Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kiến nghị với trung ương, với Tỉnh Yên Bái

2 Kiến nghị với trung ương, với Tỉnh Yên Bái

Tải bản đầy đủ - 0trang

các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, nhằm thúc đẩy phát triển khu đô thị trung

tâm kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh một cách bền vững.

Tỉnh Yên Bái nên tập trung vốn đầu tư mạnh cho kết cấu hạ tầng kinh tế xã

hội với tỷ lệ vốn ngân sách Nhà nước cao hơn các tỉnh đã ổn định trong vùng, đặc

biệt nên đầu tư vào các cụm công nghiệp của huyện để tạo sự phát triển mạnh về

mọi mặt, nhanh chóng hồ nhập với kinh tế cả nước.

Tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Yên nói riêng cần có nghiên cứu đánh

giá sâu hơn về việc thu hút và sử dụng vốn hiệu quả cho đầu tư phát triển. Đây là

vấn đề rất quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của huyện. Em

mong chuyên đề: “Tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn huyện

Văn Yên - Thực trạng và giải pháp” sẽ đóng góp được phần nào trong cơng cuộc

đầu tư và phát triển tại huyện nhà.82TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây huyện Văn Yên giai đoạn

2006 – 2010 - UBND Huyện Văn Yên

2. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây huyện Văn Yên giai đoạn

2011 – 2015 - UBND Huyện Văn Yên

3. Báo cáo thực hiện chương trình 135 năm 2009 – 2010 - UBND Huyện Văn

Yên

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn

2006 – 2010 - UBND Tỉnh Yên Bái

5. Niên giám thống kê huyện Văn Yên trong các năm 2007, năm 2008, năm

2009, năm 2010, năm 2011

6. Quy hoạch phát triển huyện Văn Yên đến năm 2020 – UBND huyện Văn Yên

năm 2010

7. Giáo trình kinh tế đầu tư - TS.Nguyễn Bạch Nguyệt, TS.Từ Quang Phương

Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

8. Niên giám thống kê các năm 2007, năm 2008, năm 2009, năm 2010, năm 2011

9. Tạp chí Kinh tế phát triển, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, Thời báo kinh tế, Báo

đầu tư, Nghiên cứu kinh tế, Quản lý Nhà nước

10. Yên Bái – Tiềm năng đầu tưMỤC LỤC83MỞ ĐẦU.............................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài...................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................................1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................................2

4. Bố cục của khóa luận ......................................................................................................2

1.1.3.2 Sử dụng vốn đầu tư................................................................................................20

2.1.1 Vị trí địa lý................................................................................................................30

2.1.2 Địa hình....................................................................................................................31

2.1.3 Thời tiết khí hậu........................................................................................................31

2.1.4 Dân số, lao động.......................................................................................................32

2.1.4.1 Dân số....................................................................................................................32

2.1.4.2 Lao động................................................................................................................33

2.1.5 Tài nguyên................................................................................................................34

2.1.5.1 Tài nguyên đất.......................................................................................................34

2.1.5.2 Tài nguyên khoáng sản..........................................................................................34

2.1.5.3 Tài nguyên nước....................................................................................................35

2.1.5.4 Tài nguyên rừng.....................................................................................................35

2.1.5.5 Tài nguyên nhân văn..............................................................................................36

2.1.5.6 Tiềm năng du lịch..................................................................................................36

2.1.6 Cơ sở hạ tầng............................................................................................................38

2.1.6.1 Hệ thống giao thông...............................................................................................38

2.1.6.2 Hệ thống điện – nước.............................................................................................39

2.1.6.3 Hạ tầng thông tin liên lạc - Bưu chính viễn thơng.................................................39

3.1.1 Tình hình huy động vốn đầu tư cho phát triển KT - XH ở Huyện Văn Yên............42

3.1.2 Tình hình sử dụng VĐT trên địa bàn Huyện Văn Yên giai đoạn 2007 - 2011.........48

3.1.2.1 Tình hình đầu tư theo cơ cấu ngành.......................................................................49

3.1.3 Một số kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại.............59

3.1.3.1 Những kết quả đạt được.........................................................................................59

3.1.3.2 Những tồn tại chủ yếu............................................................................................64

3.2.1 Căn cứ đề xuất các giải pháp....................................................................................66

3.2.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội........................................................................66843.2.2 Một số giải pháp.......................................................................................................71

3.2.2.1 Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư............................................................71

3.2.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư........................................74

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...........................................................................................80

1. Kết luận..........................................................................................................................80

2. Kiến nghị.......................................................................................................................80

2.1 Kiến nghị với UBND Huyện Văn Yên........................................................................80

2.2 Kiến nghị với trung ương, với Tỉnh Yên Bái...............................................................81

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................8385Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kiến nghị với trung ương, với Tỉnh Yên Bái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×