Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc lập quy trình được bắt đầu với các bản vẽ kỹ thuật,các thông số kỹ thuật, linh kiện, vật liệu và dự báo nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm.Kết quả của việc quy trình sẽ cho ta các thông tin sau :

Việc lập quy trình được bắt đầu với các bản vẽ kỹ thuật,các thông số kỹ thuật, linh kiện, vật liệu và dự báo nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm.Kết quả của việc quy trình sẽ cho ta các thông tin sau :

Tải bản đầy đủ - 0trang

`+Quy trình cơng nghệ quy định các hoạt động,trình tự hoạt động,trung tâm làm

việc,các tiêu chuẩn,dụng cụ và đồ gá.Chu trình cơng nghệ trở thành một yếu tố quan trọng

trong sản xuất giúp hoạch định các nguồn lực,xác định các nguồn lực cần thiết và kiểm

soát các hoạt động sản xuất.

+Việc lập quy trình sản xuất xác định chi tiết hơn các công viêc cụ thể,từng bước

hướng dẫn thực hiện các công việc,giám sát hoạt động của từng bộ phận,kiểm tra các

thông số gia công ,hướng dẫn và thiết lập cách kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản

phẩm

+Xây dựng các bản vẽ kỹ thuật và lắp ghép chúng lại để hỗ trợ việc sản xuất

Việc lập quy trình sản xuất thủ công chủ yếu dựa vào hiểu biết của các kỹ sư về

các máy móc thiết bị,các quy trình chế tạo,thiết bị hỗ trỡ nên thời gian lập quy trình sản

xuất phụ thuộc vào từng cá nhân lập quy trình

1.3. Lập quy trình sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính (Computer aided process

planning :CAPP)

Lập kế hoạch các quy trình thiết kế,sản xuất và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả

các quy trình đó có sự hỗ trợ của các cơng cụ máy tính nhằm đơn giản hóa quy trình,rút

ngắn quy trình thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực sản xuất đó được gọi

việc lập kế hoạch có sự hỗ trợ của máy tính (CAPP)

1.4. Các loại hình CAPP

Dựa vào cách tiếp cận quy trình sản xuất ta có hai phương pháp lập quy trình sản xuất

như sau:

1.4.1. Lập quy trình sản xuất vòng lặp (Retrieval CAPP systems )

Trong phương pháp lập quy trình sản xuất vòng lặp các chi tiết khác nhau được phân loại

thành các nhóm khác nhau và được mã hóa,thơng số chi tiết của từng nhóm được lưu trữ

trên máy tính.Các thơng số này sau đó sẽ được áp dụng cho các sản phẩm mới.Việc lập

quy trình sản xuất theo phương pháp này có rất nhiều lợi ích như có thể xuất hàng

loạt,hiệu chỉnh hoặc thay đổi thiết kế theo yêu cầu.Ví dụ :chúng ta cần một số sản phẩm

chai nhựa và chai thủy tinh với các thiết kế khác nhau tương ứng với từng loại thì bước

đầu tiên chúng cần phân loại quy trình sản xuất cho nhóm chai nhưa,tiếp đó là nhóm chai

thủy tinh,khi có điều chỉnh thiết kế một sản phẩm nào đó,chúng ta chỉ cần xem nó thuộc

nhóm sản phẩm nào là có thể hiệu chỉnh dữ liệu đầu vào nhanh nhất,chúng ta chỉ cần

hiệu chỉnh lần đầu,các sản phẩm tiếp theo sẽ theo đó được chế tạo.

Phương pháp này gồm các bước như sau:

+Bước 1:Phân loại và mã hóa các nhóm sản phẩm

+Bước 2:Hình thành các bộ phận sản xuất cho từng nhóm sản phẩm

+Bước 3:Lập quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn cho từng nhóm

Bước 2 và bước 3 được lặp lại với các sản phẩm mới được thiết kế

Sơ đồ quy trình sản xuất theo vòng lặp:`Hình 2: Quy trình sản xuất theo vòng lặp

1.4.2. Lập quy trình sản xuất mới (Generative Process Planning Systems)

Lập quy trình sản xuất theo phương pháp này được thực hiện tự động ngày từ đầu

với sự trợ giúp của máy tính.Các chương trình của máy tính sử dụng một tập hợp các

thuật tốn cho phép nó thực hiện một số quyết định kỹ thuật hợp lý để đạt được quy trình

sản xuất tối ưu.Người ta phải cung cấp các thông tin đầu vào cho hệ thống như mô tả

chi tiết sản phẩm cần sản xuất,phương pháp này dựa trên việc phần tích các yếu tố hình

học,vật liệu và các thông số liên quan khác.Phương pháp này thay vì lấy và hiệu chỉnh

một cơ sở dự liệu có sẵn trong máy tính nó sẽ lập quy trình sản xuất mới phù hợp với các

điều kiện sản xuất

1.5. Tài liệu và phương pháp CAPP

Các hệ thống CAPP được phát triển bao gồm các mô-đun nhận dạng đặc

điểm,các mô-đun lựa chọn máy móc,các thơng số gia cơng và các mơ-đun tối ưu hóa.Các

mơ-đun đặc điểm nhận dạng được phát triển bởi hãng Solidworks là phần mềm mơ phỏng

và tính năng này được biên dịch bằng một chương trình được viết bằng Visual Basic 6.0.`Orcale 7.3 đã được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu.Đặc điểm nổi bật của hệ

thống này đó là nó một giao diện người dùng tuyệt vời cái mà người dùng có thể tương

tác các hệ thống ở các cấp độ khác nhau trong quá trình lập kế hoạch.

Phương pháp CAPP

Các mơ-đun khác nhau được sử dụng để tạo ra quy trình lập kế hoạch được mô tả như

sau :

a. Mô-đun chọn lọc đặc điểm

Các phần mềm mơ hình rắn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các

dữ liệu về đặc điểm,đặc tích của chi tiết.Phần mềm mơ hình rắn được sử dụng trong

trường hợp này là phần mềm Solidworks 98 plus.Phần mềm sẽ mã hóa và đưa các đặc

điểm cùng với các thông số chi tiết vào trong Visual basic 6.0 và cơ sở dữ liệu được tạo

ra trong Orcale 7.3.Sử dụng chương trình giao diện người dùng (API) của solidworks 98

plus với các tính năng của nó bạn có thể truy cập vào bất kỳ chức năng để mơ hình hóa

chi tiết.

b. Mơ-đun lựa chọn phơi

Sau khi lấy các thơng tin về đặc điểm từ mô-đun chọn lọc đặc điểm,bước tiếp theo

là xác định kích thước tổng thể của vật liệu thơ ban đầu.Kích thước tổng thể của các bộ

phận cấu thành là cần thiết cho sự lựa chọn vật liệu thô ban đầu từ cơ sở dữ liệu vật liệu

đã có.

Khi các thành phần cấu thành đã được thể hiện trong phần mềm solidworks.Nó

có thể tìm ra kích thước tổng thể của các thành phần trực tiếp trên chương trình ứng dụng

của phần mềm solidworks.Hệ thống sẽ tự động cho thêm các phần dung sai cho phép với

từng bề mặt.Điều này cũng được thực hiện bởi người dùng có thể tùy chỉnh các dung sai

cho phép theo yêu cầu

c. Lập kế hoạch sắp xếp

Thêm một chức năng được xác nhận.Bước tiếp theo là sắp xếp các nhóm đặc điểm.Lập

kế hoạch sắp xếp với các lựa chọn và chu trình cần thiết để tạo ra hình dạng hồn chỉnh

của chi tiết.Nó là một tập hợp của các nhiệm vụ phức tạp và có liên quan đến nhau.Việc

lập kế hoạch sắp xếp cũng bao gồm việc định hướng thành phần nào được đặt vào khu

vực làm việc phục vụ cho việc gia cơng.Nó cũng bao gồm việc nắm giữ các tiêu chí chất

lượng sản phẩm.

d. Phương pháp lập kế hoạch sắp xếp

Đầu vào của các mô-đun đặc biệt này đến từ việc lựa chọn các đặc điểm.Các đặc

điểm này được xác định từ mơ hình CAD và được đưa đến cá mô-đun để gia công tiếp.Ở

đây các đặc điểm khác nhau được có những hướng dẫn cụ thể khác nhau.Một trong những

phương pháp có thể sử dụng là vng góc với bề mặt.Người sử dụng quyết định bằng

cách giao tiếp với hệ thống và nhập vào vị trí bề mặt của mỗi chi tiết và các đặc điểm.

Các cây thư mục nắm giữ các thơng tin về nốt,kích thước,vị trí và dung sai.Nếu

người dùng lực chọn một nốt cụ thể,sau đó thông tin về đặc điểm này được thể hiện cụ

thể.Các thuật tốn được phát triển để tìm kiếm tất cả các đặc điểm và kiểm tra từng bề`mặt của mỗi chi tiết có thể được gia cơng.Các bề mặt khả thi được xếp vào nhóm phù

hợp.Kế hoạch sắp xếp đạt được là mỗi giá trị lớn nhất của các đặc điểm như dung sai,vị

trí có thể xác định bằng tay trước khi việc thiết lập được hồn thành.

e. Quy trình cơng nghệ hay chu trình sản xuất

Quy trình cơng nghệ là việc định hướng các giai đoạn khác nhau để có được đặc điểm

như ý muốn (tức là việc định hướng các bước gia cơng để có được một chi tiết cos đặc

điểm như yêu cầu).Trong vấn đề này thì những thông tin sau sẽ được tạo ra:

+Xác định các quy trình có thể được thực hiện để tạo ra chi tiết như mong

muốn

+Lựa chọn các quy trình tối ưu

+Tính tốn các khâu trung gian cho quy trình được lựa chọn

f. Xác định các quy trình có thể thực hiện được

Quy trình nào được lựa chọn có tính đến các vấn đề sau đây :

+Các thơng số hình học và cơng nghệ của chi tiết

+Với mỗi chi tiết nó có yêu cầu khác nhau về độ chính xác và chất lượng bề

mặt chi tiết khi hoàn thành

+Dựa trên những yêu cầu về độ chính xác và chất lượng bề mặt mà các quy

trình được đặt ra

+Các vấn đề được thơng qua cho phép tùy chọn các quy trình khác nhau cho

mỗi chi tiết.Một bảng danh sách các quy trình riêng cho từng chi tiết trong cơ sở dữ liệu

và các quy trình được lựa chọn dựa trên độ chính xác yêu cầu có thể đạt được bằng cách

sử dụng các quy trình cụ thể cho từng chi tiết.

+Một chi tiết có thể có một hoặc nhiều chu trình và người dùng có thể thay

đổi các chu trình theo u cầu đặt ra.Một quy trình có thể được chia thành nhiều bước

nhỏ.

Ví dụ : Để phay một khối có độ chính xác IT8 có thể có hai các sau đây :

Phay thô ->phay bán tinh ->phay tinh (kết thúc)

Phay thô -> phay bán tinh ->mài (tạo độ bóng độ nhám theo u cầu)

+ Có rất nhiều quy trình có thể giống nhau chúng cần được xem xét trước khi

lựa chọn.Các thông số kỹ thuật liên quan chặt chẽ tới các tính năng yêu cầu để các hoạt

động sản xuất chính xác hơn,xác định các công cụ và biện pháp hỗ trợ gia cơng

g. Lựa chọn cơng cụ cắt

Các vấn đề chính trong việc lựa chọn công cụ cắt là loại công cụ,vật liệu chế tạo,hình

dáng hình học và kích thước của công cụ.Việc lựa chọn công cụ chủ yếu dựa vào các

hoạt động được thực hiện và các máy công cụ thực hiện nó

Các mơ-đun của hệ thống CAPP quyết định các q trình thực hiện để hồn thành các

chi tiết bằng các biện pháp của q trình có liên quan.Căn cứ vào các quy trình có liênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc lập quy trình được bắt đầu với các bản vẽ kỹ thuật,các thông số kỹ thuật, linh kiện, vật liệu và dự báo nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm.Kết quả của việc quy trình sẽ cho ta các thông tin sau :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×