Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự báo xu hướng hoạt động của Phòng Quản lý ngân sách thời gian tới.

Dự báo xu hướng hoạt động của Phòng Quản lý ngân sách thời gian tới.

Tải bản đầy đủ - 0trang

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNSThực hiện tốt hiện đại hóa nền hành chính và văn hóa nơi công sở.

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phòng với nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời các ý kiến, đề xuất

của đơn vị.

3. Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

của phòng Quản lý ngân sách trong thời gian tới:

Tăng cường sự lãnh đạo của Lãnh đạo phòng về nâng cao hiệu lực,

hiệu quả hoạt động của phòng:

- Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm sự nhận thức sâu

sắc và thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên; lãnh đạo việc xây dựng

các thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế và chủ trương, Nghị quyết

của Đảng;

- Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra đôn đốc uốn nắn kịp thời việc hoàn

thiện và thực hiện, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch nâng cao hiệu lực,

hiệu quả hoạt động của phòng. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của toàn thể

cán bộ công chức trong phòng theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả

công tác quản lý.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy

phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước, các văn bản pháp luật phải

quán triệt tinh thần đẩy mạnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác hoạt động

của Sở. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên

trong phòng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống và ngăn chặn tệ nạn tham nhũng,

cửa quyền, hối lộ.

- Đảm bảo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt từ cấp tỉnh đến

cấp xã, đề cao trách nhiệm người trực tiếp giải quyết công việc.

- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về quản lý tài chính các Dự

án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách nhà nước huy động từ đóng

góp nhân dân, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, tiếp nhận và bổ nhiệm

cán bợ.15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỢNG CỦA PHÒNG QLNS- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên về sử dụng và phân bổ nguồn

ngân sách cấp huyện, xã nhằm tránh tình trạng đơn vị cấp dưới sử dụng lãng

phí và không đúng mục tiêu, tiêu chuẩn, định mức

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo

công tác cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với xây dựng, chỉnh đốn

Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền.

- Phát huy tính tự giác của cán bộ, công chức trong việc thi hành công

vụ.

- Tập trung chỉ đạo chặt chẽ và đẩy nhanh việc xây dựng văn bản quy

phạm pháp luật dài hạn và ngắn hạn. Nâng cao chất lượng của từng loại văn

bản pháp luật cần ban hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầy

đủ cụ thể, rõ ràng, kịp thời, đúng quy định;

- Làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch cán bộ, công

chức; thông qua việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, xác định rõ người

đủ và không đủ tiêu chuẩn.

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán

bộ, công chức trong phòng

- Quán triệt sâu sắc trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân

trong phòng ý thức phục vụ dân, gần dân, giúp dân, học dân. Khắc phục tình

trạng vô trách nhiệm hoặc đùn đẩy khó khăn của cán bộ, công chức với dân và

doanh nghiệp.

4. Kiến nghi

Nâng cao chất lượng hoạt động của phòng Quản lý ngân sách cũng như

công tác quản lý ngân sách là một tất yếu đòi hỏi phải thực tiễn khách quan.

Để có thể thực hiện tốt công tác này đòi hỏi phải có sự ủng hộ của các cấp chỉ

đạo và ban lãnh đạo Sở, trợ giúp cho công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà

nước của phòng Quản lý ngân sách thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, với tư cách

vừa là một cán bộ chuyên môn, vừa là người lãnh đạo cấp phòng trong ngành

tài chính tôi xin nêu lên một số kiến nghị như sau:

Kiến nghị với huyện:

- Cần đổi mới phân cấp quản lý ngân sách cho các cấp ngân sách để

cấp đó chủ động, sáng tạo trong quản lý thu - chi có hiệu quả cao nhất, đáp

ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, xã.

15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỢNG CỦA PHÒNG QLNS- Nâng cao năng lực cho đợi ngũ cán bộ quản lý, nhất là đối với đội

ngũ kế toán ngân sách xã cần được đầu tư về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Khi lập kế hoạch xây dựng dự toán cần đạt chỉ tiêu mang tính đồng

đều, ví dụ như: Kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, trang thiết bị làm việc,

tuyển dụng biên chế ngành giáo dục, y tế, cán bộ văn hóa....

- Công tác tuyển dụng cán bộ cần thực hiện tuyển đúng người, đúng

chuyên môn...

Kiến nghị với nhà nước:

- Cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến chế độ tiền lương, tiền thưởng

cho cán bộ công chức nhà nước, nhằm tạo động lực thúc đẩy tạo ra năng suất

lao động tối đa của các chuyên viên trong bộ máy nhà nước.

- Có chính sách hỗ trợ chiến lược phát triển đối với tỉnh miền núi, đặc

biệt là các chính sách về phát triển văn hóa, xã hội nhằm nâng cao dân trí, trí

thức.

Kiến nghị với ban lãnh đạo Sở Tài chính:

- Trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức trong Sở nói

chung và Phòng quản lý ngân sách nói riêng cần phù hợp với thực tế, hướng

vào các vấn đề thiết thực, trong đó phải chú trọng đến phẩm chất chính trị và

đạo đức nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua tăng năng suất lao động, phong trào

văn nghệ, thể dục thể thao... tạo sự gắn bó giữa các cán bộ công chức các

phòng thuộc Sở với nhau, giữa các cán bộ, công chức trong Sở với cán bộ,

công chức các Sở, ban ngành và các huyện, thành phố.

Cuối cùng với vai trò là một công chức nhà nước trong lĩnh vực quản

lý tài chính tôi rất mong đóng góp một phần sức lực vào công cuộc đổi mới và

nâng cao chất lượng của công tác quản lý ngân sách nhà nước.XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

........................................................................................................................................................

...................................................

15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự báo xu hướng hoạt động của Phòng Quản lý ngân sách thời gian tới.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×