Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phòng:

2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phòng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS* Giúp Giám đốc Sở Trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND

tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền

ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính;

- Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh

vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của

địa phương;

- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp

ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa

phương; chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của

pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

- Chủ trì xây dựng dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các

phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm

vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

theo thẩm quyền;

* Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

- Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm

theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các huyện, thị xã,

thành phố; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi

ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban

nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

- Phối hợp với phòng liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh

ban hành các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền

cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất ....và

các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách

nhà nước trong lĩnh vực tài sản, tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước.

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn

huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện;

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán

ngân sách hàng năm của địa phương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản

lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

- Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp

luật;

- Quản lý, phê duyệt quyết toán các nguồn kinh phí ủy quyền ngân sách

trung ương do địa phương thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia thực

hiện tại địa phơng theo qui định;

- Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương

theo quy định của pháp luật, quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ

nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa

phương, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các

hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà

nước;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách

của nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh

vực tài chính ngân sách báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì xây dựng Đề án, thẩm định các văn bản về thành lập và hoạt

động của các quỹ, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp

có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định các

vấn đề về đối tượng đầu tư và cho vay, lãi suất, cấp vốn điều lệ cho các quỹ

theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ. Kiểm tra, giám

sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác

theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Công tác thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định

của pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương

uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài

chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các

mục tiêu đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác định.15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỢNG CỦA PHÒNG QLNS- Tở chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn,

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính và

chuyên môn nghiệp vụ được giao:

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về định hướng triển khai ứng dụng công

nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng

công nghệ thông tin.

+ Tổ chức quản lý, vận hành mạng máy tính của Sở đảm bảo thông

suốt, bí mật, an toàn;

+ Là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu và quản lý công tác triển khai

ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh.

+ Thực hiện công tác thống kê tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh

+ Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính - ngân sách,

chuyển giao các ứng dụng và phần mềm cho các đơn vị thuộc tỉnh và tài chính

cấp huyện, xã. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ tài

chính trong tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

2. Công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phòng

Người lãnh đạo là người đứng đầu, là người hướng dẫn, chỉ huy một cơ

quan, một tổ chức, một tập thể. Người lãnh đạo có khả năng dẫn dắt, chỉ huy

và hướng dẫn người khác trong phạm vi và trách nhiệm của mình. Để làm

được việc này, ngoài khả năng và kiến thức tốt, người lãnh đạo còn cần hội đủ

những đức tính cần thiết và nghệ thuật lãnh đạo một cách khôn khéo để đem

lại thành công và kết quả tốt đẹp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể mà mình

chịu trách nhiệm lãnh đạo.

Công tác lãnh đạo vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật,

công tác lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng và tác động tới con người và tổ

chức, là đưa ra những chủ trương, phương hướng phát triển tổ chức, nhằm thực

hiện mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong một giai đoạn, phù hợp với yêu cầu

và điều kiện trong các giai đoạn phát triển của tổ chức.

Đối với công tác lãnh đạo Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính lãnh

đạo phòng tham mưa giúp việc cho Giám đốc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ

chính trị của Sở, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách pháp luật của Nhà

nước trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách đối với cấp huyện và các đơn

15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNSvị liên quan, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan theo chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong công tác lãnh đạo phòng Quản lý ngân sách thực hiện những

nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo

dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm

pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án,

phương án thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm

quyền ban hành hoặc phê duyệt.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ

thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn

nghiệp vụ được giao.

Đề xuất cơ chế, chính sách về lĩnh vực phòng quản lý, cụ thể:

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, người lãnh đạo cấp phòng phải triển

khai công việc đến cho các chuyên viên trong phòng, phân công nhiệm vụ cụ

thể. Định hướng theo nhiệm vụ chung của Sở Tài chính.

- Quyết toán ngân sách phải theo đúng tiến độ và theo hướng dẫn của

Bộ Tài chính, phân bổ và điều hành ngân sách phải tuân thủ về thời gian, khối

lượng.

- Xác định rõ quan điểm đánh giá của cấp trên đối với lãnh đạo cấp

phòng

- Xây dựng hệ thống chế tài thích hợp, tạo điều kiện cho sự thăng tiến

của lãnh đạo cấp phòng và các chuyên viên trong phòng.

- Khích lệ bằng tinh thần đối với chuyên viên của phòng: Khen ngợi,

động viên khi chuyên viên có thái độ làm việc tích cực và có kết quả. Đánh giá

khách quan và công bằng giữa các chuyên viên. Quan tâm đời sống và gia đình

nhằm tạo điều kiện, môi trường làm việc đoàn kết và bầu không khí lành mạnh

trong phòng. Đó là điều kiện nhằm khích lệ sức làm việc và trách nhiệm cá

nhân với tập thể.

Đó là sự thành công trong vận dụng khoa học và nghệ thuật làm việc

của người lãnh đạo với mỗi thành viên trong phòng.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phòng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×