Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Trường hợp dòng định thiên nhỏ hơn dòng ngưỡng của laser.

a) Trường hợp dòng định thiên nhỏ hơn dòng ngưỡng của laser.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 32. Phổ quang tín hiệu phát.

 Dạng sóng phát quang trong miền thời gian.Hình 33. Dạng sóng phát quang.

Đặng Đình ThắngTrang 36 Chirp tần của tín hiệu phát trong miền thời gian.Hình 34. Dạng chirp tần của tín hiệu phát.

 Mẫu mắt thu được.Hình 35. Mẫu mắt tại đầu thu.Đặng Đình ThắngTrang 37b) Trường hợp dòng định thiên lớn hơn dòng ngưỡng của laser.

 Hiệu chỉnh dòng định thiên có giá trị là 40 mA.

 Cơng suất phát có giá trị là 5,056 dBm.

 Phổ tín hiệu quang.Hình 36. Phổ tín hiệu quang phát.

 Dạng sóng phát quang trong miền thời gian.Hình 37. Dạng sóng phát quang.

Đặng Đình ThắngTrang 38 Chirp tần của tín hiệu phát trong miền thời gian.Hình 38. Dạng chirp tần của tín hiệu phát.

 Mẫu mắt tại đầu thu.Đặng Đình ThắngTrang 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Trường hợp dòng định thiên nhỏ hơn dòng ngưỡng của laser.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×