Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

`4.1.2. Khi thay đổi kích thước sản phẩmHình 20: Bản vẽ chi tiết

Ví dụ khi khách hàng muốn thay đổi kích thước sản phẩm 25mm lên 30mm…

Khi đó dựa vào phần mềm solids thay đổi chiều cao mong muốn.`Hình 21 : Mơ phỏng chi tiết khi thay đổi kích thước

Dựa vào phần mềm Cimatron tính được khối lượng, thời gian gia cơng, giá thành sản

phẩm bạc lót

Bạc lót CT 1Bảng 17 : Bảng tính tốn cho chi tiết 1`Bạc lót CT2Bảng 18 : Bảng tính cho chi tiết 2`Bạc lót CT 3Bảng 19: Tính tốn cho chi tiết 3`TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Hướng dẫn thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội

[2]. GS-TS Nguyễn Đắc Lộc, Hướng dẫn thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo

máy, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2009

[3]. Nguyễn Ngọc Đào - Trần Thế San - Hồ Viết Bình, chế độ cắt gia cơng

cơ khí, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2002

[4]. GS- TS Trần Văn Địch, Sổ tay Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học

Bách Khoa- Hà Nội, 2000.

[5]. Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt , Sổ

tay Công nghệ chế tạo máy, Tập 1, 2, 3. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.

[6]., Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai, Sổ tay Gia công cơ, Nhà xuất

bản Khoa học Kỹ thuật, 2002.

[7]. GS- TS Trần Văn Địch, Giáo trình Cơng nghệ Chế tạo máy. Nhà xuất

bản Khoa học Kỹ thuật, 2003.

[8]. Phạm Đắp, Tính tốn thiết kế máy căt kim loại.

[9]. Trịnh Khắc Nghiêm , Nguyên lý và dụng cụ cắt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×