Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

2thành một trong những công cụ quan ttrong trong công tác quản lý và hoạch

định kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh là một cơng việc rất quan trọng ttrong

hệ thống kế tốn của doanh nghiệp: cung cấp các thông tin về chi phí, doanh thu,

lợi nhuận, thực hiện cơng tá kiểm tra, tổng kết các hoạt động kinh tế trong doanh

nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lương.

Qua những năm hoạt động công ty từng bước khẳng định mình trên thị

trường và việc đẩy mạnh cơng tác kế tốn chi phí, doanh thi, xác định kết quả

kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Điều đó không những giúp cho nhà

quản lý đưa ra những biện pháp tiêu thụ hàng hóa hữu hiệu, bảo tồn vốn, đẩy

nhanh vòng quay vốn, đem đến cho Doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao mà còn

giúp cho Doanh nghiệp đứng vững trên thị trường cạnh tranh.

Bởi vậy, cải tiến và hồn thiện hơn nữa cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí

và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng

ln đặt ra với mục đích nhằm tổ chức khoa học, hợp lý, làm cơ sở cho các

thơng tin kế tốn cung cấp đảm bảo tinh đúng đắn và đáng tin cậy.

Xuất phát từ tầm quan trọng trên và qua thực tế tìm hiểu cơng tác kế tốn ở

Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành cho thấy hạch tốn doanh thu, chi phí tại cơng

ty còn một số vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng quản lý. Nhằm góp phần

nâng cao hiệu quả quản lý, em xin chọn đề tài “ Kế toán Doanh thu, chi phí và

xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành” làm khóa

luận tốt nghiệp.

1.2.Tổng quan tài liệu nghiên cứuTrong thời gian gần đây, có nhiều tác giả đã nghiên cứu về đề tài doanh thu,

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các đề

tài có thể ở phạm vi nghiên cứu khác nhau nhưng hầu hết đề chỉ ra được những

tồn tại chủ yếu của công tác kế tốn nói chung về kế tốn doanh thu, chi phí và

xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong từng giai đoạn phát triển kinh tế và

đạt được mục tiêu nghiên cứu của mỗi đề tài.3Qua tìm hiểu các cơng trình đã nghiên cứu em nhận thấy rằng các đề tài đã

có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển cơng tác kế tốn. Nhìn chung, về

mặt cơ sở lý luận, các đề tài đã hệ thống hóa được những lý luận căn bản của kế

tốn tài chính và hầu hết đều cho rằng hệ thống CSLL hiện tại là khá đầy đủ,

hợp lý khơng có nhiều các ý kiến phản đối mà là những gợi ý bổ sung về mặt lý

luận. Tuy nhiên, ở mỗi đề tài vẫn còn những hạn chế riêng mà theo em cần tiếp

tục đi sâu nghiên cứu hơn. Ví dụ:

(1)Đề tài “ Kế tốn Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinhdoanh của Công ty Thương mại và dịch vụ Tâm Việt”- Trần Thanh Tùng- Đại

học Kinh tế Đà Nẵng( 2014)

Ưu điểm:

- Tác giả đã nghiêm túc tìm hiểu và nắm rõ thực trạng về Kế toán doanh

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Cơng ty

- Những giải pháp, kiến nghị tác giả đề xuất thực sự cần thiết và khả thi với

tình hình cơng tác kế tốn của Cơng ty lúc bấy giờ

Nhược điểm:

- Vẫn còn lan man những ý kiến khơng cần thiết

- Đưa ra quá nhiều thông tin về Doanh nghiệp mà khơng phục vụ cho bài

luận

(2)Khóa luận “ Kế tốn Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinhdoanh tại Công ty TNHH Tiên Phong” - Đào Lê Ngọc Anh- Đại học Nông

nghiệp 2015.

Ưu điểm:

- Cơ sở lý luận về kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh được xác định đầy đủ, chặt chẽ

- Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả và hạch toán nghiệp vụ để

xác định kết quả kinh doanh, sử dụng phương pháp so sánh theo chiều ngang và

theo chiều dọc , phương pháp phân tích tỷ số để phân tích kết quả kinh doanh.4Nhược điểm:

- Tác giả áp dụng lý luận vào thực tế một cách rời rạc, khơng nhất qn

- Khơng đưa ra nhận xét chính xác về tình hình kế tốn tại Cơng ty, từ đó

những giải pháp, kiến nghị tác giả đề xuất không phù hợp, khơng hiệu quả với

tình hình kinh tế tại Cơng ty

(3)Đề tài “ hồn thiện kế tốn Doanh thu, chi phí và xác định kết quảkinh doanh Cơng ty TNHH May Thái Dương” - Ngô Xuân Hồng – Đại học kinh

tế kỹ thuật công nghiệp Hải Dương 2014.

Ưu điểm:

- Tác giả đã đưa ra được những đặc điểm về chi phí, doanh thu của cơng ty

- Những bất cập trong việc giảm thiểu chi phí sản xuất của Cơng ty, tác giả

đã nêu được trong bài viết của mình

- Đề ra được biện pháp giúp Công ty giải quyết vấn đề chi phí sản xuất quá

cao để thúc đẩy Doanh thu bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh

Nhược điểm:

- Phần bao quát chung về đề tài còn sơ sài, khiến người đọc không nắm bắt

rõ về bài viết của tác giả

- Đề nghị và biện pháp khắc phục vẫn còn chung chung

- Chưa ghi rõ q trình ghi sổ chi tiết

(4)Đề tài “ Hồn thiện tổ chức hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí,kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế

trên địa bàn Hà Nội” - Nguyễn Thị Kim Oanh năm 2007.

Ưu điểm:

- Về mặt cơ sở lý luận, các đề tài đã hệ thống hóa được những lý luận căn

bản của kế tốn tài chính và hầu hết đều cho rằng hệ thống cơ sở lý luận hiện tại

là khá đầy đủ, hợp lý.

- Tác giả đã đi sâu nghiên cứu về thực tiễn và từ đó đưa ra được các giải

pháp hồn thiện cụ thể về kế tốn tài chính kết hợp kế tốn quản trị.5Nhược điểm:

- Tác giả chủ yếu đi sâu về chi phí ngồi sản xuất, chưa đi sâu vào chi phí

sản phẩm

- Tác giả khơng đề cập đến hoạt động tài chính và hoạt động khác.

- Phương pháp tiết kiệm chi phí mà tác giả kiến nghị chỉ mới dừng lại về

mặt giảm giá trị, chưa có phương pháp cụ thể về kiểm sốt chi phí hiệu quả.

(5)Khóa luận “ kế tốn xác định kết quả kinh doanh công ty Cổ phầnCông nghệ và Truyền thông Biển xanh” - Nguyễn Thị Thùy Dương – Đại học

kinh tế Quốc dân năm 2010.

Ưu điểm:

- Tác giả phân tích khá chi tiết về các thơng tin liên quan đến q trình phát

triển của Cơng ty, tình hình tài chính cũng như cả về tình hình lao động của

Cơng ty.

- Khi nói đến cơng tác kế tốn chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh

doanh, em cũng đưa vào các ví dụ và minh họa qui trình hạch tốn nghiệp vụ chi

phí, doanh thu bằng các chứng từ, các sổ sách liên quan đầy đủ và rõ ràng.

Nhược điểm:

- Trong phần thực trạng, tác giả xen lẫn nhiều phần lý thuyết đã có ở

chương 1, như vậy là không cần thiết và gây sự trùng lặp trong khóa luận. Các

sơ đồ, bảng biểu trong khóa luận trình bày thiếu thấm mĩ, gây rối mắt và thiếu

khoa học.

- Đặc biệt, tac giả không đánh số các sơ đồ, bảng biểu, không lập danh mục

từ viết tắt, danh mục sơ đồ, bảng biếu đã sử dụng trong bài. Như vậy người đọc

sẽ khó khăn trong việc tiếp cận, nghiên cứu khóa luận.

- Những kiến nghị mà tác giả đã đưa ra trong chương 3 mặc dù có tính khả

thi cao, nhưng lại khơng đúng trọng tâm nhằm hồn thiện kế toán xác định kết

quả kinh doanh mà nghiêng về hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.6(6)Chuyên đề” Tổ chức cơng tác kế tốn chi phí, doanh thu và xácđịnh kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH MTV kỹ thuật và dịch vụ LTK”- Bùi

Thu Thúy – Học viện tài chính Hà Nội năm 2013.

Ưu điểm:

- Chương 1 khi nêu lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả

kinh doanh, tác giả đã viết rõ ràng, mạch lạc, hệ thống hóa cơ sở lý luận một các

logic, tồn diện, đầy đủ và khơng bị thừa quá nhiều thông tin, bào chuyên đề

không bị lỗng như đa số các khóa luận khác gặp phải.

Nhược điểm:

- Sang chương 2, chuyên đề không liền mạch, đứt qng, số liệu khơng

khớp nhau và có những sai sót nghiêm trọng. Cụ thể là khi phân tích tình hình

tài chính của Cơng ty, tác giả dùng số liệu năm 2015, năm 2010, nhưng khi phân

tích cơng tác kế tốn em lại dung số liệu năm 2013. Khi lập bảng kê tiền lương

và các khoản trích theo lương, tác giả ghi tháng 9 năm 2013 nhưng tỷ lệ các

khoản trích theo lương trong bảng lại được tính theo năm 2010. Điều này cho

thấy bài chuyên đề đã sử dụng số liệu không đúng với thực tế. Các số liệu trong

bài bị cắt ghép, chỉnh sửa cẩu thả.

- Trong chuyên đề, tác giả không đánh số các bảng biểu, sơ đồ sử dụng và

không lập danh mục sơ đồ, bảng biểu.

- Các chứng từ, sổ sách đưa ra cũng chưa đầy đủ. Sau khi viết về phần hành

xác định kết quả kinh doanh, tác giả mới nói về chi phí và dooanh thu, thu nhập

liên quan, nên viết phần này trước để người đọc đẽ theo dõi và phân tích.

- Tên chương 3 trong lời mở đầu và mục lục không khớp với chương 3

trong nội dung chuyên đề. Phần nhận xét, kiến nghị trong chương 3 khá ngắn,

chưa sát với cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại cơng

ty.7(7)Khóa luận “ Hồn thiện hạch tốn chi phí, doanh thu và xác địnhkết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông NCS”- Đặng Thị Trang –

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2014.

Ưu điểm:

- Đã phản ánh chi tiết cách thức hạch tốn các nghiệp vụ chi phí, doanh thu

của Cơng ty từ chứng từ vào sổ sách cũng như việc tổng hợp doanh thu, chi phí

để kết chuyển kết quả kinh doanh của Công ty.

- Tác giả đã đưa ra những lý luận về chi phí, doanh thu và xác định kết quả

kinhd oanh đầy đủ và chi tiết, đồng thời nhấn mạnh vào việc đưa ra nhưng lý

luận về hạch tốn chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp thơng tin truyền thông.

- Tác giả cũng liệt kê chi tiết các khoản chi phí, thu nhập hay doanh thu liên

quan, các tài khoản sử dụng về kế toán xác định kết quả kinh doanh.

- Ở chương tiếp theo của bài luận, công ty truyền thông NCS được giới

thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, bộ máy kế

toán, các chế độ và nguyên tắc kế tốn được áp dụng tại cơng ty.

- Ở phần kế toán xác định kết quả kinh doanh, tác giả đã liệt kê và cho ví

dụ minh họa cho các khoản chi phí. Doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp

cùng các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan. Sau đó, tác giả đưa vào các phiếu

kế tốn được dùng để kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh cùng sổ cái của

các tài khoản liên quan.

- Các ưu, nhược điểm được đưa ra bám sát vào phần hành kế tốn chi phí,

doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Tác giả đã đưa ra các ưu điểm một

cách rõ ràng trên các khía cạnh.

- Chương cuối, tác giả đưa ra định hướng phát triển của Công ty trong thời

gian tới và những kiến nghị của bản than giúp hồn thiện cơng tác kế tốn chi

phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty truyền thông NCS.8Nhược điểm:

- Ở chương thực trạng, phần kế toán xác định kết quả kinh doanh, tác giả

chưa đưa ra được thuế thu nhập doanh nghiệ, chưa xác định cơng thức tính kết

quả kinh doanh cuối kỳ của Cơng ty cũng như lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận

sau thuế của Cơng ty.

(8)Khóa luận “ Hồn thiện kế tốn chi phí, doanh thu và xác định kếtquả kinh doanh tại Công ty Cổ phần truyền thông thủ đô” - Phạm Minh Anh –

Viện đại học MỞ Hà Nội năm 2013.

Ưu điểm:

- Khóa luận đã đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí và xác định

kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông thủ đô từ đó đưa ra các

giải pháp giúp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết

quả kinh doanh tại đây.

- Các đánh giá tại chương 3 được đưa ra phù hợp với thực trạng công việc

kế toán. Dựa vào những ý kiến đánh giá này, tác giả cũng đưa ra được một vài ý

kiến nhằm hoàn thiện hơn.

Nhược điểm:

- Chương 2 khi nói về kế tốn doanh thu, chi phí, tác giả chưa đưa ra được

những ảnh hưởng của chi phí, doanh thu đến cơng việc kế tốn của tồn đơn vị.

- Chương 3, các kiến nghị được đưa ra vẫn còn sơ sài, chưa bám sát vào

những tồn tại hiện có trong kế tốn chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh

doanh của Cơng ty.

- Khóa luận vẫn còn mắc một số lỗi trình bày, trong khóa luận dung hai font

chữ khác nhau, đơi chỗ bị sai chính tả, các dấu ngắt câu được dung tùy tiện, một

số sơ đồ kẻ lệch, mất nét. Chứng từ của Công ty được scan lên quá mờ, khơng

đọc được số liệu.

(9)Khóa luận “ Hồn thiện cơng tác kế tốn, doanh thu, chi phí vàxác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Cường Phương” Vũ Thị Loan – Đại học kinh tế Quốc dân năm 2011.9Ưu điểm:

- Bài khóa luận trình bày bố cục rõ ràng, nêu đầy đủ chi tiết về cơ sở lý

luận về cơng tác kế tốn chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp, tác giả đã trình

bày được phương pháp hạch tốn, quy trình ghi sổ kế tốn chi phí, doanh thu và

xác định kết quả kinh doanh.

- Khai thác phân tích đầy đủ nội dung về thực trạng trong cơng tác tổ chức

bộ kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kih doanh tại Cơng ty. Đưa ra

được một số giải pháp giúp hoàn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn hơn nữa.

- Tác giả đề xuất giải pháp mở thêm sổ chi tiết để theo dõi riêng biệt giá

vốn của từng mặt hàng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều này rất phù hợp vói

điều kiện nội tại doanh nghiệp.

Nhược điểm:

- Tuy vậy, bài luận vẫn bị hạn chế về mặt sổ sách, chứng từ thực tế. Cần chỉ

ra các nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế trong công tác tập hợp chi phí, cần có

các bài tốn phân bổ chi phí.

- Giải pháp vẫn bị hạn chế bởi nhiều yếu tố, mà yếu tố chủ đọa ở đây chính

là việc em chưa có sự tìm hiều kỹ về điều kiện doanh nghiệp.

(10)Khóa luận “ Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xácđịnh kết quả kinh doanh tại Cơng ty TNHH Thương mại Hương Giang” Nguyễn Thị Thu Hằng – Viện đại học Mở Hà Nội năm 2011.

Ưu điểm:

- Bài luận đã đưa ra những nễ hiểu không khiến nội dung cần thiết bám sát

đề tài, phương thức trình bày khoa học dễ hiểu không khiến người đọc cảm thấy

quá lan man về lý thuyết mà vẫn đứng với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Phần thực trạng về kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hương Giang tác giả trình bày chi tiết rõ

ràng, lột tả được hết cơng tác kế tốn tại Doanh nghiệp.10- Tác giả thực hiện lấy dẫn chứng từ các chứng từ thực tế phát sinh và tiến

hành quy trình ghi sổ trên phần mềm kế tốn, có cả phần hỉnh ảnh minh họa làm

cho bài khóa luận thêm sinh động, khoa học và mang tính hiệu quả cao.

- Tác giả cũng chỉ ra được những hạn chế từ phía doanh nghiệp cần phải

khắc phục đó là doanh nghệp chưa phân bổ chi phí kinh doanh trong kỳ, từ hạn

chế tác giả đã đề xuất ra các giải pháp phân bổ, phương pháp hạch tốn có sức

thuyết phục cao. Tác giả đã trình bày cả phần ví dụ mơ phỏng cho nghiệp vụ

phát sinh phân bổ chi phí. Bên cạnh đó tác giả cũng đề xuất phương pháp chính

sách tiêu thụ hàng hóa, sử dụng các khoản chiết khấu thương mại kích thích tiêu

thụ, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Nhược điểm:

- Tác giả chỉ đưa ra hình ảnh màn hình nhập liệu cho mỗi nghiệp vụ kinh tế

phát sinh nhưng lại khơng có sự mô tả sơ qua, nếu ai chưa biết về phần mềm kế

tốn thì sẽ rất khó hiểu.

Kết luận

Qua q trình tham khảo rút kinh nghiệm các khóa luận cùng đề tài kể trên,

em đã ứng dụng vào khóa luận của bản thân như sau:

Các ưu điểm cần phát huy:

- Các chương có sự liên quan tương ứng với nhau.

- Đi đúng vào trọng tâm của đề tài “ Kế tốn doanh thu, chi phí và xác định

kết quả kinh doanh của cơng ty”.

- Các giải pháp đưa ra có tính khả thi, chi phí thấp và tương ứng với thực tế

của doanh nghiệp

Khắc phục các nhược điểm:

- Chỉ đính kèm chứng từ gốc của công ty mà không hạch tốn cụ thể.

- Khơng làm nổi bật được tính cấp thiết, vai trò quan trọng của đề tài đối

với sự phát triển của Công ty.

- Sơ đồ, bảng biểu không đưa xuống phụ lục cho khoa học và tiện theo dõi.111.3.Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu.

- Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh tại Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành, từ đó đưa ra các

nhận xét, giải pháp giúp bộ máy kế tốn nói chung và bộ máy kế tốn doanh thu,

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng có hoạt động hiệu quả

- Mục tiêu cụ thể:

+Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế tốn Doanh thu, chi phí vàxác định kinh doanh trong các Doanh nghiệp sản xuất.

+Nghiên cứu thực trạng kế tốn Chi phí, doanh thu và xác định kếtquả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.

+Phân tích, đánh giá thực trạng về kế tốn Doanh thu, chi phí và xácđịnh kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phâng Phú Hà Thành.

+Đề xuất các giải pháp hồn thiện kế tốn Doanh thu, chi phí và xácđịnh kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phú Hà Thành, phục vụ cho

quản trị Doanh nghiệp và quản lý vĩ mô của Nhà nước trong điều kiện hội nhập

và tồn cầu hóa.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi không gian nghiên cứu: Khóa luận thực hiện nghiên cứu kế tốn

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong Cơng ty Cổ phần Phú

Hà Thành.

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Khóa luậnkhảo sát, nghiên cứu về kế tốn

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh các hoạt động bán hàng và

cung cấp dịch vụ, các hoạt động tài chính của Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành.

Cụ thể:

+Về kế toán Doanh thu: Khảo sát, nghiên cứu về kế toán Doanh thubán hàng và cung cấp dịch vụ, kế tốn doanh thu hoạt động tài chính.

+Về kế tốn Chi phí: Khảo sát, nghiên cứu về chi phí giá vốn, chi phíkinh doanh, chi phí hoạt động tài chính.12+ Về kế tốn xác địn kết quả kinh doanh: Khảo sát, nghiên cứu về Doanh

thu, chi phí, thu nhập khác và chi phí khác.

- Phạm vi thời gian nghiên cứu: Khóa luận nghiên cứu, khảo sát, thu thập

số liệu về kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Cổ phần Phú Hà Thành trong thời gian 5 tháng ( tháng 1/2016 – tháng 5/2016)

1.4.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là cơ sở lý luận và thực tiễn của kế

toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu

1.4.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

 Đối với dữ liệu sơ cấp:

Để thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu, em sử dụng bảng hỏi được

chuẩn bị trước, nội dung chứa đựng lượng thông tin lớn liên qua đến kế tốn

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đề phỏng vấn.

Ngoài ra, em cũng sử dụng bảng hỏi để thực hiện phỏng vấn đối với các

kiểm tốn viên ở các Cơng ty kiểm toán độ lập đã từng thực hiện kiểm toán đối

với Công ty Cổ phần Phú Hà Thành. Em cũng thực hiện phỏng vấn đối với giám

đốc và phó giám đốc của công ty để thu thập các dữ liệu liên quan đến kế tốn

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Để thu thập thêm các thông tin liên quan, em thực hiện phỏng vấn không

cấu trúc đối với một số nhà quản lý Nhà nước đối với hoạt động này. Em cũng

sử dụng phương pháp khảo sát, ghi chép để nghiên cứu đối với hệ thống sổ sách,

cơ sở vật chất thực hiện kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh của Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành.

 Đối với dữ liệu thứ cấp:

Em thu thập thông tin qua các thông tin có sẵn: Báo cáo tài chính, Niên

giám thống kê. Ngồi ra em còn thực hiện khai thác thơng tin từ nhiều nguồnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×