Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Xét trường hợp tốc độ bit 2,5Gbit/s.

a) Xét trường hợp tốc độ bit 2,5Gbit/s.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 68. Xung tín hiệu quang tại phía phát.Hình 69. Xung tín hiệu quang tại đầu thu.Đặng Đình ThắngTrang 65Hình 70. Xung tín hiệu quang tại đầu thu.

 Phổ tín hiệu quang.Đặng Đình ThắngTrang 66Hình 71. Phổ tín hiệu quang tại đầu phát.Hình 72. Phổ tín hiệu quang tại đầu thu.

 Biểu đồ mắt tại đầu thu.Hình 73. Biểu đồ mắt phía thu.

Đặng Đình ThắngTrang 67 Ước tính BER có giá trị 6.42702e-024.

 Ước tính OSNR có giá trị 23,1397 dB.Hình 74. Ước tính giá trị OSNR.

 Chạy mơ phỏng và thu thập kết quả tại các khoảng cách tuyến truyền dẫn

khác nhau.

Số vòng

1

lặp

Khoảng

80

cách truyền

dẫn (km)

Cơng suất -5.121

thu (dBm)234567150240320400480560-2.4678-0.83250.352641.282782.048422.69909ONSR

(dB)

BER19,875418,037916,833715,848315,093214,390422,8971.0646e 2.61947e 4.98097e 2.60083e 3.70148e 1.25714e 6.42702e-164

-082

-052

-040

-033

-027

024

Hình 75. Kết quả mơ phỏng theo khoảng cách truyền dẫn. Để đạt được BER có giá trị 10-10 thì số vòng lặp đạt được là 15 vòng lặp.

Như vậy khoảng cách truyền dẫn tối đa là 1500 km.

Đặng Đình ThắngTrang 68 Vẽ đường cong BER theo khoảng cách truyền dẫn.Hình 76. Đường cong BER (dB) theo số vòng lặp.

b) Xét trường hợp tốc độ bit 10Gbit/s.

 Kiểm tra và hiệu chỉnh tham số vòng lặp trước khi chạy mô phỏng.

 Công suất quang tại đầu phát có giá trị -13,148 dBm.

 Cơng suất quang tại đầu thu có giá trị 2,583 dBm.

 Tín hiệu điện kích thích.Đặng Đình ThắngTrang 69Hình 77. Tín hiệu điện kích thích.

 Xung tín hiệu quang.Đặng Đình ThắngTrang 70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Xét trường hợp tốc độ bit 2,5Gbit/s.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×