Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Tác động đối với môi trường tự nhiên

a. Tác động đối với môi trường tự nhiên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐHKT&QTKDKhóa luận tốt nghiệp- Bụi và khí thải từ cơng trường xây dựng.

- Bụi và khí thải khai thác đất đá cho việc san lấp mặt bằng.

- Bụi và khí thải từ giao thơng vận tải.

Tiếng ồn

Tiếng ồn là một thành phần ô nhiễm môi trường chủ yếu trong đô thị.

Tiếng ồn đô thị chủ yếu do giao thông vận tải gây ra. Tiếng ồn giao thông đô

thị phụ thuộc vào loại xe, lưu lượng xe, chất lượng đường, độ thơng thống

đường phố và khoảng cách giữa đường giao thông và khu dân cư cạnh đường.

Môi trường đất và các thứ khác.

Ơ nhiễm đất vùng nơng nghiệp xung quanh đơ thị.

Các chất thải đơ thị (nước thải, khí thải, chất thải rắn) đều có tác động

gây ơ nhiễm mơi trường đất ngoại thị và vùng lân cận đô thị. Ô nhiễm đất sẽ

ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nơng nghiệp ở vùng xung quanh đơ thị.

Ngồi ra cơng tác đào, đắp, san nền, tiêu huỷ trong quá trình phát triển đơ thị

cũng gây xói mòn, bồi lắng đất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất

vùng lân cận.

Giá trị sử dụng đất của vùng dự án

Khi Dự án xây dựng sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của vùng dự án

và lân cận dự án, như là biến đất rừng đồi thành đất nông nghiệp, đất nông

nghiệp thành đất đô thị hay đất công nghiệp v.v...

- Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, hệ sinh thái nông

nghiệp, hệ thống tưới tiêu, sản phẩm và năng suất sản xuất;

- Hiện trạng sử dụng đất của hệ thống giao thông nội, ngoại thị và dự

báo quy hoạch phát triển giao thông làm thay đổi sử dụng đất bên trong và

bên ngồi đơ thị.

Tài ngun rừng

Tác động của dự án phát triển đô thị đối với tài nguyên rừng trước hết

là do:

Lớp K5KTĐT BTrường ĐHKT&QTKDKhóa luận tốt nghiệp- Phát quang rừng để xây dựng đô thị và mở đường giao thơng (nếu

có);

- Nếu việc xây dựng đô thị ở gần các khu rừng sẽ tạo điều kiện thuận

tiện cho con người xâm lấn, khai thác và tàn phá rừng hơn, như đốt rừng làm

rẫy, phá rừng làm đất nông nghiệp, chặt cây lấy củi và lấy gỗ v.v...

- Ơ nhiễm khơng khí đơ thị có thể gây ra mưa axit trong vùng và phá

hoại rừng.

Rác và chất thải rắn đơ thị.

Tình trạng vệ sinh mơi trường đô thị phụ thuộc rất nhiều vào các giải

pháp thu gom và xử lý rác thải và chất thải rắn ở đơ thị bao gồm các loại chất

thải chính như sau:

- Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải không độc hại;

- Thu gom và xử lý rác thải độc hại;

- Thu gom và xử lý rác thải xây dựng.

Đa dạng sinh học và hệ thống bảo tồn của môi trường tự nhiên.

Động vật.

Cần tiến hành điều tra một cách có hệ thống các sinh vật sống ở khu

vực xung quanh. Dựa trên các kết quả điều tra cần tiến hành các biện pháp

cần thiết. Đặc biệt nếu có những động vật quý hiếm được xác định, cần phải

có những biện pháp bảo vệ.

Thực vật.

Cần điều tra một cách hệ thống thực vật ở khu vực xung quanh. Dựa

trên các kết quả điều tra, áp dụng các biện pháp cần thiết. Đặc biệt nếu phát

hiện có những thực vật quý hiếm cần tiến hành các biện pháp bảo vệ.

Thực vật có thể tìm thấy: cây, cỏ, thực vật ký sinh, cây ngập nước....

a. Hệ sinh thái:

Khi nhu cầu nảy sinh việc điều tra hệ sinh thái của các động thực vật kể

trên cần phải được tiến hành.Lớp K5KTĐT BTrường ĐHKT&QTKDb.Khóa luận tốt nghiệpTác động đối với môi trường xã hộiẢnh hưởng đến kinh tế xã hội

Dự án phát triển đơ thị có thể tác động mang lại các lợi ích lớn như mở

rộng phát triển nhà ở, các cơng trình khách sạn, cửa hàng, lưu thơng hàng hoá

và các dịch vụ kinh tế khác. Phát triển đô thị sẽ làm tăng khả năng sản xuất và

dịch vụ của đô thị, tăng mức thu nhập và mức sống của nhân dân, nâng cao

chất lượng cuộc sống của con người ở đô thị và vùng dân cư lân cận đô thị.

Ngược lại, cũng do các tác động phát triển đó mà làm tăng lượng khí thải,

nước thải gây ô nhiễm môi trường. Dự án các công trình khách sạn, cửa hàng,

lưu thơng hàng hố và các dịch vụ kinh tế khác sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất

và đẩy mạnh q trình đơ thị hố vùng lân cận. Nhiều khu dân cư và khu dịch

vụ thương mại sẽ được xây dựng hình thành gần đường. Tác động môi trường

vật lý đối với các khu dân cư ở cạnh đường là lớn, nhất là tác động của ô

nhiễm mơi trường nước, mơi trường khơng khí, ơ nhiễm tiếng ồn và chấn

động đối với sức khoẻ cộng đồng.

Ảnh hưởng của cơng tác GPMB, tái định cư

Giải phóng mặt bằng trong q trình xây dựng đơ thị là cơng việc rất

phức tạp và tác động đến môi trường kinh tế - xã hội. Cơng việc giải phóng

mặt bằng gây ảnh hưởng đối với dân cư bị giải phóng, khơng những chỉ là phí

tổn vì di chuyển mà còn ảnh hưởng đến nghề nghiệp sản xuất kinh doanh lâu

dài của họ. Cần phải kiểm kê đầy đủ các nhà cửa, công trình bị di chuyển

(quy mơ, kích thước, tính chất, giá trị v.v...), đánh giá tác động môi trường của

việc di chuyển và tái định cư.

Sức khoẻ cộng đồng

Tác động của dự án đối với sức khoẻ cộng đồng, nói chung bao gồm

tác động của tiếng ồn, chấn động, ô nhiễm khơng khí, ơ nhiễm mơi trường

nước, hiện tượng sụt lở và tai nạn giao thông. Các tác động ô nhiễm môi

trường đối với sức khoẻ cộng đồng không chỉ giới hạn trong phạm vi nội thị

mà còn kể cả vùng xung quanh đô thị, đặc biệt là đối với các vùng dân cư ở

cạnh các khu công nghiệp và cạnh đường giao thơng chính.

Lớp K5KTĐT BTrường ĐHKT&QTKDKhóa luận tốt nghiệp3.1.7. Phân tích khía cạnh tài chính của dự án

3.1.7.1.Tổng mức vốn đầu tư.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng của dự án (gồm 5 giai đoạn đầu tư) :

8.935.973.000 triệu đồng.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng dự án được xác định căn cứ vào thiết

kế cơ sở do Công ty Cổ phần tư vấn Sudico lập tháng 8 năm 2009. Chi tiết các

khoản mục chi phí được thể hiện như sau :

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Đơn vị tính : 1000 đồng

SỐ NỘI DUNG CƠNG

TT VIỆC

INguồn : Bản thuyết minh dự án.

DIỄN GIẢIGIÁ TRỊChi phí xây dựng3.461.637.006Chi phí thiết bị747.040.000IIChi phí ĐBGPMB2.094.135.774IIIChi phí quản lý dự án118.000.0001Chi phí th chun gia,

cố vấn nước ngồiTT10.000.0002Chi phí th chuyên gia,

cố vấn trong nướcTT8.000.0003Chi phí quản lý10tỷ/n

* 10năm

ăm100.000.000IVChi phí tư vấn đầu tư

xây dựng1Các chi phí đã thực hiệnTT15.000.0002Khảo sát địa hìnhTT10.000.0003Thi tuyển ý tưởng thiết kế

quy hoạch xây dựngTT1.000.0004Lập dự án đầu tưTT5.000.0005Khảo sát địa chấtTT10.000.000269.925.600Lớp K5KTĐT BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Tác động đối với môi trường tự nhiên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×