Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm tình hình

Đặc điểm tình hình

Tải bản đầy đủ - 0trang

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS1 đồng chí tổng hợp công văn đi, đến của phòng, tổng hợp biểu mẫu

báo cáo theo quy định quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2008.

2 đồng chí chịu trách nhiệm triển khai công tác tin học của ngành và

Sở, cấp mã số sử dụng ngân sách cho các đơn vị, dự án sử dụng ngân sách nhà

nước.

Ngoài ra các đồng chí trong phòng đều phải có trách nhiệm thực hiện

các công việc đột xuất khác theo sự phân công của đồng chí Trưởng phòng.

2. Những kết quả đạt được

Phát huy tính dân chủ sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên

môn, tích cực tham mưu, đề xuất và tự chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng

về tính chính xác trung thực của số liệu thu - chi ngân sách, kế hoạch và dự án

trước khi trình duyệt đối với phần việc được giao. Chấp hành tốt chế độ quản

lý hồ sơ, tài liệu ngăn nắp, gọn gàng. Cán bộ trong phòng chấp hành quyết

định của lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng. Có ý thức tổ chức, kỷ luật và trách

nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, giữ gìn và

bảo vệ tài sản công, bảo vệ bí mật của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các thành viên trong phòng ý thức thường xuyên học tập, nâng cao

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo. Đoàn kết phối hợp trong

công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia các hoạt động phong

trào đoàn thể, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi gia đình cán bộ có việc

hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản. v..v.

Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô

tư, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền tham nhũng.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng cán bộ phòng

quản lý ngân sách đều được tham gia học tập, nghiên cứu các chủ trương,

chính sách pháp luật của nhà nước phục vụ cho công tác chuyên môn và những

vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Được tham dự các cuộc họp của

Ban lãnh đạo phòng với các ngành, các huyện về những vấn đề có liên quan

đến lĩnh vực được theo dõi. Chuyên viên khi được tham gia phải chuẩn bị

những ý kiến, các tài liệu liên quan cho lãnh đạo.

Hướng dẫn cụ thể các văn bản, chính sách của Bộ Tài chính và các bộ

ngành liên quan cho cấp huyện.15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNSTham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh về quy định tỷ lệ phân

chia các khoản thu điều tiết và định mức chi tiêu thường xuyên làm cơ sở để

các huyện thực hiện và là căn cứ để xây dựng dự toán của các năm tiếp theo.

Hướng dẫn phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố tổng hợp

thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện, thực hiện lập và chấp hành quyết toán

ngân sách hàng năm của huyện theo đúng Luật ngân sách, trình UBND tỉnh.

Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân

dân ra các loại văn bản quy định về thu phí, lệ phí, vay, trả nợ, huy động vốn

đóng góp của cá nhân và tổ chức tập thể.

Phối kết hợp với phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố mở các

lớp tập huấn, nghiệp vụ triển khai, hướng dẫn, thực hiện chế độ kế toán ngân

sách huyện, xã trên toàn tỉnh.

Những chỉ tiêu đạt được trong năm ngân sách 2013: Thu ngân sách

trên địa bàn thực hiện là 1.826 tỷ đồng, đạt 115% dự toán Thủ tướng Chính

phủ giao và đạt 101% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó :

Thu cân đối : Thực hiện đạt 104% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao

bằng 99% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm

2012.

Các khoản thu được để lại qua ngân sách nhà nước : thực hiện 234 tỷ

đồng bằng 125% Nghị quyết HĐND tỉnh.

Chi ngân sách địa phương: Kết quả chi ngân sách địa phương thực

hiện đến hết 31/12/2013 là 8.256 tỷ đồng, bằng 139% dự toán Thủ tướng

Chính phủ và bằng 133% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản, giúp tham mưu cho Ủy ban

nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thu, chi ngân sách định

kỳ hàng tháng trong các cuộc họp giao ban, trực tuyến với các ngành, các cấp.

Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đề ra các biện pháp và kế

hoạch quản lý thu, triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách cho Ủy ban nhân

dân các huyện, thành phố.

Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu theo Quyết định số

1526/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỢNG CỦA PHÒNG QLNSPhối hợp chặt chẽ trong cơng tác quản lý thu của các huyện trong việc

tổ chức thực hiện các giải pháp trong ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn

cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết

số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2013.

Chủ động chỉ đạo, triển khai tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Thủ tướng

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản

lý tài chính ngân sách cấp huyện. Thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính

tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của cá nhân và tập thể cán bộ, công

chức phòng quản lý ngân sách nói riêng và toàn thể cán bộ công chức Sở Tài

chính nói chung các kết quả thu, chi ngân sách qua các năm đã đạt và vượt dự

toán HĐND tỉnh giao, góp phần ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Những hạn chế và nguyên nhân

3.1. Những hạn chế, khó khăn:

Xuất phát từ điều kiện kinh tế xã hội chung: Hòa Bình vẫn còn là một

tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp, hạ tầng

cơ sở còn thiếu nhiều, chưa được đầu tư đồng bộ, các vấn đề xã hội còn nhiều

bất cập cần phải quan tâm giải quyết( Chế độ chính sách cho vùng kinh tế xã

hội khó khăn, thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc, trong đó chú trọng

quan tâm đến đồng bào người mông ở 02 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai

Châu...). Tiềm năng về du lịch, sản xuất hàng hóa và thương mại dịch vụ còn

hạn chế do vốn đầu tư. Nguồn thu của ngân sách địa phương chủ yếu là từ dịch

vụ cung ứng điện lưới thông qua Nhà máy thủy điện Hòa Bình và Khu công

nghiệp huyện Lương Sơn cho nên chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy

chương trình phát triển kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến công tác quản lý Ngân

sách trên địa bàn.

Xuất phát từ đặc thù ngành tài chính: Ngân sách cấp huyện là một

trong các nguồn tài chính góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội trên

toàn tỉnh. Do chịu ảnh hưởng của các quy luật kinh tế khách quan như: Việc

cấp phát kinh phí qua nhiều khâu trung gian, làm cho nguồn kinh phí đi vòng

vèo mất thời gian, làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung như: Chi trả

chính sách cho các đối tượng thụ hưởng (Học sinh, sinh viên, người nghèo....)

hoặc trong vấn đề thi công công trình, mặc dù đã có văn bản hướng dẫn thực

15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNShiện của Sở Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn

ngân sách nhà nước.

Đồng thời khi lập dự toán ngân sách cấp huyện đơn vị chưa xây dựng

được dự toán xác thực với tình hình phát triển về kinh tế, dân số và các vấn đề

khác liên quan như tăng trưởng, trượt giá, môi trường, địa hình ... nên dẫn đến

chuyên viên của phòng hàng năm gặp khó khăn trong việc thẩm định dự toán.

Công tác thu chưa khai thác triệt để, chưa có biện pháp xử lý mạnh đối

với các đối tượng vi phạm làm thất thu nguồn ngân sách địa phương.

Công tác chi ngân sách còn lỏng lẻo, khả năng kiểm soát chi qua Kho

bạc còn chưa cao dẫn đến một số khoản chi chưa đúng đối tượng, nhiệm vụ

được giao dẫn đến hàng năm vẫn xảy ra tình trạng chi sai chế độ, không đúng

định mức trong công tác quyết toán ngân sách, khó khăn cho chuyên viên

phòng thực hiện công tác quyết toán. Làm tiến độ quyết toán hàng năm theo

đúng định kỳ quy định chưa được đảm bảo.

3.2 Nguyên nhân:

* Nguyên nhân khách quan:

Những bất cập trong văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các chế độ

chính sách của các Bộ, ngành và việc phân cấp quản lý ngân sách còn nhiều

hạn chế làm cho khó xác định đối tượng và làm cho ngân sách luôn ở trong thế

bị động.

Một số đơn vị dự toán cấp huyện còn chưa chủ động sắp xếp bố trí

nhiệm vụ chi từ nguồn dự phòng và trong phạm vi dự toán được giao để xử lý

các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào ngân sách cấp

trên.

Các quy trình, thủ tục vẫn còn rườm rà mặc dù đã thực hiện cải cách

hành chính, chưa tạo cho đơn vị tính chủ động trong việc báo cáo số liệu.

Các quy định về hóa đơn chứng từ, sổ sách ghi chép còn có một số chi

tiết chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, gây

khó khăn trong việc quyết toán chứng từ chi của đơn vị thụ hưởng ngân sách.

Đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện về chuyên môn cũng còn nhiều hạn

chế nên việc lấy thông tin, dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khâu lập

dự toán.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm tình hình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×