vụ đặt ra cho các công ty, các doanh

nghiệp là khác nhau. Xét trên góc độ của Cơng ty, thì Cơng ty CP Phú Hà Thành

cũng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Công ty CP Phú Hà Thành có nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh đúng

ngành nghề đăng ký, theo quy chế hoạt động của Cơng ty trả nơ đúng hạn, hồn

thành nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.Mở rộng quan hệ thị

trường, đồng thời tìm kiếm thị trường mới, kinh doanh các mặt hàng mới và các

công việc khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.Tổ chức thực

hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh, chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ hạch

toán, kế toán thống kê, thực hiện đúng chế độ báo cáo và chịu sự quản lý của các

cơ quan ban ngành.Hợp tác với các đơn vị trong ngành và địa phương để thực

hiện nhiệm vụ SXKD. Phát triển đơn vị theo chức năng, quyền hạn được phép.

Phối hợp giúp đỡ lẫn nhau giữu các đơn vị trực thuộc Công ty đang làm tại địa

bàn hoặc các tỉnh lân cận.Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động,

đồng thời đảm bảo về quyền và lợi ích chính đáng của họ theo quy định của Nhà

nước.Đảm bảo chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn quy định, tuân thủ các quy

định về vệ sinh môi trường,…

3.1.3.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần

Phú Hà Thành

Công ty CP Phú Hà Thành là Doanh nghiệp thương mại nên không trực

tiếp tạo ra sản phẩm mà nhập hàng hóa từ các doanh nghiệp sản xuất và phân

phối hàng hóa cho người tiêu dùng kinh doanh, buôn bán và phân phối các mặt

hàng mà cơng ty có cũng như những mặt hàng mà đối tác yêu cầu theo hợp đồng

có trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đặc điểm về hàng hóa của Cơng ty: Giá trị khơng q cao, vừa phảiphù hợp cho tất cả các gia đình, hàng hóa phục vụ cho sản xuất đồ nội thất có

giá trị thấp phù hợp cho các xưởng sản xuất đồ gỗ.Hàng hóa có nhiều mẫu mã44phong phú và đa dạng để khách hàng có thể lựa chọn loại phù hợp. Hàng hóa tại

kho của Cơng ty có số lượng lớn để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách

hàng.Hàng hóa của Cơng ty chủ yếu là gỗ và gỗ tấm đặc nên rất nặng

Đặc điểm về lao động của Công ty: Số lượng công nhân viên khôngnhiều, tổng số lao động của Cơng ty tính đến năm 2016 là 25 cơng nhân viên,

trong đó số nhân viên nam chiếm là chủ yếu.Lao động chủ yếu của công ty

chiếm 60 % còn lại là lao động gián tiếp, lao động gián tiếp chủ yếu là nam bởi

Công ty kinh doanh chủ yếu các mặt hàng là gỗ nên công việc rất nặng nhọc

 Đặc điểm về phương thức lưu chuyển hàng hóa của Cơng ty:

Đối với khách mua bn: Cơng ty có hỗ trợ xe vận chuyển hàng giúp

vận chuyển hàng về tận nơi theo nhu cầu của khách hàng và có chiết khấu thanh

tốn hay chiết khấu thương mại

Đối với khách mua lẻ: Cơng ty có hỗ trợ vận chuyển cho khách ở xa về

tận nơi hay hỗ trợ phí vận chuyển cho khác

3.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần

Phú Hà Thành.

Khi khách hàng đến với cửa hàng của Công ty chưa chọn được sản phẩm

phù hợp, sẽ tiến hành làm đơn đặt hàng để thiết kế sản phẩm với nhu cầu của

mình, có thể hiểu rõ hơn qua quy trình tổ chức kinh doanh của Cơng ty Cổ phần

Phú Hà Thành

Sơ đồ 3.2: Quy trình tổ chức kinh doanh Công ty Cổ phần Phú Hà Thành

( Phụ lục 11)

Bước 1: Khi khách hàng đến mua hàng vẫn chưa chọn được mẫu sản

phẩm ưng ý tại cửa hàng sẽ tiến hành làm đơn đặt hàng với bộ phận thiết kế để

thiết kế sản phẩm mình ưng ý nhất Bộ phận thiết kế nhận được đơn đặt hàng của

khách hàng sẽ tiến hành thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Bộ phận thiết kế chuyển đơn đặt hàng của khách hàng xuống bộ

phận kinh doanh, tiến hành làm hợp đồng với khách hàng. Sau khi hợp đồng

hoàn thành sẽ chuyển một bản cho khách hàng kiểm tra trước để chỉnh sửa45những sai sót theo yêu cầu của khách hàng và tránh những sai sót khơng đáng có

sau này

Bước 3: Bộ phận thiết kế chuyển bản thiết kế cho công ty sản xuất để thiết

kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng

Bước 4: Sau khi hoàn thành sản phẩm, Công ty sản xuất sẽ gửi sản phẩm

đến Công ty. Nhận sản phẩm từ Công ty sản xuất, bộ phận thiết kế tiến hành

kiểm tra an toàn và chất lượng sản phẩm, tiến hành bàn giao cho khách hàng

Bước 5: Bộ phận kinh doanh sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng sau đó

chuyển sang bộ phận kế tốn để xuất hóa đơn, chứng từ và làm tiếp các công

việc lưu trữ sổ sách tại Công ty

Bước 6: Sau khi khách hàng thanh toán với bộ phận kế toán, bộ phận kế

tốn sẽ tiến hành thanh tốn với Cơng ty sản xuất và lưu trữ các chứng từ liên

quan.

3.1.5. Khái qt về bộ máy kế tốn của Cơng ty Cổ phần Phú Hà

Thành.

Trong hệ thống kế tốn của Cơng ty, công ty tiến hành chia theo sơ đồ tổ

chức bộ máy như sau:

Sơ đồ 3.3: Sơ đồ bộ máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành ( Phụ

lục 12)

Kế tốn trưởng: Kiêm trưởng phòng tài chính - kế tốn và kế tốn tổng

hợp có nhiệm vụ thực hiện các phần hành kế tốn còn lại trong Cơng ty như kế

tốn lương và các khoản trích theo lương, tổng hợp sổ sách cuối tháng, lập báo

cáo tài chính,… có chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện tồn

bộ cơng tác kế tốn thống kê, thơng tin kế tốn và hạch tốn Cơng ty theo quy

chế sản xuất kinh doanh theo chế độ quản lý Nhà nước.

Kế toán vốn bằng tiền: Quản lý, đảm bảo an toàn tiền mặt tại quỹ , tiền

gửi ngân hàng, ghi chép kịp thời phát sinh tiền gửi, tiền vay, đối chiếu thường

xuyên với ngân hàng, thường xuyên đối chiếu so sánh tiền mặt tồn quỹ với sổ

sách để phát hiện xử lý kịp thời sai sót.46Kế tốn doanh thu – chi phí – xác định kết quả kinh doanh: Tổ chức

chặt chẽ, theo dõi phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời và giám sát chặt chẽ về

tình hình thực hiện và sự biến động của từng loại hàng hóa trên cả hai mặt hiện

vật và giá trị ghi chép doanh thu, chi phí bán hàng theo từng nhóm mặt hàng,

theo từng đơn vị trực thuộc và cuối tháng tổng hợp lại để lập báo quý, thực hiện

đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo tài chính kế tốn và các báo váo khác theo yêu

cầu quản lý.

Kế toán thanh tốn cơng nợ: Theo dõi và thanh tốn các khoản tiền phải

trả người bán, các khoản phải thu khách hàng, theo dõi tình hình tạm ứng các

khách hàng của Cơng ty, đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi với các khoản

cơng nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp, lập

báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng , thơng tin chung về cơng nợ.

Kế tốn hàng tồn kho: Quản lý và theo dõi tình hình hàng tồn kho, tình

hình xuất – nhập – tồn hàng hóa tại kho, tổ chức hạch tốn hàng tồn kho, tổ chức

cơng tác kiểm kê thường xuyên để tránh sai sót, nhầm lẫn và thiếu hụt hàng hóa.

3.1.6. Tổ chức cơng tác kế tốn của Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành

3.1.6.1. Chính sách kế tốn chung

Hiện tại Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành đang áp dụng chế độ chứng từ kế

toán theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính và

sử dụng đơn vị tiền trong hạch toán là đồng Việt Nam.

Cơng ty thực hiện niên độ kế tốn theo năm, bắt đầu từ ngày 01/01 đến

ngày 31/12 trong năm. Thực hiện kỳ kế toán theo quý, 3 tháng 1 lần kế tốn

cơng ty sẽ tiến hành khóa sổ và lập báo cáo tài chính và tính thuế Giá trị gia tăng

theo phương pháp khấu trừ.

Công ty Cổ phần Phú Hà Thành hoạt động theo hình thức Cơng ty thương

mại nên có nhiều loại mặt hàng và số lượng, tình hình kinh doanh tốt nên cơng

ty sử dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê thường

xun.47Phương pháp kế tốn Tài sản cố định Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành

đang áp dụng là phương pháp khấu hao theo đường thẳng, giúp đơn giản trong

tính tốn.

3.1.6.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán.

Một số chứng từ Công ty Cổ phần Phú Hà Thành thường xuyên sử dụng

như:

Chứng từ về tiền mặt: phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy

thanh toán tạm ứng, biên lai thu tiền…

Chứng từ về hàng tồn kho: phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, biên

bản kiểm kê vật tư

Chứng từ về tài sản cố định: thẻ tài sản cố định, biên bản giao nhận tài sản

cố định

Hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Trình tự luân chuyển chứng từ kế tốn của Cơng ty được thực hiện theo

các bước: Lập, tiếp nhận và xử lý chứng từ kế toán và phản ánh các nghiệp vụ

kinh tế tài chính vào chứng từ. Kế toán viên và kế toán trưởng kiểm tra và ký

chứng từ kế toán. Phân loại và sắp xếp chứng từ kế tốn nhập vào sổ sách, máy

tính. Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán.

3.1.6.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn.

Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành là doanh nghiệp thương mại, quy mô hoạt

động vừa và nhỏ. Do vậy, Công ty thực hiện tổ chức kế toán và hệ thống tài

khoản kế toán hiện nay là hệ thống tài khoản được ban hành theo Quyết định số

48/2006 TT - BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các thơng

tư hướng dẫn, sửa đổi bổ sung.

Hệ thống tài khoản của Công ty bao gồm các tài khoản cấp 1, tài

khoản cấp 2, tài khoản trong bản cân đối kế toán và tài khoản ngồi bảng

cân đối kế tốn –

Bảng 3.1. Bảng tài khoản ( Phụ lục 13)483.1.6.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

Căn cứ vào đặc điểm và trình độ của các nhân viên kế tốn trong công ty

mà Công ty Cổ phần Phú Hà Thành đã lựa chọn và áp dụng hình thức kế tốn

nhật ký chung. Với hình thức này phù hợp với quy mơ kinh doanh của Cơng ty

và phù hợp với trình độ và khả năng của nhân viên kế toán. Việc kiểm tra số liệu

của Công ty được tiến hành đồng đều ở tất cả các khâu và tất cả các phần hành

kế tốn, đảm bảo số liệu chính xác kịp thời theo yêu cầu của quản lý Công ty.

Hệ thống sổ gồm:

Sổ cái: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ kế toán theo

tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho

doanh nghiệp

Nhật ký chung: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời

gian. Bên cạnh đó thực hiện việc phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để

phụ vụ việc kiểm tra đối chiếu với sổ sách báo cáo liên quan. Hàng ngày căn cứ

vào chứng từ gốc kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật

ký chung và nhật ký đặc biệt

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc ( đã kiểm tra), kế toán phàn hành ghi

vào các bảng kê, bảng phân bố có liên quan, riêng các chứng từ có liên quan đến

tiền mặt còn phải ghi vào sổ quỹ: liên quan đến sổ, thẻ kế tốn chi tiết thì ghi

trực tiếp vào sổ, thẻ kế toán chi tiết căn cứ vào bảng kê lấy số liệu vào sổ Nhật

ký chung có lien quan. Đồng thời, cộng vào bảng kê, sổ chi tiết, lấy số liệu ghi

vào Nhật ký chung lien quan, cuối tháng, cộng vào các bảng kê, sổ chi tiết lấy số

liệu ghi vào Nhật ký chung có lien quan sau đó, cộng các Nhật ký chung, kiểm

tra đối chiếu số liệu Nhật ký chung có liên quan rồi lấy số liệu từ nhật ký chung

từ các Sổ cái. Định kỳ lập báo cáo kế toán.

Sơ đồ 3.4: Sơ đồ hạch toán kế tốn theo hình thức nhật ký chung ( Phụ lục

14)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×