Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
i. Bồi thường tài sản :

i. Bồi thường tài sản :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐHKT&QTKDKhóa luận tốt nghiệpTài sản trên đất bằng chưa sử dụng :

Thực tế số đất này đa số người dân đang dùng để trồng lúa và gieo mạ,

nên chi phí đền bù tài sản tạm tính theo giá cây lúa.

11.513,1 m2 x 5.500 đ/m2 = 63.322.050 đ

Tài sản trên đất cơ sở thể dục thể thao :

Khơng tính vì đầu tư của các thôn, xã không rõ ràng.

Di chuyển mộ :

Theo điều tra, thống kê tháng 2 năm 2008 cả hai xã có khoảng 1915

ngơi mộ.

1.915 x 4.200.000 đ/cái = 8.043.000.000 đ ( giá tạm tính được lấy

trung bình của giá 3 loại mộ trong mục XII Bảng giá kèm theo QĐ số

40/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008)

j.Các trụ sở, cơ quan tổ chức.

Dựa theo số liệu điều tra thực tế trên địa bàn hai xã Đông Xuân vàTiến Xn tháng 9/2009.

Xã Đơng Xn : Chi phí là 11.158.987.000 đ. Trong đó:

- Nhà UBND xã : Bao gồm 120m2 nhà cấp IV lợp mái tôn, 150 m2 nhà

cấp IV mái bằng, 370m2 nhà hai tầng.

120m2 x 1.530.000 đ/m2=184.560.000 đ150m2 x 2.512.000 đ/m2=376.800.000 đ370m2 x 4.035.000 đ/m2 =1.492.950.000 đ- Trạm y tế xã : Xã chuẩn bị khởi công xây dựng trạm y tế mới vào

cuối năm 2009 với chi phí ước tính là 3 tỷ đồng, nên tạm tính chi phí đền bù tài

sản trên đất là 3 tỷ.Lớp K5KTĐT BTrường ĐHKT&QTKDKhóa luận tốt nghiệp- Đài tưởng niệm : Chi phí tạm tính là 400.000.000 đ ( Dựa theo chi

phí xây dựng của xã)

- Trường mẫu giáo : Chi phí tạm tính là 3.000.000.000 đ ( Dựa theo

chi phí xây dựng của xã ước tính, trường đang được tiến hành xây.)

- Trường tiểu học : Bao gồm 330 m2 nhà hai tầng.

330m2 x 4.035.000 đ/m2 =1.331.550.000 đ- Trường trung học cơ sở : Bao gồm 315m2 nhà hai tầng, 91m2 nhà

một tầng mái ngói.

315 m2 x 4.035.000 đ/m2=1.271.025.000 đ91 m2 x 1.122.000 đ/m2=102.102.000 đChi phí : 1.271.025.000 đ + 102.102.000 đ = 1.373.127.000 đ

Xã Tiến Xuân: Chi phí là 25.940.230.000 đ. Trong đó :

- Nhà UBND xã : Bao gồm 300m2 nhà hai tầng, 150m2 nhà một tầng

mái bằng, 225m2 nhà một tầng mái ngói.

330m2 x 4.035.000 đ/m2 =1.210.500.000 đ150m2 x 2.512.000 đ/m2 =376.800.000 đ225m2 x 1.122.000 đ/m2=252.450.000 đ- Trạm y tế xã : Bao gồm 280m2 nhà hai tầng, 140m2 nhà một tầng mái

bằng.

280 m2 x 4.035.000 đ/m2=1.129.800.000 đ140 m2 x 2.512.000 đ/m2=351.680.000 đ- Trường tiểu học cơ sở A : Bao gồm 324 m2 nhà hai tầng, 270m2 nhà

cấp IV lợp ngói đỏ, 120m2 nhà làm việc cấp IV lợp ngói.

Lớp K5KTĐT BTrường ĐHKT&QTKDKhóa luận tốt nghiệp324m2 x 4.035.000 đ/m2=1.307.340.000 đ270m2 x 1.350.000 đ/m2=364.500.000 đ120m2 x 1.122.000 đ/m2=134.640.000 đ- Trường tiểu học cơ sở B : Bao gồm 168m 2 nhà hai tầng, 120m2 nhà

mái ngói.

168m2 x 4.035.000 đ/m2=677.880.000 đ120m2 x 1.122.000 đ/m2=134.640.000 đ- Trường trung học cơ sở : Tạm tính chi phí là 20.000.000.000 đ ( Dựa

theo chi phí ước tính chuẩn bị xây dựng của xã)

Chi phí bồi thường tài sản xây dựng các trụ sở, cơ quan tổ chức (a

+ b) :

11.158.987.0 + 25.940.230.000 đ = 37.099.217.000 đ

h.Chi phí hỗ trợHỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm.

Được hỗ trợ bằng 2 lần giá đất nơng nghiệp đối với tồn bộ diện tích

đất nơng nghiệp bị thu hồi (theo Điều 22 NĐ số 69/2009/NĐ-CP ngày

13/8/2009)

- Đất trồng cây lâu năm :

257.158,5 m2 x 68.000đ/m2 x 2,0 lần=39.053.556.000 đ.- Đất chuyên trồng lúa nước:

2.884.988,3 m2 x 71.000 đ/m2 x 2,0 lần = 409.668.338.600 đ

- Đất chuyên nuôi trồng thuỷ hải sản :

279.076,5 m2 x 43.200 đ/m2 x 2,0 lần

đ

Lớp K5KTĐT B=24.112.209.600Trường ĐHKT&QTKDKhóa luận tốt nghiệp- Đất bằng trồng cây hàng năm:

167.368,2 m2 x 71.000 đ/m2x 2,0 lần =23.766.284.400 đ- Đất có rừng trồng sản xuất:

2.429.706,6 m2 x 36.000đ/m2 x2,0 lần=174.938.875.200 đ- Tổng cộng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm :

671.539.263.800 đ

Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất.

Đối với 80% dân cư không phải di chuyển chỗ ở:

5.256 khẩu x 300.000 đ/ tháng x 6 tháng = 9.460.800.000 đ

( với 1.314 hộ, tạm tính mỗi hộ có 4 khẩu, và 1kg gạo = 10.000 đ)

Đối với 20% dân cư phải di chuyển chỗ ở :

1.312 khẩu x 300.000 đ/ tháng x 12 tháng = 4.723.200.000 đ

(với 328 hộ,tạm tính mỗi hộ trung bình có 4 khẩu, và 1kg gạo = 10.000

đ)

Thưởng bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

1.642 hộ x 3.000.000 đ/hộ = 4.926.000.000 đ (tạm tính 100% bàn giao

đúng thời hạn )

Chi phí dự phòng.

- Là các chi phí chưa tính được và phát sinh trong q trình thu hồi đất,

tạm tính bằng 10% tổng các chi phí bồi thường và hỗ trợ ước tính ở trên.

1.681.590.255.725 đx10%=168.159.025.573 đChí phí thoả thuận đền bù với dự án khác nằm trong khu đô thị

Khoảng: 207.391.508.000 đ

3.1.5.3.Chính sách tái định cư.

Lớp K5KTĐT BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

i. Bồi thường tài sản :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×